Αρχική » Περιεχόμενα » Εκπαίδευση » Αύξηση της ζήτησης σε τεχνικές ειδικότητες τα επόμενα δέκα χρόνια

Αύξηση της ζήτησης σε τεχνικές ειδικότητες τα επόμενα δέκα χρόνια

Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Μελέτη του «Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξης της Επαγγελματικής Κατάρτισης (γνωστού ως Cedefop) που παρουσιάστηκε σε συνέδριο στις 21-22 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη, δείχνει ότι την επόμενη δεκαετία θα υπάρξει αύξηση της ζήτησης σε τεχνικές ειδικότητες στον τομέα των υπηρεσιών και στα βασικά επαγγέλματα στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του συνεδρίου, σε όλα τα επαγγέλματα οι απαιτήσεις των εργοδοτών για προσόντα και ειδικές δεξιότητες γίνονται μεγαλύτερες. Ταυτόχρονα, ενώ αυξάνονται οι «βασικές» θέσεις εργασίας, μειώνεται θεαματικά η ζήτηση για ανειδίκευτους εργαζόμενους. Έτσι καθίσταται σαφές ότι τα επαγγελματικά προσόντα, ιδίως μεσαίου επιπέδου, γίνονται πλέον απαραίτητα για όλες, ακόμη και τις βασικές, θέσεις εργασίας.
Η πανευρωπαϊκή μελέτη του Cedefop,  «μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες στην Ευρώπη: μεσοπρόθεσμη πρόγνωση», συμπεραίνει ότι η συνεχιζόμενη άνοδος του τομέα των υπηρεσιών και οι ευρύτατες τεχνολογικές και οργανωτικές μεταβολές οδηγούν σε συνεχείς αυξανόμενες απαιτήσεις για επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα.
Η ίδια τάση παρατηρείται και στην Ελλάδα όπου ο τομέας των υπηρεσιών είναι ο μόνος που παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης, ενώ η ζήτηση για εργαζόμενους με χαμηλά προσόντα μειώνεται.
Η πρόγνωση του Cedefop αφορά την περίοδο έως το 2015 και υποστηρίζει πως η ζήτηση για υψηλά προσόντα θα συνεχίσει να αυξάνεται στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας.
Επισημαίνεται ότι σήμερα 80 από τα 120 εκατομμύρια Ευρωπαίων εργαζομένων απασχολούνται σε εργασίες με υψηλές απαιτήσεις προσόντων και το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
Ευρ. Στυλιανίδης: Επιδίωξη, η επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου
Την έναρξη του συνεδρίου για την παρουσίαση της μελέτης του Cedefop, έκανε ο υπουργός Παιδείας Ευριπίδης Στυλιανίδης, στις 21 Φεβρουαρίου, ο οποίος στην ομιλία του μεταξύ άλλων τόνισε:
«Σε μια ενιαία, ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, που χαρακτηρίζεται από διαρκή κινητικότητα και συνεχή επαναπροσδιορισμό των επαγγελματικών τάσεων και των κοινωνικών αλλαγών, η ολοκληρωμένη και ρεαλιστική παιδεία των νέων της Ευρώπης, αποτελεί κεντρικό στόχο των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων…
…Ως απόρροια των εξελίξεων, είναι επόμενο να καθίσταται ολοένα και πιο σύνθετος ο αρχικός επαγγελματικός προσανατολισμός και να δημιουργούνται συνθήκες, οι οποίες επιβάλλουν συνεχείς επαναπροσανατολισμούς, κατά τη διάρκεια της ζωής των εργαζομένων, με βασικές παραμέτρους:
• Την έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα.
• Την ενημέρωση για τις εξελίξεις στην οικονομία, την παραγωγή και την αγορά εργασίας.
• Την ενδεδειγμένη επαγγελματική διαπαιδαγώγηση και την καταπολέμηση των κοινωνικο-επαγγελματικών στερεοτύπων.
• Τη συμβουλευτική υποστήριξη των  νέων σε όλες τις κρίσιμες φάσεις λήψης αποφάσεων, προκειμένου να αποκτήσουν αυτογνωσία ως προς τις ιδιαιτερότητες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους και να καταστούν ικανοί να παίρνουν οι ίδιοι υπεύθυνες αποφάσεις»…
Αναφερόμενος στις στρατηγικές κατευθύνσεις και επιλογές του υπουργείου Παιδείας, έτσι όπως σκιαγραφούνται στο «εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς» (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013, ο Ευρ. Στυλιανίδης τόνισε ότι οι στόχοι αφορούν:
• Τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.
• Τη διεύρυνση και την ποιοτική αναβάθμιση των συστημάτων και των υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
• Την ενίσχυση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
• Την επέκταση της δια βίου εκπαίδευσης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.
• Την επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία και την κοινωνία της γνώσης, με την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας μας.
Ο υπουργός Παιδείας τόνισε ότι: «Προς αυτή την κατεύθυνση συντείνουν και οι σχετικές με την παροχή εξειδικευμένων και σύγχρονων δεξιοτήτων δράσεις και πρωτοβουλίες, που προωθούν οι διάφοροι εποτευόμενοι φορείς του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)…
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΥΠΕΠΘ, καλλιεργούν την καινοτόμο επιχειρηματική σκέψη και δράση, προωθώντας την ανίχνευση ταλέντων και την κινητοποίηση δημιουργικών δυνατοτήτων, έτσι ώστε όσοι αποφοιτούν από αυτά να είναι σε θέση να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των φορέων που θα τους προσλάβουν, ή να ξεκινήσουν τη δική τους δουλειά, ως αυτοαπασχολούμενοι.