Συνεργασία ΤΕΕ, ΓΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στα τεχνικά επαγγέλματα

texnika epaggelmataΣύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν στις 21 Δεκεμβρίου 2015 το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρό του, Γεώργιο Ν. Στασινό, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρό της, Ιωάννη Παναγόπουλο και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρό της, Γεώργιο Καββαθά.

Οι τρεις φορείς -διατηρώντας τη δική τους επιμέρους στόχευση, και προσέγγιση-συνενώνουν τις δυνάμεις τους και την τεχνογνωσία τους για την εκπόνηση μια δέσμης ενεργειών με στρατηγικές επιδιώξεις την ανάκαμψη, τη δημιουργία νέων και μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενδυνάμωση του πλέγματος προστασίας, την πιστοποίηση προσόντων ανθρώπινου δυναμικού, την ενθάρρυνση της επαγγελματικής κινητικότητας, την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του τεχνικού κλάδου.
Υπό αυτό πρίσμα, το ΤΕΕ, η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ εξουσιοδοτούν τα ερευνητικά τους ινστιτούτα μέσω της συγκρότησης 9-μελούς Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής -με τους τρεις φορείς να ορίζουν από τρία (3) μέλη έκαστος ,προκειμένου να διερευνήσουν τις δυνατότητες περαιτέρω εξειδίκευσης της συνεργασίας τους με το σχεδιασμό και την υλοποίηση αλληλένδετων και στοχευμένων δράσεων, όπως ενδεικτικά:
1.Χαρτογράφηση του χώρου ανά ειδικότητα, επάγγελμα, γνωστικό αντικείμενο και επιμέρους κλάδο, προκειμένου:

•Να συσταθεί «Παρατηρητήριο» για την διάγνωση των αναγκών και την διερεύνηση των μελλοντικών τάσεων της κλαδικής αγοράς εργασίας σε επίπεδο ζήτησης ειδικοτήτων (νέες ή αναβάθμιση υπαρχόντων), δεξιοτήτων, γνώσεων, ικανοτήτων, ευκαιριών αυτοαπασχόλησης και ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κ.λπ.
•Να αναδειχθούν με σαφήνεια οι τάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασιακής πραγματικότητας των επιμέρους επαγγελματικών ειδικοτήτων και κλάδων.
•Να δημιουργηθεί μια δομή πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων στον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων.
2.Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, επαγγελματικής συμβουλευτικής και επαγγελματικού (επανα)προσανατολισμού με γενικότερο στόχο:

•Την ενδυνάμωση της διαδικασίας (επαν)ένταξης των ανέργων στην κλαδική αγορά εργασίας (στην προηγούμενη, συναφή ή όμορη ειδικότητα), είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
•Τη βελτίωση της θέσης, την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και την ενίσχυση της εξέλιξης των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων.
3. Διενέργεια Εξειδικευμένων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (δια ζώσης/εξ αποστάσεως/e-learning ) για:

•Την αναβάθμιση κάθετων και οριζόντιων δεξιοτήτων και την αντιστοίχησή τους με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες στην κάθε ειδικότητα.
•Τον εκσυγχρονισμό, επικαιροποίηση και συμπλήρωση των γνώσεων και ικανοτήτων.

4. Σχεδιασμός δράσεων (επανα)προώθησης των ανέργων στην αγορά εργασίας με τρόπους που θα εδράζονται πάνω σε εξατομικευμένες προσεγγίσεις.

5. Διερεύνηση δυνατότητας σύστασης Φορέα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας με στόχο:

•Τη διαμόρφωση ειδικοτήτων πιστοποίησης.
•Την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πιστοποίησης.
•Την άρρηκτη διασύνδεση της πιστοποίησης με το νέο εθνικό αναπτυξιακό εγχείρημα, ώστε να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση.