Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » Σύνδεσμοι » ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: «Εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΚ εκτελούν εν ώρα εργασίας ιδιωτικά έργα»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: «Εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΚ εκτελούν εν ώρα εργασίας ιδιωτικά έργα»

Καταγγελία στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ για εργαζόμενους της επιχείρησης που εκτελούν ιδιωτικά έργα με μεταφορικά μέσα και εργαλεία της επιχείρησης, έκανε, προ διμήνου, ο Σύνδεσμος Κέρκυρας. Κι επειδή μέχρι σήμερα δεν έλαβε καμία απάντηση από τον πρόεδρο της επιχείρησης, ο Σύνδεσμος Κέρκυρας, με δελτίο τύπου που εξέδωσε, εκφράζει την απογοήτευσή του για την αβελτηρία και την αδράνεια της Δημοτικής Επιχειρήσης Ύδρευσης και Αποχέτευσης πόλης. Το δελτίο τύπου με ημερομηνία 20 Ιουνίου, υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα του Συνδέσμου, συν. Παναγιώτη Τσιτσέ και Γιώργο Βλαχόπουλο, και έχει ως εξής:
«Στις 22/04/2008, το Δ.Σ. του Σωματείου Κέρκυρας πραγματοποίησε επίσκεψη στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, όπου και έθεσε υπόψη του προέδρου της, κ. Δημήτρη Πουλιέζου, καταγγελίες που έχουν περιέλθει στο σωματείο μας αναφορικά με το ότι εργαζόμενοι της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας, εκτελούν ιδιωτικά έργα χρησιμοποιώντας μάλιστα μεταφορικά μέσα και εργαλεία της εν λόγω επιχείρησης.
Παρά τις υποσχέσεις που λάβαμε από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ για άμεση και ενδελεχή διερεύνηση του ως άνω θέματος -και ενώ έχουν περάσει ήδη δύο μήνες από τη συνάντησή μας- καμία απολύτως ενημέρωση δεν έχουμε από τη ΔΕΥΑΚ σχετικά με τις καταγγελίες μας, καίτοι αρκετές φορές έχουμε επανέλθει τόσο προφορικά όσο και εγγράφως για το παραπάνω θέμα δίδοντας συγκεκριμένα στοιχεία, περί των καταγγελιών αυτών. Το Σωματείο μας λοιπόν θέλει να εκφράσει την απογοήτευσή του για την αβελτηρία και την αδράνεια που παρατηρείται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση του παραπάνω θέματος και την εξάλειψη παρόμοιων κρουσμάτων, τα οποία συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό για τους θερμοϋδραυλικούς ελεύθερους επαγγελματίες».
«Δεν συγκεκριμενοποίησε  την καταγγελία του»
Σε τηλεφωνική επικοινωνία του «Υ» με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ, ο κ. Δημήτρης Πουλιέζος μας επισήμανε ότι ο Σύνδεσμος Κέρκυρας «δεν συγκεκριμενοποίησε την καταγγελία του. Δεν μου είπε ότι ο τάδε υπάλληλος, την τάδε ώρα, με το αυτοκίνητο της επιχείρησης έκανε ιδιωτικές εργασίες.
Εγώ, βέβαια, έστω κι έτσι, απέστειλα εγκύκλιο προς το προσωπικό της επιχείρησης, καθιστώντας τους σαφές ότι εν ώρα εργασίας, με μηχανήματα ή μεταφορικά μέσα της επιχείρησης απαγορεύεται να κάνουν ιδιωτικές δουλειές. Το τι θα κάνει ο καθένας το απόγευμα είναι δικό του θέμα. Δεν μπορώ να επέμβω εγώ».
Οι ΔΕΥΑ -πρόσθεσε- είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων αυτών δεν υπάγονται στις απαγορεύσεις που ισχύουν για τους δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους.
«Που σημαίνει ότι μπορούν να ασκούν και ελεύθερα επαγγέλματα. Και ούτε οι υδραυλικοί, για παράδειγμα, που θα προσληφθούν, χρειάζεται να καταθέσουν την άδειά τους για να πάρουν την άδεια του συντηρητή.
Με το Σύνδεσμο ήμουν σαφής. Εν ώρα εργασίας απαγορεύεται οι υπάλληλοι να εκτελούν ιδιωτικά έργα. Από ‘κει και πέρα, αν προκύπτει ζήτημα θα το δούμε».

Τι ορίζει η νομοθεσία για τις ΔΕΥΑ

Ο ιδρυτικός νόμος των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (1069/1980) με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «οι ΔΕΥΑ αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρος, διεπόμενα υπό των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως υπό νόμου.
…Οι επιχειρήσεις λειτουργούν υπό μορφήν δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης και διέπονται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση των έργων της αρμοδιότητός των καθώς και τις πηγές της χρηματοδοτήσεώς των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος».
Διεύρυνσις αντικειμένου και επέκτασις περιοχής αρμοδιότητος
1. Με αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, που εγκρίνονται από το γενικό γραμματέα της οικείας περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να διευρυνθεί ο σκοπός των επιχειρήσεων και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση, την αποχέτευση και την άρδευση και τους ακόλουθους τομείς στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους:
α) Τη συγκέντρωση, μεταφορά και διάθεση απορριμάτων.
β) Τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης.
γ) Τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.
δ) Την εμφιάλωση και εμπορία νερού.
ε) Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από το αντικείμενο δραστηριότητας των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης ή των δραστηριοτήτων των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων, πόρων και συναφών θεμάτων, αναγκαίων για την εκτέλεση των παραπάνω έργων. Αν συμπεριληφθεί στους σκοπούς της επιχείρησης η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, μπορεί η τυχόν υφιστάμενη αμιγής δημοτική ή διαδημοτική επιχείρηση φυσικού αερίου να απορροφάται από τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των διοικητικών συμβουλίων των δύο επιχειρήσεων.
…Το προσωπικό της επιχειρήσεως συνδέεται μετ’ αυτής δια συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.