ΝΟCCHI PUMPS HELLAS EΠΕ

nochii.jpg

Όπως όλοι γνωρίζουμε,όλα τα δίκτυα αποχέτευσης των κτηρίων, οδηγούν τα μεταφερόμενα υγρά απόβλητα, διαμέσου ανάλογων σωληνώσεων και την βοήθεια της βαρύτητας,είτε σε κεντρικά συστήματα αποχέτευσης των πόλεων, είτε σε σηπτικούς βόθρους. Στην περίπτωση όμως που ένα κτήριο βρίσκεται πιο χαμηλά από την στάθμη του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου της πόλης, η βαρύτητα δεν μπορεί να βοηθήσει. Σ’ αυτή την περίπτωση καλείται η αντλία όμβριων ή λυμάτων να παίξει τον ρόλο της.(π.χ. υπόγεια parking, γκαράζ, αποθήκες). Οι αντλίες που κατασκευάζει η εταιρία PENTAIR (NOCCHI), χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με το είδος των μεταφερόμενων υγρών αποβλήτων. α. Για όμβρια νερά, β. Για ακάθαρτα νερά, γ. Για λύματα.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί το γεγονός του ότι όλες αυτές οι αντλίες είναι εμβαπτιζόμενου τύπου, δηλαδή δουλεύουν μέσα στο υγρό που μεταφέρουν. Είναι έτσι απαραίτητη η κατασκευή φρεατίου ανάλογων διαστάσεων για την τοποθέτησή τους.
α. Αντλίες όμβριων νερών . Σειρά VIP, COMPAC, DP, DRENOX
Καλύπτουν όλες τις ανάγκες μας για άντληση όμβριων νερών ελαφρώς ακαθάρτων, γι’ αυτό άλλωστε διαθέτουν στην βάση τους,από όπου κάνουν την αναρρόφηση, ειδικό φίλτρο για την παρακράτηση τυχόν στερεών. Οι αντλίες αυτές είναι συνήθως αυτόματου τύπου, δηλαδή λειτουργούν με την βοήθεια ενσωματωμένου φλοτέρ, το οποίο βρίσκεται είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά της αντλίας. Υπάρχουν αντλίες οικονομικού τύπου με κέλυφος από πολυμερή υλικό και αντλίες με ανοξείδωτο κέλυφος. Όλες αυτές οι αντλίες ψύχονται με το ίδιο το υγρό που μεταφέρουν.
β. Αντλίες ακαθάρτων νερών. Σειρά VIP-VORT, DPV, OMNIA
Χρησιμοποιούνται για την άντληση όμβριων ακαθάρτων νερών . Διαφέρουν από τις αντλίες των όμβριων στο ότι το φίλτρο που έχουν στην βάση τους από όπου κάνουν την αναρρόφηση, έχει μεγαλύτερα ανοίγματα έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση τυχόν μικρών στερεών. Βέβαια έχουν και διαφορετικού τύπου φτερωτή έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη άντληση. Και σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν αντλίες οικονομικού τύπου με κέλυφος από πολυμερή υλικό και αντλίες με ανοξείδωτο κέλυφος. Όλες αυτές οι αντλίες ψύχονται με το ίδιο το υγρό που μεταφέρουν

nochii.jpg
γ. Αντλίες λυμάτων. Σειρά PRIOX, MINIVORT, FGT, FGV, FGC
Στην κατηγορία αυτή η εταιρία PENTAIR (NOCCHI) προκειμένου να καλύψει την μεγάλη περιοχή εφαρμογών κατασκευάζει πολλούς τύπους αντλιών οι οποίες μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές ομάδες.
α. Στις αντλίες που καλύπτουν τις οικιακές ανάγκες για άντληση ελαφριών ελεγχόμενων λυμάτων (π.χ. μία μονοκατοικία η μεζονέτα με υπόγειο χώρο). Οι αντλίες αυτές είναι ανοξείδωτες, διαθέτουν φτερωτή ανοξείδωτη, και αντλούν τα λύματα με το σύστημα VORTEX όπου τα λύματα δεν έρχονται σε επαφή με την φτερωτή αλλά οδηγούνται στην κατάθληψη δια του στροβιλισμού (σειρά PRIOX).
β. Στις αντλίες βαρέως τύπου, που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των αναγκών για άντληση λυμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις όπου δεν είναι ελεγχόμενα τα υγρά λύματα (π.χ. σε πολυκατοικίες, κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, μπάρ, βιομηχανίες). Οι αντλίες αυτές είναι χυτοσιδηρές, διαθέτουν φτερωτή από χυτοσίδηρο, και αντλούν τα λύματα είτε με φτερωτή τύπου VORTEX είτε με φτερωτή μονοκάναλη (σειρές MINIVORT FGV,FGC).
γ. Στις αντλίες βαρέως τύπου, οι οποίες διαθέτουν σύστημα τεμαχισμού των αποβλήτων πριν αυτά οδηγηθούν στην φτερωτή για να αντληθούν. Αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις προηγούμενες εφαρμογές, και μας παρέχουν το πλεονέκτημα του ότι, λόγω του τεμαχισμού των λυμάτων μειώνεται η πιθανότητα τυχόν μπλοκαρίσματός τους, από στερεά υλικά, και συγχρόνως έχουν μεγαλύτερο μανομετρικό (σειρά FGT).
Πρέπει να σημειωθεί ότι,ακόμη και με την χρήση αντλιών με κοπτήρες πολλές φορές,λόγω των διαφόρων υλικών που βρίσκονται μέσα στα λύματα (ινώδη υλικά), και του μεγάλου φορτίου ανεξέλεγκτων λυμάτων (κέντρα διασκεδάσεως κτλ) δεν είναι δυνατή η αποφυγή μπλοκαρίσματος των αντλιών. Έτσι απαραίτητο είναι η λήψη ορισμένων μέτρων απαγόρευσης ρίψης αντικειμένων στην αποχέτευση.
Πρέπει να ξέρουμε,ότι βασικό είναι να ενημερωνόμαστε πριν την τοποθέτηση οποιασδήποτε αντλίας, όμβριων ή λυμάτων, πρώτα για την σωστή εκλογή της και μετά για την σωστή τοποθέτησή της.
Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης αντλιών για την άντληση όμβριων ή λυμάτων απαραίτητος είναι ο περιοδικός προγραμματισμένος έλεγχος της κατάστασης των τυχόν χρησιμοποιούμενων αντλιών και ο πιθανός καθαρισμός τους έτσι ώστε να αποφεύγουμε, όσο το δυνατό, το μπλοκάρισμα και την καταστροφή της αντλίας.
Πουργάνης Γιώργος
Ηλεκ/γος-Μηχ/γος Μηχανικός