Η ΕΒΗΕ σε συνάντηση εργασίας με τον ΟΟΣΑ

Την Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018, εκπρόσωποι της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας, συμμετείχαν σε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αντικείμενο της συνάντησης, ήταν η συζήτηση προτάσεων με ομάδα εργασίας του ΟΟΣΑ, η οποία εκπονεί μελέτη για τη διαμόρφωση της Περιφερειακής Πολιτικής της Ελλάδας μετά το 2020, σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας.


Η εν λόγω μελέτη θα αποτελέσει, μεταξύ άλλων και τη βάση για τη διαμόρφωση των διαρθρωτικών, αναπτυξιακών και περιφερειακών πολιτικών της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Την ΕΒΗΕ εκπροσώπησαν οι Κωνσταντίνος Τραβασάρος – επίτιμος πρόεδρος και Παναγιώτης Κεντερλής –εκτελεστικός γραμματέας. Συμμετείχαν φορείς από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, υπουργεία, φορείς διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης, ακαδημαϊκοί και το ΚΑΠΕ. Το συντονισμό της συνάντησης είχε η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ.
Η ΕΒΗΕ ήταν ο μόνος κλαδικός φορέας από τον τομέα των ΑΠΕ που εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση. Οι εκπρόσωποί της, έθεσαν τις θέσεις τους όχι μόνο για τον τομέα της ηλιοθερμίας, αλλά ευρύτερα για τον χώρο των ΑΠΕ.
Τα στελέχη του ΟΟΣΑ άκουσαν προσεκτικά τις κωδικοποιημένες θέσεις και προτάσεις της ΕΒΗΕ και ζήτησαν να τους αποσταλούν και εγγράφως, ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης τους για τη μελέτη και τις προτάσεις μέτρων προς την ελληνική πολιτεία στον τομέα της ενέργειας, σε συνάρτηση με τις αναθεωρημένες ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές και στόχους για την περίοδο 2021 – 2030.