Συνεχίζει να ισχύει η υπεύθυνη δήλωση του Π.Δ. 38/91 για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας

• Απάντηση του υφ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιου Σκορδά σε σχετική αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή νομού Κορινθίας Χρίστο Δήμα
• Κερδήθηκε μια πρώτη μάχη, επισημαίνει η ΟΒΥΕ

Δεν έπαψε να ισχύει η, γνωστή, υπεύθυνη δήλωση που προέβλεπε το ΠΔ 38/91 και που καταχωρείται στα σωματεία του Κλάδου και κατατίθεται στις πολεοδομίες για την σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η δήλωση αυτή είναι διαφορετική από την υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης έργου (Υ.Δ.Κ.Ε.) την οποία προβλέπει το νέο ΠΔ 112/2012 και η οποία παραδίδεται από τον αδειούχο υδραυλικό στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Τα παραπάνω αναφέρονται με σαφήνεια σε έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή (Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου – Τμήμα Αναφορών) στις 17 Μαρτίου 2014, ο  υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδάς. Το έγγραφο αυτό αποτελεί την απάντηση του υφυπουργού σε σχετική αναφορά που έγινε στις 18 Φεβρουαρίου 2014 από τον βουλευτή νομού Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας Χρίστο Δήμα ο οποίος κατέθεσε και το ανάλογο υπόμνημα που του είχε παραδώσει ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ Ηλίας Χούντας.
Μετά από αυτή την απάντηση – αποσαφήνιση από τον υφυπουργό η ΟΒΥΕ σε ενημερωτικό της δελτίο που απέστειλε σε όλους τους συνδέσμους μεταξύ άλλων επισημαίνει χαρακτηριστικά:
«Πρόκειται για μια μάχη που κερδίθηκε σε πρώτη φάση. Οφείλουμε, βέβαια, να συνεχίσουμε τις επαφές μας για την πλήρη κατοχύρωση των αιτημάτων μας, που βασίστηκαν και βασίζονται σε επιχειρήματα που ουδείς μπόρεσε να αντικρούσει όλα αυτά τα χρόνια.» Η Ομοσπονδία ενημερώνει ότι: «Η υπεύθυνη δήλωση θα επικαιροποιηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης έτσι ώστε να συγχρονίζεται με τις νέες κατηγορίες αδειών, αλλά κυρίως, για να ακολουθεί μια άκρως διαφανή διαδικασία που θα ελέγχεται από την ΟΒΥΕ, η οποία θα είναι και “υπόλογη” απέναντι στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας».
Σίγουρα η απάντηση του κ. Σκορδά ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με το θέμα της μέχρι τώρα ισχύουσας υπεύθυνης δήλωσης  όπως προέβλεπε το ΠΔ 38/91, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 55/2000, όμως απαιτείται εγρήγορση από όλα τα σωματεία για την ενιαία εφαρμογή στην πράξη και για διαδικασίες με πλήρη διαφάνεια που θα ισχυροποιούν ακόμα περισσότερο αυτή την υπεύθυνη δήλωση προς όφελος του ίδιου του Κλάδου αλλά και των καταναλωτών.

Η απάντηση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγνωστικότητας

Ολόκληρο το κείμενο της απάντησης που κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Σκορδάς, έχει ως εξής:
«Σε απάντηση της παραπάνω αναφοράς, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Χρίστο Δήμα και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε.), που συντάσσεται από τον αδειούχο υδραυλικό κατά την ολοκλήρωση των εργασιών επί εγκαταστάσεων του Π.Δ.112/2012 (ΦΕΚ Α΄ 197), αποτελεί ένα στοιχείο για την ποιοτική στάθμη των εκτελούμενων εργασιών στις εγκαταστάσεις αυτές και εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο για το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143) που ρυθμίζονται με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού.
2. Σχετικά με τη δυνατότητα της καταχώρησης και θεώρησης της Υ.Δ.Κ.Ε. από τα επαγγελματικά σωματεία σας γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό καθώς έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 15, παρ. 6 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63) σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας από τις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες, η άμεση ή έμμεση ανάμειξη ανταγωνιστικών φορέων, όπως επαγγελματικοί σύλλογοι ή σωματεία που δεν ενεργούν ως αρμόδια αρχή.

 

skordasΗ απάντηση του υφ. Ανάπτυξης
Αθ. Σκορδά κάνει λόγο για δύο διαφορετικές υπεύθυνες δηλώσεις
που προβλέπονται από τα ΠΔ 38/91
και 112/2012

Αυτό αποτέλεσε και θέση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την επεξεργασία του σχεδίου του Π.Δ. 112/12, όπου σύμφωνα με την παρ. 37 της 109/2012 γνωμοδότησης του Σ.τ.Ε. κρίθηκε διαγραπτέα η παράγραφος 12 του άρθρου 7 του σχεδίου του Π.Δ. για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις η οποία προέβλεπε ότι: «Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης αποστέλλεται στο Επαγγελματικό Σωματείο ή Επιμελητήριο, του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης ή του τόπου διαμονής του ενδιαφερόμενου, που καλύπτει τον Κλάδο εντός τριμήνου από τη σύνταξη της εν λόγω δήλωσης».
3. Αναφορικά με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις οι οποίες απαιτούνται για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, αυτές αποτελούν αντικείμενο προγενέστερου του ν. 3982/11 νομοθετικού πλαισίου και επιτελούν άλλη λειτουργία. Με τις εν λόγω Υπεύθυνες Δηλώσεις παρέχονται μεταξύ άλλων στοιχεία ότι μια εγκατάσταση εκτελέστηκε σύμφωνα με τη μελέτη που κατατέθηκε σ΄ αυτή, με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις, ότι τηρήθηκαν οι κανόνες της Τέχνης, δηλώνονται στοιχεία για το συνεργείο που απασχολήθηκε, στις δε περιπτώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων παρέχονται πρόσθετα στοιχεία περί οπτικών ελέγχων, δοκιμών, ύπαρξης συγκεκριμένων φορτίων, σύνδεσης ανελκυστήρων, φωτοβολταϊκών μονάδων, ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους κ.λ.π.
4. Το άρθρο 7 του Π.Δ. 112/2012 που ρυθμίζει την Υ.Δ.Κ.Ε. και γενικότερα την ποιοτική στάθμη των εκτελούμενων εργασιών δεν αντικατέστησε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 4 του Π.Δ. 38/91 (ΦΕΚ Α΄21), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ Α΄44) και ισχύει, που κατατίθεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία προκειμένου σε επόμενη φάση η υδραυλική εγκατάσταση να συνδεθεί με τα δίκτυα ύδρευσης. Διευκρινίζεται ότι, το Π.Δ. 112/2012 καταργεί το Π.Δ. 38/91 μόνον όσον αφορά το σύνολο των διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του πρώτου.
5. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 4 του Π.Δ. 38/91, η οποία εμπίπτει σε πλαίσιο αρμοδιοτήτων των υπουργείων α) Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, β) Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και γ) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και η Υ.Δ.Κ.Ε. η οποία εμπίπτει σε πλαίσιο αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποτελούν δύο ανεξάρτητες  Δηλώσεις που επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες.
6. Ως προς τα αναφερόμενα για το άρθρο 12, παρ. 3 του Π.Δ. 108/2013 περί καταχώρησης της Υ.Δ.Κ.Ε. για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11, παρ. 2 του ν. 3982/11 και του άρθρου 2 του ν. 4483/65, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2302/95, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
α). Το άρθρο 11, παρ. 2 του ν 3982/11 προβλέπει τη σύσταση νέου Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
β). Μετά την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω Ενιαίου Μητρώου θα καταχωρείται η Υ.Δ.Κ.Ε. κατά τις προβλέψεις του άρθρου 2 του ν. 4483/65, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ). Ομοίως θα καταχωρείται η Υ.Δ.Κ.Ε. το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο παράρτημα Γ΄ του Π.Δ. 108/13. Η εν λόγω Υ.Δ.Κ.Ε. δεν υπόκειται σε διαδικασία θεώρησης από σωματείο.
7. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις  αερίων καυσίμων, και της ιδιαίτερης επικινδυνότητας που καθιστά κατά την άποψή σας επιτακτική ανάγκη να περνάει η Υπεύθυνη Δήλωση από το σωματείο, διευκρινίζεται ότι θέματα δημόσιας ασφάλειας που αφορούν την διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο του φυσικού αερίου ρυθμίζονται αρμοδίως από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής».