ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ: Συστήματα ανάκτησης ενέργειας με αντλίες θερμότητας νερού/νερού της ΝΙΒΕ

Μία βασική κατηγορία των συστημάτων ανάκτησης θερμότητας είναι η αντλίες θερμότητας, οι οποίες συνδυάζουν την ταυτόχρονη «παραγωγή» θερμότητας με την «παραγωγή» ψύξης. Τέτοια συστήματα έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογών κυρίως σε μεγάλες εγκαταστάσεις όπως ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων με κέντρα υπολογιστών καθώς και βιομηχανικές μονάδες. Οι αντλίες θερμότητας είναι νερού / νερού, είναι δηλαδή συνδεδεμένες με ένα υδραυλικό κύκλωμα από το οποίο «αντλούν θερμότητα» και με ένα δεύτερο υδραυλικό κύκλωμα στο το οποίο «αποδίδουν θερμότητα». Το κύκλωμα από το οποίο «αντλούν θερμότητα» μπορεί να είναι το σύστημα κλιματισμού μιας ξενοδοχειακής μονάδας ή το σύστημα ψύξης κεντρικών εγκαταστάσεων υπολογιστών ή άλλες εφαρμογές ψύξης.
thermogaz-2Ταυτόχρονα η αντλία θερμότητας αποδίδει την αντίστοιχη θερμότητα ως χρήσιμη θερμότητα για την θέρμανση του κτιρίου ή για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή για όποια άλλη εφαρμογή απαιτείται θερμότητα σε θερμοκρασία έως και 65°C. Η λειτουργία ενός συστήματος ανάκτησης βασίζεται στη ταυτόχρονη απαίτηση ψύξης και θέρμανσης, προϋποθέτει όμως και τη δυνατότητα όταν τα δύο «φορτία» δεν αλληλοκαλύπτονται είτε να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης του επιπλέον «φορτίου», είτε η δυνατότητα άντλησης θερμότητας από άλλη πηγή ή δυνατότητα απόρριψης θερμικής ενέργειας. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε γεωεναλλάκτες με σχετικά μεγάλο κόστος εγκατάστασης άλλα και πολύ καλό βαθμό απόδοσης όλου του συστήματος είτε μονάδες με στοιχείο / εναλλάκτη αέρα νερού και ανεμιστήρα. Στη δεύτερη περίπτωση ο βαθμός απόδοσης του συστήματος μπορεί να είναι σχετικά χαμηλότερος άλλα και το κόστος εγκατάστασής τους συγκριτικά είναι πολύ χαμηλό. Η δεύτερη λύση από οικονομοτεχνικής άποψης είναι η πιο συμφέρουσαthermogaz-1 για συστήματα ανάκτησης θερμότητας αφού σκοπός της εγκατάστασης είναι η κατά το δυνατόν πιο περιορισμένη χρήση των εναλλακτών αέρα / νερού με συνέπεια οι ώρες λειτουργίας τους να είναι ιδιαίτερα λίγες. Στην σκοπούμενη λειτουργία των συστημάτων ανάκτησης θερμότητας όπου συνδυάζεται η θέρμανση με την ψύξη ο τελικός συντελεστής απόδοσης COP τους είναι ιδιαίτερα υψηλός και φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις το 6 – 7.
Η εταιρία ΝΙΒΕ χρησ
ιμοποίει για εγκαταστάσεις ανάκτησης θερμότητας και συνδυασμένης παραγωγής ψύξης – θέρμανσης τις αντλίες θερμότητας νερού / νερού F1345 σε συνδυασμό με τις εξωτερικές μονάδες στοιχείου / εναλλάκτη αέρα νερού και ανεμιστήρα AMB 30. Οι μονάδες αυτές με ισχύ έως 60 kW μπορούν να λειτουργήσουν σε συστοιχίες έως και 9 μονάδες μαζί ώστε να καλύψουν τις ανάγκες μεγάλων εγκαταστάσεων. Χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερα εύκολη εγκατάσταση τους, την σχεδόν μηδενική ανάγκη συντήρησης και την εξαιρετικά υψηλή τους απόδοση και κατά συνέπεια τον βραχύ χρόνο απόσβεσης της αντίστοιχης επένδυσης .
Τις αντλίες NIBE διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρία Θερμογκάζ ΑΕ.