Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ.Α.»

«ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ.Α.»

Οι αρμόδιοι φορείς παίρνουν θέση για τη μη εφαρμογή της νομοθεσία στη Θράκη
Δημοσιεύουμε στη συνέχεια τις απαντήσεις που λάβαμε, για το θέμα της Θράκης, από το γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, τη διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Όλγα Μουτζαλιά και τον γενικό διευθυντή της ΔΕΠΑ, κ. Γιώργο Αθανασόπουλο. Επίσης, και του Ειδικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Νίκου Μπούρτζινου.
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης:
«Αξιότιμε κύριε Τσάκο,
Σε συνέχεια της επικοινωνίας σας με το γραφείο μου και σε απάντηση σχετικής επιστολής σας, θα ήθελα να σημειώσω ότι -όπως γνωρίζετε- η υποχρέωση εκπόνησης μελέτης και κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε όλες τις προς ανέγερση οικοδομές εισήχθη με το Π.Δ. 420/87. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 3175/2003 συμπληρώθηκε ο πίνακας του άρθρου 1 του προαναφερόμενου Π.Δ. συμπεριλαμβάνοντας πλέον στον πίνακα των δήμων και κοινοτήτων του εν λόγω άρθρου του Π.Δ. και τους δήμους των νομών Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Ευβοίας, Φθιώτιδος, Φωκίδος, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλης, Πιερίας, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου και Ροδόπης.
Πέραν των ανωτέρω, προσετέθη η παράγραφος 4 στο άρθρο 5 του Π.Δ. 420/87 η οποία ορίζει τα ακόλουθα: «Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής της οικοδομής και ειδικότερα, πριν από την οριστική σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α) και στο άρθρο 7 του Π.Δ. της 8.7.1993 (ΦΕΚ 795 Δ/13.7.1993), ο επιβλέπων τις εργασίες εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων μηχανικός, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Π.Δ., υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τη μελέτη και τις προδιαγραφές που ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος. Στην υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος τις εργασίες εγκατάστασης μηχανικού, επισυνάπτεται υποχρεωτικά, θεωρημένη από αυτόν, και η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του Π.Δ. 38/1991, όπως ισχύει, υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη ή τεχνίτη επικεφαλής του συνεργείου ή των συνεργείων, κατόχου σχετικής αδείας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η ΕΠΑ ελέγχει την καλή κατασκευή και τεχνική αρτιότητα των κατασκευασθέντων δικτύων από πλευράς ασφαλείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος και θεωρεί την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου εφαρμογής της μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 ανωτέρω, η κατά τόπο αρμόδια ΕΠΑ υποβάλλει τα παραπάνω στοιχεία στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, προκειμένου να προβεί αυτή στις διαδικασίες τελικής θεώρησης της άδειας οικοδομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. της 8.7.1993 (ΦΕΚ 795 Δ/13.7.1993».
Όπως ορίζεται ρητά στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 3428/2005, «στη ΔΕΠΑ ΑΕ χορηγούνται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, άδειες διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου που ισχύουν στα διοικητικά όρια του νομού Κορινθίας, καθώς και των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολλικής Μακεδονίας και Θράκης, με εξαίρεση τις περιοχές που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 (…)».
Συναφώς, η παράγραφος 4  του προαναφερομένου άρθρου ορίζει ότι «(…) Από τη σύσταση νέας ΕΠΑ σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, παύει η ισχύς της άδειας που χορηγείται στη ΔΕΠΑ ΑΕ κατά την παράγραφο 3 για τη συγκεκριμένη περιοχή».
Από τα ανωτέρω εκτεθέντα καθίσταται σαφές ότι η υποχρεωτικότητα της εκπόνησης μελέτης και κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε όλες τις προς ανέγερση οικοδομές αφορά όλες τις περιοχές που μνημονεύονται στον πίνακα του Π.Δ. 420/87,  ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή όχι λειτουργούσας ΕΠΑ στην περιοχή, καθώς, στις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται ακόμα από τοπικές ΕΠΑ, η ΔΕΠΑ διαθέτει εκ του νόμου άδεια διανομής.
Κατά συνέπεια, όπως άλλωστε υπογραμμίζεται και από την με ημερομηνία 29.8.2008 επιστολή του γενικού επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης που μας προσκομίσατε, αλλά και από την με ημερομηνία 29.7.2008 επιστολή της γενικής διεύθυνσης πολεοδομίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, όλες οι διευθύνσεις πολεοδομίας οι οποίες δραστηριοποιούνται στις περιοχές που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 420/87 υποχρεούνται να τηρούν τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας και επομένως να απαιτούν την υποβολή μελέτης και κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε όλες τις προς ανέγερση οικοδομές. Είναι, δε, σαφές ότι η ΔΕΠΑ (και οι υφιστάμενες ΕΠΑ) δεν διαθέτει αρμοδιότητα παρέμβασης στη διαδικασία τελικής θεώρησης των αδειών οικοδομής, αλλά ο ρόλος της περιορίζεται στον έλεγχο της καλής κατασκευής και τεχνική αρτιότητα των κατασκευασθέντων δικτύων από πλευράς ασφαλείας και τη θεώρηση της σχετικής μελέτης που υποβάλλει ο επιβλέπων μηχανικός. Σε περίπτωση που η εκ του νόμου προβλεπόμενη μελέτη δεν έχει υποβληθεί προς έγκριση στη ΔΕΠΑ (ή τις υφιστάμενες ΕΠΑ), η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία οφείλει να μην προβεί σε θεώρηση της άδειας οικοδομής.
Η επικείμενη προκήρυξη διεθνών διαγωνισμών για τη δημιουργία τριών νέων ΕΠΑ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χορήγηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 §4 και §5 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ παρέκκλισης, καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη για αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας προκειμένου να επιτευχθεί η σκοπούμενη μέγιστη δυνατή διείσδυση του φυσικού αερίου και η προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται και στη γενική διεύθυνση πολεοδομίας του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και στο γενικό επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης.
Ο γενικός γραμματέας
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης»

Σχόλιο συντάκτη:Το συμπέρασμα της απαντητικής επιστολής του γενικού γραμματέα κ. Μουσουρούλη, στο σημείο: «Σε περίπτωση που η εκ του νόμου προβλεπόμενη μελέτη δεν έχει υποβληθεί προς έγκριση στη ΔΕΠΑ (ή τις υφιστάμενες ΕΠΑ), η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία οφείλει να μην προβεί σε θεώρηση της άδειας οικοδομής», θεωρούμε ότι είναι περιορισμένης ισχύος, καθ’ ότι αφήνει εκτός την κατασκευή και την αυτοψία των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
Θέματα, άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και μη διαιρούμενα.
Συνεπώς κρίνουμε ότι το υπουργείο πρέπει να τοποθετηθεί εκ νέου στο ζήτημα, και για την αποφυγή λαθεμένων συμπερασμάτων.
Β.Τ.

Όλγα Μουτζαλιά, Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΧΩΔΕ:
«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Η υποβολή μελέτης καυσίμου αερίου και η εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων κατά το στάδιο της έκδοσης οικοδομικής άδειας στις νέες οικοδομές, είναι υποχρεωτική για όλες τις περιοχές των δήμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 420/87, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 3175/03 (ΦΕΚ 207/Α/29-8-2003) και δεν εξαιρούνται περιοχές ή τμήματα αυτών, εφόσον δεν γίνεται αναφορά στο σχετικό νόμο.
2. Ο έλεγχος της ΕΠΑ για τη μελέτη και την εφαρμογή της, πρέπει να γίνεται πριν από τη σύνδεση με την παροχή αερίου και ανεξάρτητα αν έχει επεκταθεί το δίκτυο φυσικού αερίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3175/03 άρθρο 30 παρ. 7 αυτού και μετά να υποβληθούν ττα στοιχεία στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία έτσι ώστε να προβεί στη διαδικασία τελικής θεώρησης της άδειας οικοδομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 8-07-1993 (ΦΕΚ 795 Δ/’13/07/93).
Η διεθύντρια
Όλγα Μουτζαλιά
Αρχ. Πολεοδόμος»

Γιώργος Αθανασόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΔΕΠΑ:
«Το Π.Δ. 420/87 εισήγαγε την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης και κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων αερίου σε όλες τις προς ανέγερση οικοδομές, κατ΄ αρχάς μόνον για ορισμένους δήμους της Αττικής. Η εφαρμογή του εν λόγω Π.Δ. επεκτάθηκε σταδιακά  συμπεριλαμβάνοντας νέες περιοχές στις οποίες προγραμματίσθηκε η διανομή φυσικού αερίου στον οικιακό, επαγγελματικό και βιοτεχνικό-βιομηχανικό τομέα.
Ο Ν.3175/03 (άρθρο 30) εντάσσει στην παραπάνω υποχρέωση μεταξύ άλλων τους δήμους Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής & Ξάνθης.
Σημειώνεται ότι ο ίδιος νόμος δεν αναφέρεται απλώς στην ένταξη νέων περιοχών, αλλά επιπρόσθετα, η εκπόνηση και κατάθεση της μελέτης, είναι απαραίτητο στοιχείο του φακέλου για την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Επίσης, ο ίδιος νόμος επιβάλλει τη διενέργεια αυτοψίας και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης  προκειμένου να κλείσει ο φάκελος της οικοδομικής αδείας και να ηλεκτροδοτηθεί η κατασκευασθείσα οικοδομή.
Τέλος  ο  Ν. 3175/03, προσδιορίζει τις αντίστοιχες ΕΠΑ, και όπου αυτές δεν υφίστανται ακόμη την ΔΕΠΑ Α.Ε., ως φορείς θεώρησης των μελετών και  διεξαγωγής των αυτοψιών.
Η ΔΕΠΑ Α.Ε. τον Απρίλιο του 2004 ενημέρωσε με σχετική επιστολή όλα τα πολεοδομικά γραφεία των περιοχών αρμοδιότητάς της (δηλαδή Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα), για την ετοιμότητα εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3175/03 που αφορούν στις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Το ίδιο έπραξε, προς τα αντίστοιχα πολεοδομικά γραφεία, μερικούς μήνες αργότερα και η ΕΠΑ Αττικής ακολουθούμενη από την ΕΠΑ Θεσσαλίας και την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης.
Μετά την ενημέρωση των πολεοδομικών γραφείων και μέχρι σήμερα, η ΔΕΠΑ έχει ελέγξει  περισσότερες από 20.000 μελέτες και  έχει διεξάγει  περισσότερες από 4.000 αυτοψίες. Από τις πολεοδομίες της Αλεξανδρούπολης, της Κομοτηνής και της Ξάνθης ωστόσο, παρελήφθη από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. μικρός αριθμός μελετών, οι οποίες και διεκπεραιώθηκαν, συγκριτικά με τις οικοδομικές άδειες που εξεδόθησαν από τα αντίστοιχα πολεοδομικά γραφεία ενώ δεν της διαβιβάστηκαν ποτέ αιτήματα διεξαγωγής αυτοψιών.
Προφανώς η ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν υπεισέρχεται στη διαδικασία εφαρμογής του νόμου για την έκδοση οικοδομικών αδειών εκ μέρους των αντίστοιχων πολεοδομιών, και ειδικότερα στην κατάθεση μελετών εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και τις συνακόλουθες αυτοψίες.
Η ευθύνη της ΔΕΠΑ Α.Ε., όπως και  των άλλων εταιριών αερίου, περιορίζεται στον τομέα της τεχνογνωσίας τους, που είναι ο έλεγχος των μελετών και των κατασκευών των εσωτερικών εγκαταστάσεων αερίου, των οικοδομών που τους διαβιβάζονται από τα κατά τόπους πολεοδομικά γραφεία».

Νίκος Μπούρτζινος, Ειδικός Επιθεωηρητής Δημόσιας Διοίκησης:
(Η παρούσα επιστολή του κ. Μπούρτζινου, έχει αποδέκτες για ενέργεια, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Έβρου και Ξάνθης, καθώς και το δήμαρχο Ξάνθης).
«Στις απαντήσεις σας αγνοείται ολοκληρωτικά το έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ, στο οποίο σαφώς αναφέρεται στην παράγραφο 1 ότι «…δεν εξαιρούνται περιοχές ή τμήματα αυτών, εφόσον δεν γίνεται αναφορά στο σχετικό νόμο». Το έγγραφο αυτό προήλθε μετά από σχετικά ερωτήματα της αρμόδιας διεύθυνσης Π.Ε.ΧΩ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την εφαρμογή της παραγράφου 3γ του (β) σχετικού και προφανώς ακυρώνει την παράγραφο αυτή, κάτι που και προγενέστερα έχει γίνει με το (γ) σχετικό.
Παρακαλούμε όπως επανατοποθετηθείτε στο θέμα λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα.
Η διεύθυνση πολεοδομίας της ΝΑ Ροδόπης, της οποίας η απάντηση στο σχετικό έγγραφό μας εκκρεμεί, παρακαλούμε όπως επισπεύσει τις ενέργειές της, λαμβάνοντας υπόψη και το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ/Γενική διεύθυνση πολεοδομίας/Διεύθυνση ΟΚΚ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούμε όπως δώσει εκ νέου οδηγίες για την ανάγκη εκπόνησης μελετών φυσικού αερίου στις νεοανεγειρόμενες οικοδομές στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενημερώνοντάς μας σχετικά.
Τέλος το υπουργείο Ανάπτυξης και η εποπτευόμενη από αυτό ΔΕΠΑ παρακαλούνται όπως μας ενημερώσουν για τις προοπτικές δραστηριοποίησης ΕΠΑ, στις περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα λύσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, στη διεκπεραίωση της από το νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης μελετών φυσικού αερίου».