Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » Σύνδεσμοι » ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

«Εάν δεν εφαρμόσετε τις διατάξεις  του νόμου, καταφεύγουμε στα δικαστήρια»
Στα δικαστήρια δηλώνει ότι θα πάει την ΕΠΑ Θεσσαλίας ο Σύνδεσμος Βόλου, στην περίπτωση που η εταιρία αερίου δεν λειτουργήσει με βάση τις απαιτήσεις  του Π.Δ. 55/2000. Σε σχετικό υπόμνημα που κατέθεσε στην εταιρία το Δ.Σ. του Συνδέσμου, υπογραμμίζεται ότι καταστρατηγούνται βασικές διατάξεις του διατάγματος, με αποτέλεσμα να τίθεται, σε κίνδυνο η ασφάλεια των πολιτών και εν συνεχεία να πλήττονται τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του Συνδέσμου. Το υπόμνημα του Συνδέσμου, το οποίο κοινοποιήθηκε στις πολεοδομίες του νομού, το επιμελητήριο Μαγνησίας και την ΟΒΥΕ, έχει ως εξής:
«Ως πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση, εκπροσωπώ τους εγκαταστάτες υδραυλικών – θερμικών και κλιματιστικών έργων Βόλου και περιχώρων έχουσα ως σκοπούς τη διαφύλαξη, τη μελέτη και την προαγωγή των κοινών οικονομικών – κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μου, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου και όπως ειδικότερα οι σκοποί αυτοί ορίζονται στο καταστατικό ίδρυσης.
Επειδή έχουν παρεισφρήσει στο επάγγελμα των εγκαταστατών άτομα που στερούνται της αντίστοιχης επαγγελματικής αδείας και ικανότητας σχετικά με την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε οικοδομές, σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:
Σύμφωνα με το Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ 21/21-2-1991 Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/1-3-2000), τον Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207/29-8-2003) και ισχύει σήμερα για την εκτέλεση της εγκατάστασης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2.4. του Π.Δ. 38/1991 απαιτούνται:
1. Η σύνταξη από τον εγκαταστάτη ή τεχνίτη επικεφαλής του συνεργείου ή των συνεργείων, υπεύθυνης δήλωσης ότι η εγκατάσταση εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.1. του Π.Δ. 38/1991, όπως επίσης ότι τηρήθηκαν οι κανόνες της τέχνης.
2. Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται:
– Τα στοιχεία του εγκαταστάτη ή τεχνίτη επικεφαλής του συνεργείου ή των συνεργείων που συντάσσει την υπεύθυνη δήλωση μαζί με τον αριθμό και την τάξη της επαγγελματικής του άδειας.
– Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του κτιρίου ή του οικοπέδου στο οποίο εκτελούνται οι εγκαταστάσεις ή του διαχειριστή αν πρόκειται για κοινόχρηστο κτίριο ή οικόπεδο ως και του τοπογραφικού εντοπισμού.
– Σύντομη περιγραφή των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν.
– Τα ονόματα αυτών που εργάσθηκαν στο έργο μαζί με τον αριθμό και την τάξη της επαγγελματικής τους άδειας καθώς και τον αριθμό των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν σε κάθε ειδικότητα της εγκατάστασης.
3. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να κατατίθεται αποδεδειγμένα στο επαγγελματικό σωματείο που καλύπτει τον κλάδο.
4. Η δήλωση αυτή μετά την αποδεδειγμένη κατάθεσή της στο επαγγελματικό σωματείο:
– Παραδίδεται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ή στο νόμιμο εκπρόσωπό του ως βεβαίωση εκτέλεσης του έργου και
– Κατατίθεται στην οικεία πολεοδομική υπηρεσία στην περίπτωση που έχει εκδοθεί πολεοδομική άδεια ή άδεια εκτέλεσης των εγκαταστάσεων προκειμένου να συνδεθούν οι εγκαταστάσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
Οι φορείς διαχείρισης των παραπάνω δικτύων επιτρέπουν τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με αυτά, μόνο αφού βεβαιωθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ότι κατατέθηκε σ’  αυτήν η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση για όλες τις ειδικότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν.
5. Επειδή, όπως προανέφερα, εγκαταστάσεις εκτελούν και άτομα τα οποία στερούνται επαγγελματικής αδείας και ικανότητας με συνέπεια αφ’ ενός μεν τα μέλη μας να υφίστανται απ’ αυτούς αθέμιτο ανταγωνισμό, λόγω της προσφοράς χαμηλότερων αμοιβών αφού δεν διατηρούν επαγγελματική στέγη, δεν πληρώνουν ενοίκιο και εφορία, δεν κατέχουν οχήματα κ.ά., αφ’ ετέρου δε να υφίσταται άμεσος και επικείμενος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια εξ αιτίας της ενδεχόμενης και πιθανολογούμενης επαγγελματικής ανεπάρκειάς τους.
Επειδή παρά τις προφορικές μας ενημερώσεις μέχρι σήμερα δεν τηρούνται πιστά τα οριζόμενα από τις προαναφερόμενες διατάξεις ούτε κατατίθεται η υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται σε μένα, το επαγγελματικό σωματείο, με αποτέλεσμα να καταστρατηγούνται οι ως άνω διατάξεις.
Επειδή με την παρούσα σας εφιστούμε την προσοχή στην πιστή τήρηση των ως άνω διατάξεων, η καταστρατήγηση των οποίων οδηγεί πρωτίστως σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών αλλά συγχρόνως πλήττει και τα επαγγελματικά μας συμφέροντα.
Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή μη εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων, σας δηλώνουμε ότι θα καταφύγουμε ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και αρχών προς κατοχύρωση των πληττομένων συμφερόντων μας.
Βόλος 29 Μαΐου 2007
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος
Αντώνιος Καπανιάρης
Ο γραμματέας
Αλέξανδρος Αγγέλου»