Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Συνδικαλιστικά » Τα βασικότερα σημεία του καταστατικού της Ομοσπονδίας

Τα βασικότερα σημεία του καταστατικού της Ομοσπονδίας

Συνολικά τριάντα πέντε (35) άρθρα περιλαμβάνει το καταστατικό της Ομοσπονδίας, που υπέγραψαν στις 2 Ιουλίου οι πρόεδροι έξι σωματείων του κλάδου που συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 η πλήρης ονομασία της Ομοσπονδίας είναι «Πανελλήνια ομοσπονδία αδειούχων εγκαταστατών – συντηρητών καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων» η οποία συντομογραφικά θα λέγεται Π.Ο.Ε.Σ.Κ. και θα έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Σκοποί της Ομοσπονδίας

Στο άρθρο 2 καταγράφονται οι σκοποί της ομοσπονδίας, μερικοί από τους οποίους είναι:
• Η μελέτη, προστασία και προώθηση των οικονομικών, επαγγελματικών, εργασιακών, ασφαλιστικών και γενικά των συμφερόντων των μελών της.
• Η συνένωση και ο συντονισμός των δυνάμεων των μελών σε ενιαία συνδικαλιστική δράση.
• Η προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για την ενεργό συμμετοχή των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης καυστήρων και λεβητοστασίων, υγρών, αερίων, στερεών ή οποιωνδήποτε άλλων πρόσφορων καυσίμων, στα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων.
• Η συστηματική ενημέρωση και μελέτη των προβλημάτων του κλάδου και επίλυσης αυτών με συλλογικούς αγώνες και διεκδικητικές δράσεις.
• Η συνεχής ενημέρωση των μελών για τεχνικά θέματα και νέες τεχνολογίες, με στόχο τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων υλικών με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.
• Η αναγνώριση του επαγγέλματος του εγκαταστάτη – συντηρητή καυστήρων με τη χορήγηση αντίστοιχων αδειών από την πολιτεία και η τήρηση της σχετικής με το επάγγελμα νομοθεσίας.
• Η συμβολή στη διαφύλαξη και προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών της χώρας.
• Η μέριμνα για την εξάλειψη ή απάμβλυνση σωματειακών διαφορών ανάμεσα σε μέλη της και λοιπά σωματεία του κλάδου.

Μέλη  της Ομοσπονδίας

Στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας είναι τα έξι σωματεία (Εστία,  Προμηθέας, Φλόγα, Θεσσαλίας, νομού Σερρών και νομού Εύβοιας) οι εκπρόσωποι των οποίων υπέγραψαν την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό.
Στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται ότι: «Εκτός από τα παραπάνω ιδρυτικά της μέλη, μέλος της Ομοσπονδίας μπορεί να γίνει και κάθε άλλος επαγγελματικός σύλλογος ή σωματείο, που λειτουργεί νόμιμα, είτε υπάρχει κατά την ίδρυσή της, είτε συνιστάται μετά από αυτήν».
Απαραίτητος όρος είναι τα σωματεία αυτά να έχουν «μέλη τους μόνο επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης καυστήρων και λεβητοστασίων, τα οποία κατέχουν την άδεια του συντηρητή και εγκαταστάτη καυστήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 511/77, 97/87 και 362/01, έχουν δηλώσει στην εφορία την άσκηση του επαγγέλματος αυτού και είναι φυσικά πρόσωπα».
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 τα όργανα της Ομοσπονδίας είναι: Η γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο και η ελεγκτική επιτροπή. Στο επόμενο άρθρο επισημαίνεται ότι «η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας και η δικαιοδοσία της είναι να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την Ομοσπονδία και τα μέλη της»…

Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία

Στα θέματα του αριθμού και της εκλογής των αντιπροσώπων που συγκροτούν τη γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας αναφέρεται το άρθρο 12, στο οποίο μεταξύ άλλων, επισημαίνεται:
• Η γενική συνέλευση συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των σωματείων – μελών, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτά, δηλαδή έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν διαγραφεί.
• Η εκλογή των αντιπροσώπων κάθε σωματείου γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου και εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία, όπως αυτή καθορίζεται από το καταστατικό για το διοικητικό συμβούλιο, η θητεία τους δε, είναι ίση με αυτήν του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου.
• Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε σωματείου – μέλους στη γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας, είναι ανάλογος με το συνολικό αριθμό που ψήφισαν για την εκλογή τους, με μέτρο ένα (1) αντιπρόσωπος για κάθε δεκαπέντε (15) ψηφίσαντες. Για κάθε κλάσμα ψηφισάντων που ξεπερνά το μισό του μέτρου αυτού εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος…
Η γενική συνέλευση καθορίζεται να συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο, μέσα στους πρώτους πέντε μήνες του έτους, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ή έκτακτα όταν το αποφασίσει η διοίκηση ή το ζητήσει εγγράφως το ένα πέμπτο (1/5) των αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας αποτελείται από 9 μέλη – έδρες που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη γενική συνέλευση των αντιπροσώπων. Για τη διαδικασία εκλογής του διοικητικού συμβουλίου, στο άρθρο 16, μεταξύ άλλων αναφέρεται:
• Οι έδρες του δ.σ. κατανέμονται στους συνδυασμούς και στους μεμονωμένους υποψηφίους ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
• Το σύνολο των ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του δ.σ. αυξανόμενο κατά μία μονάδα.
• Το πηλίκο της παραπάνω  διαίρεσης, συμπεριλαμβανομένου και του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο δ.σ. όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
• Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο η μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο διοικητικό συμβούλιο.
• Οι έδρες που δεν έχουν καταληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, κατανέμονται ανά μία κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν λάβει περισσότερα ψηφοδέλτια από το μισό εκλογικό μέτρο.
• Ο συνδυασμός που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ασχέτως με το μέγεθος των υπολοίπων του.
Στις γενικές διατάξεις (άρθρο 29) ορίζεται ότι «οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρών καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1712/87 και του Αστικού Κώδικα».
Επίσης ορίζεται ότι η Ομοσπονδία εορτάζει κάθε χρόνο την Πρωτομαγιά, σε συνεργασία με τα σωματεία – μέλη της.

Μεταβατικές διατάξεις

Στο καταστατικό περιλαμβάνονται (άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34) και μεταβατικές διατάξεις που θα ισχύσουν κατά το χρονικό διάστημα από την εγγραφή της Ομοσπονδίας στο βιβλίο σωματείων, μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα των οργάνων που θα προέλθουν με την εκλογή από την πρώτη τακτική γενική συνέλευση.
Για το διάστημα αυτό συγκροτείται προσωρινό διοοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από δύο (2) μέλη από κάθε σωματείο με δύναμη μέχρι 100 μέλη και από τρία (3) από κάθε σωματείο από 101 μέλη και πάνω.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα ιδρυτικά σωματεία, όσο και για εκείνα που θα προσχωρήσουν στην Ομοσπονδία πριν από τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης.
Τους εκπροσώπους αυτούς με ισάριθμους αναπληρωτές ορίζουν με αποφάσεις τους τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων – μελών.
Πρωταρχικό μέλημα του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου είναι η σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για τη διεξαγωγή των πρώτων αρχαιρεσιών.
Παράλληλα, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες τακτικού διοικητικού συμβουλίου.
Εκτός από την προσωρινή διοίκηση,  στις μεταβατικές διατάξεις προβλέπεται και η σύσταση «προσωρινής ελεγκτικής επιτροπής μητρώου» της οποίας το έργο είναι:
• Η συλλογή των στοιχείων του μητρώου όλων των σωματείων – μελών, ή των στοιχείων της εκκαθάρισης, εάν αυτή έχει πραγματοποιηθεί  από σωματείο – μέλος, των τακτοποιημένων ή μη οικονομικά φυσικών προσώπων, με τη μορφή ονομαστικών καταστάσεων από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία αυτών.
• Ο έλεγχος από διπλοεγγεγραμμένα μέλη, αποβιώσαντες, διαγραφέντες ή μέλη που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής αλλά εμφανίζονται ως εγγεγραμμένοι στη δύναμη του σωματείου – μέλους.
Η επιτροπή αυτή αποτελείται από ένα (1) μέλος από κάθε σωματείο που έχει υπογράψει την ιδρυτική πράξη και η θητεία της λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της ή με την έναρξη της πρώτης γενικής συνέλευσης.
Τα πορίσματα αυτής της επιτροπής εισάγονται για έγκριση άμεσα στο προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται με απόλυτη πλειοψηφία και εφόσον βρίσκονται παρόντα τα μισά και ένα μέλη του, για το παραδεκτό εκκαθάρισης μητρώου του κάθε σωματείου μέλους.
Η πρώτη γενική συνέλευση θα συγκληθεί από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την εγγραφή της Ομοσπονδίας στο βιβλίο σωματείων και σ’ αυτή θα διεξαχθούν οπωσδήποτε κανονικά αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των τακτικών οργάνων των σωματείων.
Επισημαίνεται ότι «τα ιδρυτικά σωματεία – μέλη, καθώς και εκείνα που θα προσχωρήσουν στο μεταξύ στην Ομοσπονδία, υποχρεούνται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την εγγραφή της Ομοσπονδίας στο βιβλίο σωματείων, να διενεργήσουν εκλογές, εάν δεν έχουν λάβει ήδη σχετική απόφαση, με άμεση και καθολική ψηφοφορία των μελών τους, για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την πρώτη γενική συνέλευση.