UNIMARSAFE

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας ο χώρος λεβητοστασίου θεωρείται ως ένας από τους επικίνδυνους χώρους του κτιρίου, ανεξάρτητα από τη χρήση του, για τον οποίο θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για την ανίχνευση και αντιμετώπιση της φωτιάς.


Πράγματι η εκδήλωση πυρκαγιάς σε χώρους λεβητοστασίων δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, αφού συνυπάρχουν πολλά εύφλεκτα υλικά. Τα αίτια κίνδυνου είναι πολλά: ανθρώπινο λάθος ή αμέλεια, βραχυκύκλωμα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, διαρροή και συσσώρευση καυσίμου στο δάπεδο, αυτανάφλεξη χαρτιών ή στουπιών κ.λ.π. Έτσι λοιπόν εκτός από μια σειρά προληπτικών μέτρων που αποτρέπουν την εκδήλωση της φωτιάς αλλά και την μετάδοση ή επέκτασή της σε γειτονικούς χώρους πρέπει να υπάρχουν συστήματα ανίχνευσης – πυρόσβεσης, τα οποία να αντιμετωπίζουν την εκδήλωση της φωτιάς πριν αποκτήσει απειλητικές διαστάσεις. Ωστόσο οι συνέπειες μιας φωτιάς δεν είναι αμελητέες, καθώς πέραν του κόστους αντικατάστασης του καταστρεμμένου από την φωτιά εξοπλισμού στο χώρο του λεβητοστασίου, εγκυμονούν σοβαροί κίνδυνοι που απειλούν τους γειτονικούς χώρους του κτιρίου που συνήθως τυγχάνουν να είναι χώροι κατοικίας και γενικότερα σε μεγαλύτερα κτίρια, χώροι συνάθροισης κοινού, χώροι γραφείων ή μονάδες παραγωγής.

Παρούσα κατάσταση

Για την προστασία των λεβητοστασίων ισχύουν οι διατάξεις του:
• Π.Δ. 71/1988 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων».
• Π.Δ. 922/1977 (Φ.Ε.Κ. Α’ 315/12-10-1977) – Μέτρα πυροπροστασίας λεβητοστασίων.
Ανάλογα με το μέγεθος του λεβητοστασίου συνήθως χρησιμοποιούνται αυτόματοι πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως των 6-12 Kg. αλλά και φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα των 5 Kg και ξηράς σκόνης των 12 Kg.
Πρόκειται για φορητά ή τοπικά συστήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν την φωτιά μόνο σε αρχικό στάδιο και επιπλέον δεν αδρανοποιούν το χώρο με αποτέλεσμα να μην προσφέρουν καμιά προστασία στο χώρο σε περίπτωση επανάφλεξης. Οι δε φορητοί πυροσβεστήρες χρειάζονται την παρουσία ανθρώπου ο οποίος θα πρέπει να πλησιάσει την εστία φωτιάς και να εκτεθεί σε επιπλέον κινδύνους που προέρχονται από υψηλές θερμοκρασίες στο χώρο και εισπνοή επικίνδυνων αερίων.
Η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ολικού κατακλυσμού με αέριο (FM 200, CO2, παλιότερα Hallon) αποτελεί μια πιο αξιόπιστη λύση πυροπροστασίας, αλλά σπάνια χρησιμοποιείται στην πράξη εξαιτίας των μεγάλων διαρροών από ανοίγματα του χώρου καθώς και λόγω του μεγάλου κόστους προμήθειας και εγκατάστασής του.

Η λύση aerosol Unimarsafe®

Οι κανονισμοί πυροπροστασίας των νέων κτιρίων προβλέπουν για το χώρο του λεβητοστάσιου την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, που μπορεί να συνδεθεί εύκολα με τις γεννήτριες aerosol ώστε να υπάρχει ένας ιδανικός τρόπος ανίχνευσης και κατάσβεσης της φωτιάς.
Το aerosol Unimarsafe® είναι εγκεκριμένο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τύπους φωτιάς A, B και C υπό ηλεκτρική τάση 40.000 V, δεν επηρεάζεται από ανοίγματα όπως τα αέρια, είναι εύκολο στην εγκατάσταση (απουσία φιαλών και υδραυλικών σωληνώσεων) και ακίνδυνο για τον άνθρωπο και τον εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, ένα σύστημα aerosol Unimarsafe® λύνει όλα τα προβλήματα, που έχουν τα υδραυλικά συστήματα πυρόσβεσης:
• Ευκολία εγκατάστασης.
• Απουσία φιαλών υπό πίεση.
• Απουσία χώρου αποθήκευσης κατασβεστικού υλικού.
• Ευκολία μεταφοράς / τροποποίησης του συστήματος.
• Φιλικό για τον προστατευόμενο εξοπλισμό.
• Μηδενική μείωση οξυγόνου.
• Εφαρμογή και σε χώρο με διαρροές από ανοίγματα.
• Αξιοπιστία λόγω εφεδρικών μηχανισμοί ενεργοποίησης.
• Προστασία του χώρου από επανάφλεξη.
• Δεν χρειάζεται αναγόμωση.
• Μεγάλος χρόνος ζωής.

Παράδειγμα εφαρμογής

Σε λεβητοστάσιο πολυκατοικίας, 14 m² με ύψος χώρου 3 m (όγκος: 42 m³), έγινε εγκατάσταση με σύστημα aerosol Unimarsafe. Στο χώρο υπήρχαν μικρά ανοίγματα εξαερισμού με περσίδες. Μετά την εφαρμογή κατάλληλων συντελεστών ασφαλείας (NFPA) επιλέχθηκε η γεννήτρια aerosol Unimarsafe AGS 8/1, διαστάσεων μόλις 22 cm (διάμετρος) x 22 cm (ύψος), περιεχομένου 3.250 gr aerosol και με κατασβεστική ικανότητα 65 m³, που τοποθετήθηκε πάνω σε τοίχο με τις οπές εκτόνωσης απέναντι από το σύστημα λέβητα-καυστήρα.
Για την ανίχνευση της φωτιάς χρησιμοποιήθηκε τυπικό σύστημα πυρανίχνευσης δύο ζωνών με συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης – κατάσβεσης με έξοδο 24VDC / 1A και η σύνδεση με τη γεννήτρια έγινε με πυράντοχο καλώδιο μέσω του activation module Unimarsafe UM 1-4 A, που εξασφαλίζει την ομαλή ενεργοποίηση της γεννήτριας και συνεισφέρει στην επιτήρηση του κυκλώματος κατάσβεσης.
Για τον χώρο της δεξαμενής, 5 m² με ύψος 2,5 m (συνολικός προστατευόμενος όγκος 12,5 m³) τοποθετήθηκε μια γεννήτρια aerosol Unimarsafe AGS 11/4, διαστάσεων 16,5 cm (διάμετρος) x 9,4 cm (ύψος ), περιεχομένου 900 gr aerosol και με κατασβεστική ικανότητα 18 m³. Για την ανίχνευση της φωτιάς στο χώρο, χρησιμοποιήθηκε ο αυτόνομος θερμικός ανιχνευτής Unimarsafe TPΕ-1 ο οποίος από μόνος του ενεργοποιεί τη γεννήτρια όταν η θερμοκρασία του χώρου υπερβεί του 68 °C.

Σταμάτης Λάτσας, διπλ. ηλεκτρολόγος – μηχανικός,
υπεύθυνος τεχνικού τομέα Unimarsafe (Hellas)