Τι προβλέπει ο νόμος για την ασφάλιση των επαγγελματιών στον ΟΓΑ

Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που ασκούν το επάγγελμά τους σε χωριά ή οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων ή κάτω των 1000 κατοίκων ειδικά για τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Κορινθίας, Εύβοιας, Αχαϊας και Θεσσαλονίκης, από 1-1-2003 υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ, εφόσον τα εισοδήματά τους από την επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητά τους δεν υπερβαίνουν το εισοδηματικό κριτήριο που έχει τεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002.
Ειδικά τα τρία πρώτα χρόνια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους οι επαγγελματίες των ως άνω περιοχών ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ και προαιρετικά στον ΟΑΕΕ. Μετά την παρέλευση της τριετίας γίνεται έλεγχος των εισοδημάτων τους και εάν τα προερχόμενα από την επαγγελματική δραστηριότητά τους εισοδήματα (μέσος όρος τριετίας) υπερβαίνουν το εισοδηματικό κριτήριο (500πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη) υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
Το εισοδηματικό κριτήριο, για την υπαγωγή στην ασφάλιση, εξετάζεται άπαξ και μόνο, οποιαδήποτε δε μεταβολή του κατά τα επόμενα έτη δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή διακοπή της ασφάλισης.
Ειδικά οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι των ανωτέρω περιοχών που είναι παράλληλα και αγρότες ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ εάν α) το προερχόμενο από την επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητά τους εισόδημα (μέσος όρος τριετίας) δεν υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ή β) τα εισοδήματα από την αγροτική δραστηριότητά τους (Μ.Ο.τριετίας) είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα εισοδήματα τα προερχόμενα από την επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητά τους (ανεξάρτητα από το ύψος των εισοδημάτων από την επιχειρηματική δραστηριότητά τους).
Από 1-1-2007, το ως άνω ασφαλιστικό καθεστώς (με το ίδιο εισοδηματικό κριτήριο) επεκτάθηκε και στους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, που ασκούν τη δραστηριότητά τους και κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.