Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

«Δεν είναι υποχρεωτική η θεώρησή της» τονίζει το υπουργείο Ανάπτυξης
Στα των δυνατοτήτων των διπλωματούχων μηχανικών να εκτελούν, επισκευάζουν και συντηρούν θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις, με βάση το Π.Δ. 55/2000 και τους σχετικούς νόμους που διέπουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, αναφέρεται ο τέως, πλέον, προϊστάμενος της γενικής διεύθυνσης στήριξης της βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Γιώργος Ζηκογιάννης.
Απαντώντας σε σχετικό έγγραφο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Κιλκίς, ο κ. Ζηκογιάννης υπογραμμίζει ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί όταν λειτουργούν ως εγκαταστάτες μπορεί να εκδίδουν υπεύθυνη δήλωση εργασιών χωρίς την απαραίτητη θεώρησή της από το σωματείο των μηχανικών ή το ΤΕΕ. Αρκεί, όπως τονίζει, η σφράγιση με την επίσημη επαγγελματική τους σφραγίδα.
Το σχετικό έγγραφο του κ. Ζηκογιάννη το οποίο, όπως διαβάζουμε κοινοποιήθηκε και στην ΕΠΑ Θεσσαλίας, έχει ως εξής:

«Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Το Π.Δ. 38/91 (Α’ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 48/1995 (Α’ 36) και με το 55/2000 (Α’ 44) ρυθμίζει θέματα εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και θέματα έκδοσης των επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες.
2. Οι προβλεπόμενες άδειες στα παραπάνω Π.Δ. είναι:
– Βοηθού τεχνίτη υδραυλικού.
– Τεχνίτη υδραυλικού Α’ τάξης, 1ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας.
– Τεχνίτη υδραυλικού Β’ τάξης, 1ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας.
– Εγκαταστάτη υδραυλικού, 1ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας.
3. Εκτός των παραπάνω, που είναι κάτοχοι του ειδικού εντύπου της αντίστοιχης ειδικής άδειας, αυτοδίκαια και χωρίς την απόκτηση με το αντίστοιχο ειδικό έντυπο αδείας νομιμοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 8.14 του άρθρου 8 του Π.Δ. 38/91, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 7.12 του άρθρου 7 του Π.Δ. 55/2000, χωρίς περιορισμό η άσκηση της εκτέλεσης, επισκευής και συντήρησης των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και οι:
– Διπλωματούχοι μηχανολόγοι,
– Διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι,
– Διπλωματούχοι μηχανολόγοι – ηλεκτρολόγοι,
– Διπλωματούχοι ναυπηγοί,
– Πτυχιούχοι μηχανολόγοι Τ.Ε.,
– Πτυχιούχοι ενεργειακής τεχνικής Τ.Ε. μηχανολογικής κατεύθυνσης.
4. Συνεπώς, όλοι οι παραπάνω νομιμοποιούμενοι αυτοδίκαια να ασκούν το επάγγελμα του εγκαταστάτη υδραυλικού, δικαιούνται να χορηγούν και να εκδίδουν την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης και ποιοτικής στάθμης του έργου, η οποία παραδίδεται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, στην οικεία πολεοδομική υπηρεσία, στο φορέα διαχείρισης των δικτύων, στις ΕΠΑ κ.λπ.
5. Σημειώνεται ότι δεν κατανομάζονται στους έχοντες το δικαίωμα να χορηγούν βεβαίωση καλής εκτέλεσης της υδραυλικής εγκατάστασης ή εγκατάστασης αερίων καυσίμων οι διπλωματούχοι μηχανικοί του άρθρου 3 του Ν. 6422/1934 άλλης ειδικότητας από εκείνη του μηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου ή του ναυπηγού, ήτοι οι χημικοί μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μεταλλειολόγοι κ.λπ.
Όμως, όλοι οι διπλωματούχοι μηχανικοί του άρθρου 3 του Ν. 6422/1934 έχουν αυτοδίκαια το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα στις απλές μηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συνεπώς στις εγκαταστάσεις Θ’ ειδικότητας του Β.Δ. 16/17 Μαρτίου του 1950 «περί διαιρέσεως των μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 24 Νοεμβρίου/17 Δεκεμβρίου 1953 και με το άρθρο 10 του Π.Δ. 55/2000 και επομένως νομιμοποιούνται να χορηγούν την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης κ.λπ., σύμφωνα όμως με τους περιορισμούς που αναφέρονται στη συνέχεια, που πρέπει να συντρέχουν και να ισχύουν ταυτόχρονα:
Για την εκπόνηση μελέτης
– Αξία της μηχανολογικής εγκατάστασης ≤2.935 ευρώ
– Ισχύς της μηχανολογικής εγκατάστασης ≤50 ΗΡ
– Ισχύς του λέβητα ≤40 Kcal
Για την επίβλεψη εκτέλεσης μελέτης
– Αξία της μηχανολογικής εγκατάστασης ≤5.870 ευρώ
– Ισχύς της μηχανολογικής εγκατάστασης ≤200 ΗΡ
– Ισχύς του λέβητα ≤80 Kcal
6. Κατά τα παραπάνω διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Οι υπεύθυνες δηλώσεις θεωρούνται από το οικείο σωματείο των υδραυλικών μόνο όταν ο εγκαταστάτης επικεφαλής του συνεργείου είναι κάτοχος μίας εκ των προβλεπομένων αδειών τεχνίτη ή εγκαταστάτη υδραυλικού. Εφόσον ο εγκαταστάτης είναι ένας εκ των εχόντων αυτοδίκαια το δικαίωμα εγκατάστασης, δεν απαιτείται θεώρηση από το επαγγελματικό σωματείο των υδραυλικών, αλλά ούτε και από εκείνο των διπλωματούχων μηχανικών, που είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ). Αρκεί η σφράγιση με την επίσημη επαγγελματική σφραγίδα του μηχανικού.
Τα ίδια ισχύουν, σε ό,τι αφορά τη σφράγιση και για τους μηχανολόγους μηχανικούς Τ.Ε.».
Σημειώνουμε ότι νέος προϊστάμενος της διεύθυνσης, ορίστηκε ο κ. Ουέρνεχ.