Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Ειδήσεις » Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων

• Με καθυστέρηση 28 μηνών η προσπάθεια εναρμόνισης με την κοινοτική οδηγία 2002/91/ΕΚ
• Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η έκδοση υπουργικών αποφάσεων, εντός έξι μηνών, που θα καθορίζουν τα βασικά θέματα για την εφαρμογή στην πράξη του νόμου

Κατατέθηκε αρχές Απριλίου και συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο «μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων».
Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στη σχετική κοινοτική οδηγία 2002/91/ΕΚ και κατατέθηκε 28 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας εφαρμογής της και με δεδομένη την πρώτη καταδίκη της χώρας μας από το ευρωπαϊκό δικαστήριο.
Οι διατάξεις αφορούν όλες τις οικοδομές που θα χτιστούν από τα τέλη του έτους και έχουν επιφάνεια πάνω από 50 τετραγωνικά μέτρα και εξαιρούνται απ’ αυτές τις διατάξεις οι εξοχικές κατοικίες.
Για τα υπάρχοντα κτίρια ο ενεργειακός έλεγχος γίνεται μόνο σε ανακαινίσεις και εφόσον η επιφάνειά τους είναι πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα.
Ωστόσο, η εφαρμογή των μέτρων και η δημιουργία μηχανισμού ελέγχου και επιβολής προστίμων επαφίενται στην έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, που θα ενεργοποιηθούν σε έξι μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Το νομοσχέδιο ενσωματώνει όλες τις διατάξεις της σχετικής κοινοτικής οδηγίας και περιέχει πέντε βασικές θεματικές ενότητες που αφορούν:
• Τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
• Τη μέθοδο υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων.
• Την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
• Τις επιθεωρήσεις των λεβήτων και των εγκαταστάσεων κλιματισμού.
• Την πρόβλεψη ειδικευμένων και διαπιστευμένων ενεργειακών επιθεωρητών.
Όπως προβλέπεται, με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία θα εκδοθεί εντός έξι μηνών, εγκρίνεται κανονισμός ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
Με τον κανονισμό αυτό καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού και οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, το περιεχόμενο της μελέτης ενεργειακής απόδοσης και τα αρμόδια για την εκπόνησή της πρόσωπα, η διαδικασία και η συχνότητα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων, των λεβήτων, των εγκαταστάσεων θέρμανσης και των συστημάτων κλιματισμού.
Επιθεώρηση λεβήτων
Το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου για την επιθεώρηση λεβήτων αναφέρει (άρθρο 7):
«1. Για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, διενεργείται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, επιθεώρηση στους λέβητες κτιρίων που θερμαίνονται με συμβατικά υγρά ή στερεά καύσιμα, ως εξής: α) τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη, στους λέβητες με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ από είκοσι (20) έως και εκατό (100) kW, β) τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη, στους λέβητες με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ ανώτερη των εκατό (100) kW και, αν αυτοί θερμαίνονται με αέριο καύσιμο, τουλάχιστον κάθε τέσσερα (4) έτη. Οι επιθεωρητές συντάσσουν έκθεση, στην οποία αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του λέβητα και διατυπώνονται οδηγίες και συστάσεις για τη ρύθμιση, συντήρηση, επισκευή ή αντικατάστασή του, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
2. Εγκαταστάσεις θέρμανσης με λέβητες παλαιότερους των δεκαπέντε (15) ετών και ωφέλιμη ονομαστική ισχύ ανώτερη των είκοσι (20) kW επιθεωρούνται, στο σύνολό τους, από τους επιθεωρητές μία μόνο φορά, σε χρόνο και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό. Οι επιθεωρητές συντάσσουν έκθεση, στην οποία αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του λέβητα και των διαστάσεών του σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου και διατυπώνονται οδηγίες και συστάσεις για τυχόν επιβαλλόμενη αντικατάσταση του λέβητα, τροποποιήσεις του συστήματος θέρμανσης και εναλλακτικές λύσεις».
Επίσης στο άρθρο που αφορά τους επιθεωρητές κτιρίων και επιθεωρητές λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού αναφέρεται:
«1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού διεξάγονται από ειδικευμένους και για το σκοπό αυτό διαπιστευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές.
2. Με διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα προσόντα των επιθεωρητών κτιρίων και των επιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, η διαδικασία διαπίστευσής τους και χορήγησης αντίστοιχης άδειας, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, τα ζητήματα που αφορούν στην εγγραφή τους σε αντίστοιχα μητρώα, η αμοιβή τους και ο τρόπος καθορισμού της, οι εις βάρος τους διοικητικές κυρώσεις, τα όργανα που επιβάλλουν αυτές, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια.
Με το ίδιο διάταγμα μπορεί να προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπής, η οποία γνωμοδοτεί για τα ζητήματα που αφορούν στη χορήγηση ή αφαίρεση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή και εισηγείται προς τον υπουργό Ανάπτυξης κάθε αναγκαία πράξη ή ρύθμιση σχετική με τους ενεργειακούς επιθεωρητές και το αντικείμενο των ενεργειακών επιθεωρήσεων.
3. Από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Ανάπτυξης τηρείται, σε ηλεκτρονική μορφή, Αρχείο Επιθεωρήσεων Κτιρίων, στο οποίο καταχωρίζονται, σε ξεχωριστές μερίδες: α) τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, β) οι εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων κτιρίων και γ) οι εκθέσεις επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων»…
Τέλος, στις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου με σχετική προσθήκη στο άρθρο 2 του Π.Δ. 420/1987 (ΦΕΚ 187 Α’), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την τοποθέτηση ανεξάρτητων εγκαταστάσεων θέρμανσης.
Συγκεκριμένα, στο παραπάνω Π.Δ. γίνεται η εξής προσθήκη:
«Η απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών δεν είναι αναγκαία, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής, στην περίπτωση που η τοποθέτησης ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου διενεργείται από κύριες μεμονωμένες ιδιοκτησίες σε υφιστάμενες οικοδομές, οι οποίες δεν έχουν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης».