Αρχική » Περιεχόμενα » ΕΒΕ » Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Έλληνες με επιχειρηματική δραστηριότητα

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Έλληνες με επιχειρηματική δραστηριότητα

Το 20% λόγω έλλειψης άλλων δυνατοτήτων απασχόλησης, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ
Περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα εμπλέκονται σε επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (2006 – 2007) του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που παρουσιάστηκε πρόσφατα. Ταυτόχρονα, άλλο ένα εκατομμύριο άτομα σχεδιάζουν να ξεκινήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός της επόμενης τριετίας.
Σύμφωνα ακόμη με τα πορίσματα της έκθεσης, καταγράφεται σημαντική αύξηση της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων αλλά και εξασθένιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της. Η ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης συνοδεύεται και από σημαντική αύξηση του ποσοστού των ατόμων που στράφηκαν στην επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω έλλειψης άλλων δυνατοτήτων ικανοποιητικής απασχόλησης.
Το ΙΟΒΕ παρουσίασε ταυτόχρονα και άλλες δύο μελέτες για την επιχειρηματικότητα των Ελληνίδων όπως και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) όπου εκεί διατυπώνονται προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά του ΕΠΑΕ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Οι προτάσεις του ΕΠΑΕ για την άσκηση διαρθρωτικών πολιτικών κατά την περίοδο 2007-2012 κινούνται σε τρεις άξονες: αξιοποίηση της καινοτομίας υποστηριζόμενης από έρευνα και ανάπτυξη, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Από την έρευνα προκύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
• 1,1 εκατ. άτομα στην Ελλάδα, σχεδόν το 16% του πληθυσμού, εμπλέκονται σε κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα. Από αυτούς, 600.000 άτομα ήταν καθιερωμένοι επιχειρηματίες και 540.000 άτομα βρίσκονταν στα αρχικά στάδια έναρξης κάποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• 965.000 άτομα (14,2% του συνολικού πληθυσμού) δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της επόμενης τριετίας ενώ 180.000 άτομα (2,7% του πληθυσμού) διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
• Πάνω από το 20% των επιχειρηματικών προσπαθειών το 2006 αποτελεί επιχειρηματικότητα ανάγκης, δηλαδή δραστηριότητα λόγω έλλειψης άλλων δυνατοτήτων απασχόλησης.
• Οι μισοί νέοι – επίδοξοι επιχειρηματίες ανήκουν στο ανώτερο (ένα τρίτο) εισοδηματικό κλιμάκιο του ελληνικού πληθυσμού.
• Σχετικά με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, το ΙΟΒΕ διαπιστώνει ότι αν και η συμμετοχή των Ελληνίδων υπολείπεται σοβαρά εκείνης των ανδρών, το έλλειμμα αφορά κυρίως τον ρόλο των γυναικών στα εγχειρήματα που βρίσκονται στη φάση της ίδρυσης, ενώ μειώνεται δραστικά στα εγχειρήματα που έχουν ήδη ξεκινήσει. Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα, η συμμετοχή των Ελληνίδων στη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα τοποθετείται στην πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης.
Από τη διεξαγωγή έρευνας μπορούν να αναφερθούν τρία βασικά συμπεράσματα:
• Τα γραφειοκρατικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις αποτελούν βασικό ανασταλτικό παράγοντα στην εκδήλωση επιχειρηματικής δραστηριοποίησης.
• Σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής υπάρχει μεν επάρκεια προγραμμάτων και δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας, ωστόσο η αναποτελεσματικότητα των διαδικασιών και οι αγκυλώσεις των υπηρεσιών υπερακοντίζουν τις θετικές επιδράσεις αυτών των πολιτικών.
• Η σχέση του εκπαιδευτικού συστήματος με την επιχειρηματικότητα απαιτεί σημαντική βελτίωση σε όλες τις βαθμίδες του.