Αρχική » Νέα απο Επιχειρήσεις » Ειδήσεις » Ανοδική πορεία παρουσιάζει η αγορά των πλαστικών σωλήνων

Ανοδική πορεία παρουσιάζει η αγορά των πλαστικών σωλήνων

icap.jpg

Οι Έλληνες παραγωγοί καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης σύμφωνα με τα στοιχεία κλαδικής μελέτης της ICAP
Η ζήτηση για πλαστικούς σωλήνες συνδέεται άμεσα με την πορεία διαφορετικών κλάδων και δραστηριοτήτων, όπως είναι αυτός των κατασκευών (δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα, οικοδομική δραστηριότητα κλπ.), των αγροτικών καλλιεργειών (άρδευση γεωργικών εκτάσεων) κλπ. Με τη σειρά τους, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για τα εξεταζόμενα προϊόντα εξαρτώνται από τη γενικότερη πορεία της οικονομίας, την εξέλιξη των επενδύσεων, τη διαμόρφωση των επιτοκίων, τις χορηγήσεις δανείων κλπ. Οι τελευταίες εξελίξεις και οι προοπτικές της αγοράς των πλαστικών σωλήνων στη χώρα μας αναφέρονται σε σχετική κλαδική μελέτη που εκπονήθηκε πρόσφατα από τη διεύθυνση μελετών οικονομικού περιβάλλοντος της ICAP AE.
Όπως αναφέρεται στη μελέτη στην ελληνική αγορά πλαστικών σωλήνων δραστηριοποιείται ένας σχετικά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, παραγωγικών και εισαγωγικών, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος και τη δυναμικότητά τους. Οι περισσότερες από τις μεγάλες και οργανωμένες παραγωγικές μονάδες, ανανεώνουν περιοδικά το μηχανολογικό εξοπλισμό τους, προσπαθώντας να παραμείνουν ανταγωνιστικές τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Τη δυνατότητα αυτή δεν διαθέτει η πλειοψηφία των μικρότερων παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου.
Όσον αφορά τις εισαγωγικές επιχειρήσεις πλαστικών σωλήνων, οι περισσότερες δραστηριοποιούνται στο εμπόριο μιας σχετικά ευρείας γκάμας προϊόντων (συναφών και όχι), όπως υδραυλικά είδη και είδη κρουνοποιίας, προϊόντα κεντρικής θέρμανσης κλπ.
icap.jpgΗ συνολική εγχώρια παραγωγή πλαστικών σωλήνων παρουσίασε συνεχή άνοδο κατά την περίοδο 2003-2006, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,7%. Η φαινομενική κατανάλωση πλαστικών σωλήνων στη χώρα μας (διάγραμμα α.) ακολούθησε ανοδική πορεία  τη χρονική περίοδο 1994-1998, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 8,3%. Το χρονικό  διάστημα 1999-2002 εμφάνισε πτωτικές τάσεις (με εξαίρεση το 2000/99), ενώ την ακόλουθη τετραετία (2003-2006) παρουσίασε αύξηση με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 3,7%.
Οι άκαμπτοι σωλήνες από PVC κάλυψαν το 43% περίπου της συνολικής εγχώριας αγοράς το 2006, οι εύκαμπτοι από PVC το 10%, ενώ οι σωλήνες από  πολυαιθυλένιο συμμετείχαν με  ποσοστό 47% περίπου (διάγραμμα β.). Μέχρι και το 2004, ο μεγαλύτερος όγκος της εγχώριας αγοράς πλαστικών σωλήνων καλυπτόταν από άκαμπτους σωλήνες από PVC, το ετήσιο μερίδιο των οποίων κυμάνθηκε μεταξύ 47%-61% το χρονικό διάστημα 1991-2004. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στο μερίδιο των σωλήνων πολυαιθυλενίου.
Η αγορά πλαστικών σωλήνων καλύπτεται κυρίως από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, η δε εισαγωγική διείσδυση κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα  μεταξύ του 3,5%- 5,4% τη χρονική περίοδο 1991-2006. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι πλαστικοί σωλήνες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, με αποτέλεσμα η μεταφορά τους να απαιτεί υψηλά έξοδα, τα οποία επιβαρύνουν την τελική τιμή  διάθεσής τους. Εντούτοις οι εν λόγω εισαγωγές εμφάνισαν αυξητικές τάσεις κατά το διάστημα 1991-2002 (με εξαίρεση τις περιόδους 1993/92 και 2001/00), ενώ την περίοδο 2003-2006 παρουσίασαν αυξομειώσεις.
Η διάθεση των πλαστικών σωλήνων πραγματοποιείται απευθείας από τις προμηθευτικές επιχειρήσεις προς τους τελικούς πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και μέσω χονδρεμπόρων. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις του εξεταζόμενου κλάδου έχουν αναπτύξει οργανωμένα δίκτυα πωλήσεων, τα οποία απαρτίζονται από τοπικούς αντιπροσώπους ή/και θυγατρικές-συνδεδεμένες επιχειρήσεις, καθώς και από ειδικευμένους πωλητές-τεχνικούς συμβούλους.
Η εξαγωγική επίδοση του κλάδου κινήθηκε ανοδικά κατά την εξεταζόμενη περίοδο, κυμαινόμενη μεταξύ του 10,6% και 16,0%. Το υψηλότερο ποσοστό επί της παραγωγής σημειώθηκε το 2002 και το χαμηλότερο το 1991. Το 2006, οι συνολικές εξαγωγές πλαστικών σωλήνων παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση κατά 7,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, η συνολική εγχώρια αγορά πλαστικών σωλήνων (σε ποσότητα) θα παρουσιάσει άνοδο κατά τη διετία 2007-2008. Ειδικότερα, η αγορά σωλήνων από PVC προβλέπεται να κινηθεί με ρυθμούς της τάξης του 5% ετησίως, ενώ υψηλότερους ρυθμούς ανόδου (της τάξης του 10% ετησίως) εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει η αγορά των σωλήνων από πολυαιθυλένιο.
Πέρα από την ανάλυση της αγοράς, στη συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιείται και χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικών σωλήνων, με τη χρήση αριθμοδεικτών. Όπως προέκυψε από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 12 εταιριών, το σύνολο του ενεργητικού τους παρουσίασε αύξηση 12,7% το 2006 σε σχέση με το 2005, η οποία προήλθε κυρίως από την αύξηση των απαιτήσεων. Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων αυξήθηκαν το 2006 κατά 26,3% έναντι του 2005. Μείωση παρουσίασαν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 1,7% την περίοδο 2006/05, ενώ οι μάκρο & μεσοπρόθεσμες εμφάνισαν αύξηση κατά 48,8%. Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 26,8% το 2006, το δε αντίστοιχο μικτό περιθώριο αυξήθηκε κατά 25,6%. Το λειτουργικό περιθώριο αυξήθηκε κατά 137%, ενώ σημαντική αύξηση παρουσίασε και το καθαρό αποτέλεσμα των εταιριών του δείγματος. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων βελτιώθηκε την εξεταζόμενη διετία και διαμορφώθηκε σε 84 ημέρες το 2006 από 111 ημέρες  το 2005. Η γενική ρευστότητα το 2006 διαμορφώθηκε σε 0,89 και η άμεση σε 1,14, τιμές βελτιωμένες σε σχέση με το 2005. Ο μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων βελτιώθηκε σε 193 ημέρες το 2006 από 205 ημέρες το 2005. Αντίθετα ο μέσος όρος προθεσμίας εξόφλησης προμηθευτών επιδεινώθηκε σε 82 ημέρες το 2006 από 100 ημέρες το 2005. Η σχέση μεταξύ των δύο ετήσιων δεικτών είναι δυσμενής για τη ρευστότητα των εταιριών του δείγματος.