Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου

Του Λεωνίδα Μπακούρα,
διευθυντή εμπορικών δραστηριοτήτων των ΕΠΑ Θεσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε

Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους καταβάλλουν διαρκή προσπάθεια για διάδοση της τεχνογνωσίας που συνδέεται με τη χρήση του Φυσικού Αερίου στην αστική κατανάλωση, έχουν υποβάλλει σειρά προτάσεων στα αρμόδια Υπουργεία και βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τη Δ.ΕΠ.Α., προβάλλοντας τις θέσεις και καταθέτοντας αντίστοιχες προτάσεις, αναφορικά με ζητήματα που άπτονται του χώρου του φυσικού αερίου και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.
Από τα πλέον σημαντικά ζητήματα αποτελούν:
• Η αναθεώρηση των τεχνικών κανονισμών φυσικού αερίου στο πλαίσιο της εναρμόνισής τους με τις κοινοτικές οδηγίες και την εξέλιξη της τεχνολογίας (οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας συμμετέχουν ως μέλη των επιτροπών).
• Η τροποποίηση του Π.Δ. 420/87 όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 321/1988 και με τον Ν. 3175/2003, επικαιροποιώντας τον πίνακα αναφορικά με τις περιοχές ευθύνης της ΕΠΑ Θεσσαλίας και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές όπου πλέον υπάρχει ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου (π.χ. Δήμος Τρικκαίων, Καρδίτσας).
• Η έκδοση νέας ΚΥΑ αναφορικά με τις σταθερές εστίες καύσης, αντικαθιστώντας την 10315/93 και το ζήτημα με την πιστοποίηση των τεχνικών καυστήρων και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.
• Η ανάθεση σε αρμόδιο φορέα του ελέγχου τήρησης της συντήρησης των εσωτερικών εγκαταστάσεων.
Σημαντικό θέμα τίθεται αναφορικά με τον φορέα ελέγχου τήρησης της συντήρησης των εσωτερικών εγκαταστάσεων μετά την τροφοδότηση της εγκατάστασης, παρά το γεγονός ότι πλέον συμπληρώνονται 10 έτη από την έναρξη λειτουργίας των πρώτων εγκαταστάσεων στην Θεσσαλονίκη και την Θεσσαλία.
Με γνώμονα λοιπόν την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, η «Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης ΑΕ» και η «Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας ΑΕ» πληροφορούν σε ετήσια βάση τους καταναλωτές φυσικού αερίου για θέματα σχετικά με την λειτουργία και την συντήρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
Στα πλαίσια της πληροφόρησης, η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης και Ε.Π.Α. Θεσσαλίας αποστέλλουν κάθε χρόνο σε όλες τις εταιρίες και τους οργανισμούς Ιδιωτικού, Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα (σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία κτλ.) εγχειρίδιο οδηγιών για την λειτουργία, την συντήρηση και την ασφαλή χρήση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, καθώς και για την διαχείριση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης.
Επιπροσθέτως, ενόψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου όλοι οι καταναλωτές αυτόνομης θέρμανσης και κεντρικών θερμάνσεων λαμβάνουν, μέσω των λογαριασμών τους, σχετική ενημέρωση όπου επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η ετήσια συντήρηση της εγκατάστασής τους, καθώς αποτελεί μια σημαντική υποχρέωση των χρηστών.
Με την συντήρηση εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της εγκατάστασης αποκλείοντας την περίπτωση της βλάβης ή της φθοράς των μηχανημάτων, ενώ ταυτοχρόνως ενισχύεται η ασφάλεια, εξασφαλίζεται εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της απόδοσης των μηχανημάτων.
Στη συνέχεια παρατίθενται λεπτομέρειες σχετικά με την λειτουργία, την συντήρηση και την ασφαλή χρήση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
Γενικά στοιχεία
Επισημαίνεται, ότι πέραν των απλών ενεργειών για την αντιμετώπιση μικροπροβλημάτων (η μόνη απαιτούμενη ενέργεια είναι η χειροκίνητη επαναφορά της ηλεκτροβαλβίδας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος όπου είναι εγκατεστημένη) ή των ενεργειών σε περίπτωση διαπίστωσης διαρροής φυσικού αερίου, αρμόδιοι αποκλειστικά για την επισκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου είναι οι αδειούχοι εγκαταστάτες – συντηρητές εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, ήτοι τεχνίτες αδειούχοι εγκαταστάτες θερμοϋδραυλικοί (3η ειδικότητα – κατηγορία 1η, βάσει των προβλεπομένων στα ΠΔ 38/91, 48/95 και 55/2000), για το δίκτυο των σωληνώσεων και τεχνίτες αδειούχοι εγκαταστάτες – συντηρητές καυστήρων (βάσει των προβλεπομένων στα ΠΔ 511/77 και 362/01) αερίων καυσίμων για προβλήματα λειτουργίας, ρύθμισης καθώς και για την συντήρηση των καυστήρων φυσικού αερίου.
Κατά την αλλαγή χρήσης χώρων ή μεταβολών, πρέπει να ελεγχθούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις επί των υφισταμένων εγκαταστάσεων από άτομο με προσόντα επιβλέποντος αερίου και να ενημερωθεί σχετικά η Ε.Π.Α.
Για προβλήματα που αφορούν στην τροφοδότηση με φυσικό αέριο (δηλαδή μέχρι και τον μετρητή φυσικού αερίου) αρμόδιοι, αποκλειστικά είναι οι τεχνικοί της Ε.Π.Α.
Σύντομη περιγραφή τυπικής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου
Ο μετρητής της εταιρίας παροχής αερίου, τροφοδοτεί την εσωτερική εγκατάσταση με υπερπίεση, συνήθως 23mbar. Σε ειδικές περιπτώσεις εγκαταστάσεων μεγάλης θερμικής ισχύος η πίεση λειτουργίας είναι 100 ή 300 mbar.
Στην αρχή του δικτύου, μετά τον μετρητή, εγκαθίσταται η κεντρική αποφρακτική διάταξη – ΚΑΔ (βαλβίδα αποκοπής). Ο σωλήνας παροχής φυσικού αερίου, ανάλογα με την περίπτωση, οδεύει παράλληλα με τα οικοδομικά στοιχεία ή υπογείως, προς το λεβητοστάσιο.
Μία τυπική εσωτερική εγκατάσταση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα ή συσκευές για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του τεχνικού κανονισμού: «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/15.07.03)
Το δίκτυο φυσικού αερίου καταλήγει στο λεβητοστάσιο τροφοδοτώντας τον καυστήρα μέσω κατάλληλης διάταξης αποτελούμενης από βάνα, φίλτρο (για τη συγκράτηση σωματιδίων σκόνης) και αντικραδασμικό σύνδεσμο.
Ο καυστήρας φυσικού αερίου, συνοδεύεται από το Multibloc της γραμμής αερίου, είναι πλήρως αυτόματος, μονοβάθμιας ή διβάθμιας λειτουργίας, εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα όργανα αυτοματισμού και ασφαλείας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας κατασκευής.
Εάν η ισχύς του λέβητα είναι μεγαλύτερη από 200kW στο Multibloc της γραμμής αερίου τοποθετείται σύστημα ελέγχου στεγανότητας των βαλβίδων αερίου (VPS).
Το εσωτερικό δίκτυο γειώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα οριζόμενα του τεχνικού κανονισμού.
Για εγκαταστάσεις με πίεση λειτουργίας άνω των 300 mbar, εγκαθίσταται διάταξη ρύθμισης της πίεσης (GAS TRAIN).
Όλα τα υλικά της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου πρέπει να φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, σήμανση CE και να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Gas Appliance Directive GAD 90/396/EEC και Pressure Equipment Directive PED 97/23/EC.
Μετά το τέλος των εργασιών πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές (αντοχής και στεγανότητας) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον τεχνικό κανονισμό.
Ανοίγματα αερισμού
Όλα τα καύσιμα απαιτούν για την καύση τους μια ορισμένη ποσότητα οξυγόνου. Συνεπώς είναι σημαντικό οι χώροι μέσα στους οποίους είναι εγκατεστημένες συσκευές να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις, να αερίζονται συνεχώς (ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ της συσκευής) σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του τεχνικού κανονισμού, γιατί αποτελεί θέμα καλής λειτουργίας και υψίστης ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στα ανοίγματα αερισμού που μπορεί να οδηγήσουν στην μείωση της ποσότητας αέρα στο χώρο εγκατάστασης των συσκευών αερίου.
Σύστημα απαγωγής καυσαερίων
Τα προϊόντα της καύσης του φυσικού αερίου αποβάλλονται προς το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό πραγματοποιείται μέσω ειδικών καπνοδόχων (ανάλογα με το είδος της σύσκευής) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι σημαντικός ο τακτικός έλεγχος της κατάστασης και της αποτελεσματικότητας του συστήματος απαγωγής καυσαερίων, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν φράσσεται από φωλιές. Οι συσκευές που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά είναι ακόμα πιο ασφαλείς, αφού είναι εφοδιασμένες με μηχανισμό διακοπής της λειτουργίας τους, σε περίπτωση αντιστροφής της ροής των καυσαερίων προς τον εσωτερικό χώρο. Φθαρμένοι καπναγωγοί είναι απαραίτητο να αντικαθίστανται, ακάλυπτοι καπνοδόχοι είναι απαραίτητο να καλύπτονται με καπέλο.
Έτσι πετυχαίνουμε σωστή και οικονομική λειτουργία του λέβητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης.
Σχέδιο δράσης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
Σε περίπτωση οσμής αερίου:
• Κλείστε την κύρια αποφρακτική διάταξη (ΚΑΔ) που βρίσκεται δίπλα στον μετρητή της Ε.Π.Α. και τις αποφρακτικές βαλβίδες όλων των συσκευών.
• Ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου που υπάρχει η διαφυγή, ώστε να δημιουργηθεί ρεύμα αέρα.
• Μην κάνετε χρήση, σε καμία περίπτωση, οποιασδήποτε φλόγας, αλλά ούτε και εξαρτημάτων ή ενεργειών (π.χ. κάπνισμα, χρήση κινητών τηλεφώνων, χρήση ανελκυστήρα, άναμμα φακού, κλπ.) που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα.
• Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες και πρίζες στο χώρο της οσμής αερίου.
• Ειδοποιείστε, από εξωτερικό χώρο, την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Α.
• Οι επισκευές του δικτύου, σε περίπτωση διαφυγής αερίου, γίνονται μόνο από ειδικευμένα συνεργεία.
Τηλέφωνα ανάγκης:
Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης (24ωρες το 24ωρο):
800-11-87 87 8 (σταθερό).
2310.520309 (σταθερό και κινητό). 2310.520642 (σταθερό και κινητό).
199 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Συντήρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου (σωληνώσεις, εξοπλισμός, συσκευές, καπναγωγοί, καπνοδόχοι) πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται από τα αρμόδια πρόσωπα που ορίζονται από τον τεχνικό κανονισμό και σύμφωνα με την συχνότητα που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
Επίσης κάθε τέσσερα (4) χρόνια απαιτείται δοκιμή στεγανότητας του δικτύου.
Πυροπροστασία
Στα λεβητοστάσια, στα οποία εγκαθίστανται συσκευές φυσικού αερίου, θα λαμβάνονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη χρήση του κτιρίου ή τμήματος αυτού. Σε κάθε λεβητοστάσιο πρέπει να τοποθετηθούν ή να συμπληρωθούν οι απαιτούμενοι πυροσβεστήρες. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται η ύπαρξη δύο (2) φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως επιπροσθέτως αυτών που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις πυρασφαλείας σε όλους τους χώρους κατανάλωσης φυσικού αερίου και πλησίον των συσκευών καύσης αερίου.
Στοιχεία λειτουργίας, συντήρησης και ανωμαλιών λειτουργίας καυστήρων φυσικού αερίου
Τα εν λόγω στοιχεία για κάθε τύπο εγκατεστημένου καυστήρα ευρίσκονται στα φυλλάδια των οδηγιών που συνοδεύουν τους καυστήρες.
Σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου συνδεδεμένο με ηλεκτροβαλβίδα (όπου έχει τοποθετηθεί)
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει τοποθετηθεί σύστημα ανίχνευσης συνδεδεμένο με ηλεκτροβαλβίδα στην εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου, τότε:
Όταν η περιεκτικότητα σε φυσικό αέριο στον ελεγχόμενο χώρο ξεπεράσει το προκαθορισμένο όριο, ενεργοποιείται ο ανιχνευτής αερίου οπτικά και ηχητικά. Ο ανιχνευτής με την σειρά του δίνει εντολή για να κλείσει η παροχή φυσικού αερίου μέσω μιας ηλεκτροβαλβίδας που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Ο οπτικοακουστικός συναγερμός παραμένει και μετά την διακοπή της διαρροής φυσικού αερίου. Για να ενεργοποιήσουμε εκ νέου την ανίχνευση πιέζουμε το κομβίο “reset”. Η πράσινη λυχνία δείχνει ότι ο ανιχνευτής είναι έτοιμος να λειτουργήσει. Εάν η ηλεκτροβαλβίδα είναι χειροκίνητη ο χρήστης πρέπει να την ενεργοποιήσει χειροκίνητα. Για την επαναφορά της ηλεκτροβαλβίδας, όταν για λόγους ασφαλείας ή λόγω διακοπής ρεύματος έχει κλείσει, προσέχετε εάν υπάρχει τάση και ξεβιδώστε πλήρως το υπάρχον προστατευτικό κάλυμμα.
Μετά πιέστε τη χειρολαβή επαναφοράς μέχρι να κουμπώσει. Μόλις κουμπώσει έχει ξαναοπλίσει η ηλεκτροβαλβίδα και είναι έτοιμη προς χρήση.
Χρήσιμες πληροφορίες – συμβουλές για την ασφάλεια
του λεβητοστασίου
• Διατηρείστε το χώρο του λεβητοστασίου καθαρό – μην τον μετατρέπετε σε αποθήκη.
• Η πόρτα του λεβητοστασίου πρέπει να παραμένει πάντα κλειστή – εξασφαλίστε το τοποθετώντας μηχανισμό επανάκλισης.
• Τα ανοίγματα αερισμού πρέπει να διατηρούνται πάντα ανοιχτά και οι θυρίδες των περσίδων πρέπει να παραμένουν πάντα ανοιχτές και καθαρές από σκουπίδια.
• Μην απενεργοποιείτε ανιχνευτές και άλλα συστήματα ασφαλείας της εγκατάστασης.
• Αλλάξτε φθαρμένα σπιράλ καπναγωγών και τοποθετήστε καπέλο στην κεντρική καπνοδόχο.
• Αλλάξτε φθαρμένα καλώδια ρεύματος και καλύψτε γυμνούς πίνακες ρέυματος.
• Καλέστε εξειδικευμένο συνεργείο για συντήρηση – ακολουθήστε τις συμβουλές τους.
Για ερωτήσεις σχετικά με το φυσικό αέριο επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο των εταιριών ανάλογα με την περιοχή ενδιαφέροντος:
Τηλεφωνικό κέντρο γραφείων εξυπηρέτησης πελατών:
Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ:
801 11 953 000 (από σταθερό τηλέφωνο, με χρέωση 1 αστικής μονάδας)
2310 584 444 (από κινητό τηλέφωνο και από τηλέφωνο εκτός Θεσσαλονίκης)
Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ:
801 8018012 (από σταθερό τηλέφωνο, με χρέωση 1 αστικής μονάδας)
Ωράριο λειτουργίας γραφείων εξυπηρέτησης πελατών:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 έως 13.30.
Ωράριο λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου γραφείων εξυπηρέτησης πελατών:
Από Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 έως 16.00.
Η αναπτυξιακή πορεία των Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης και Ε.Π.Α. Θεσσαλίας είναι δυναμική από την έναρξη της λειτουργίας τους μέχρι και σήμερα ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης των σημαντικότατων πλεονεκτημάτων που παρέχει η χρήση φυσικού αερίου στα νοικοκυριά αλλά και στους επαγγελματίες.
Στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο 2010 τα συμβόλαια πελατών έφτασαν τα 1.162 σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2009. Σήμερα το 36% των κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.
Αντίστοιχα, στην περιφέρεια Θεσσαλίας τον Οκτώβριο 2010 τα συμβόλαια πελατών έφτασαν τα 576 σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2009, εκτιμώντας ότι το 35% των κατοίκων των τεσσάρων μεγάλων πόλεων της Θεσσαλίας χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.
Οι πωλήσεις αερίου το 2010 αναμένεται να υπερβούν τα 200 εκ. Nm3 για την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης σημειώνοντας άνοδο 8% σε σχέση με το 2009 και τα 115 εκ. Nm3 για την Ε.Π.Α. Θεσσαλίας σημειώνοντας άνοδο 3,6%.
Το ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουν κατασκευαστεί ήδη 862,2 χιλιόμετρα αγωγών πολυαιθυλενίου (χαμηλή πίεση – 4 bar) παρέχοντας τη δυνατότητα στο 70% του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης να συνδεθεί άμεσα με το δίκτυο, ενώ για το 2010 το δίκτυο αναμένεται να φτάσει τα 870 χιλιόμετρα. Στη περιφέρεια της Θεσσαλίας αντίστοιχα, έχουν κατασκευαστεί 651 χιλιόμετρα αγωγών πολυαιθυλενίου (χαμηλή πίεση – 4 bar) παρέχοντας την δυνατότητα στο 58% του πληθυσμού των τεσσάρων μεγάλων πόλεων της Θεσσαλίας να συνδεθεί άμεσα με το δίκτυο, ενώ για το 2010 το δίκτυο αναμένεται να φτάσει τα 654 χιλιόμετρα.
Η τιμή του φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη για το μήνα Οκτώβριο 2010 είναι ανταγωνιστική και διαμορφώνεται σε 0,0542 δ/kWh (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και στη Θεσσαλία σε 0,0504 δ/kWh (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη κατηγορία Τ2 (αυτόνομη/ανεξάρτητη θέρμανση) το οποίο αντιπροσωπεύει το 95% των καταναλωτών.
Η εξέλιξη των μηνιαίων τιμών φυσικού αερίου, είτε ανοδικά είτε πτωτικά, συναρτάται με το κόστος αγοράς φυσικού αερίου, συνέπεια των διεθνών τιμών των πετρελαιοειδών, την ισοτιμία δ/$ και όχι με την εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
Όσον αφορά στη βιομηχανία, η τιμή του φυσικού αερίου είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τα άλλα ενεργειακά καύσιμα. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία στηρίζει τις βιομηχανίες ώστε να κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα το κόστος της παραγωγής.
Το φυσικό αέριο παρέχει ευκολία και αυτονομία.
Η τροφοδότηση κάθε παροχής, μέσω των αγωγών μεταφοράς αερίου, δεν εξαρτάται από απεργίες και άλλες καθυστερήσεις οπότε υπάρχει μόνιμη και σταθερή παροχή. Είναι διαθέσιμο κάθε στιγμή και δεν χρειάζεται παραγγελία και αποθήκευση. Επίσης, η ακριβής καταγραφή της καταναλωθείσας ποσότητας φυσικού αερίου γίνεται σύμφωνα με τον μετρητή της κάθε παροχής. Σε αντίθεση με το πετρέλαιο που εξοφλείται πριν την κατανάλωση, η πληρωμή των λογαριασμών του φυσικού αερίου πραγματοποιείται μετά την κατανάλωσή του. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να εξασφαλίσει θέρμανση χωρίς εξαρτήσεις, μαγείρεμα και ζεστό νερό χωρίς χρόνους αναμονής και με άμεση ρύθμιση της θερμοκρασίας.