Ένταξη των αστικών συνεταιρισμών στα επιδοτούμενα προγράμματα