ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ


Πυράντοχα υλικά και βαλβίδες πυρασφάλειας εντός κτιρίων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 963/2003 και το ΦΕΚ 1257/2003

Toυ Γιώργου Ανδριανού*

Και στους δύο τεχνικούς κανονισμούς το ΦΕΚ 963 για το φυσικό αέριο και το ΦΕΚ 1257 για το υγραέριο καθώς και στην Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ1775, στα δίκτυα εντός κτιρίων απαιτείται όλα τα υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται να έχουν επαρκή πυραντίσταση (δηλαδή να μπορούν να αντέξουν τουλάχιστον τους 650°C για 30 λεπτά) όπως σαφώς αναγράφεται στις §1.2.2., §1.2.3., §1.2.4. στο ΦΕΚ 963, και στο ΦΕΚ 1257 §1.2.2., §1.2.3., §1.2.4. και συγκεκριμένα: «…Οι σωλήνες, οι αγωγοί, τα φρεάτια, τα υλικά συνδέσεων, τα διάφορα εξαρτήματα, χειριστήρια, διακόπτες και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις αερίου πρέπει μεταξύ άλλων : … γ) να διαθέτουν επαρκή πυραντίσταση και καθορισμένες επιδόσεις στις αντιδράσεις τους στην φωτιά, έτσι ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας και εξάπλωσης φωτιάς και καπνού στο εσωτερικό των έργων…».

Επειδή όμως εκτός από από τις σωληνώσεις και τα εξαρτήματα σύνδεσης αυτών τα περισσότερα υλικά τα οποία είναι κατάλληλα για αέρια καύσιμα δεν είναι πυράντοχα, εναλλακτικά δίδεται η δυνατότητα και από τους δύο κανονισμούς να χρησιμοποιούνται και μη πυράντοχα υλικά όταν όμως υπάρχει σε σειρά με αυτά και ακριβώς πρίν, μια βαλβίδα πυροπροστασίας §2.3.5 «…η οποία επιφέρει τη φραγή της ροής του αερίου όταν η θερμοκρασία αυτού του στοιχείου υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή (συνήθως 100°C)…» Γεγονός που γίνεται σαφές στο ΦΕΚ 963 §5.2.10, έως §5.2.16. και στο ΦΕΚ 1257 στις §7.2.10, έως §7.2.16 , πχ στην §7.2.12/ΦΕΚ 963: «Φίλτρα αερίου: Τα φίλτρα αερίου πρέπει να είναι κατάλληλα για το είδος του αερίου και να φέρουν την σήμανση CE αν απαιτείται.

    

Τα φίλτρα εντός κτιρίου πρέπει να μπορούν να υποστούν υψηλή θερμική φόρτιση. Αντί της υψηλής θερμικής φόρτισης μπορεί να προβλεφθεί προστασία μέσω βαλβίδας πυροπροστασίας…». Η ίδια δυνατότητα δίνεται από τους κανονισμούς για όλα τα μη πυράντοχα υλικά. Δύναται δε η δυνατότητα σε συστοιχίες συνεχόμενων μη πυράντοχων υλικών να χρησιμοποιηθεί ένα μόνο θερμικό στοιχείο για όλα τα υλικά που έπονται. Έχει διαπιστωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι πολεοδομίες οι οποίες είναι ο αρμόδιος φορέας ελέγχου των εγκαταστάσεων υγραερίου (πλήν βιομηχανίας) ζητούν και επιβάλλουν τις ανωτέρω απαιτήσεις ενώ αντίθετα δυστυχώς, οι ΕΠΑ συνήθως παραβέπουν αυτές τις πολύ σοβαρές απαιτήσεις του κανονισμού και πιστοποιούν – δίνουν φυσικό αέριο σε εγκαταστάσεις μη πυράντοχες.

Αρχή λειτουργίας θερμικής βαλβίδας

Η θερμική βαλβίδα αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το σταθερό μεταλλικό στέλεχος το οποίο στηρίζεται μόνιμα στο κέλυφος της βαλβίδας, την μεταλλική τάπα η οποία ενώνεται με το στέλεχος, και η οποία όταν ενεργοποιείται φράζει την έξοδο της βαλβίδας, ένα ειδικό εύτηκτο υλικό το οποίο όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 100 °C λειώνει και ξεμπλοκάρεται έτσι το ελατήριο το οποίο πιέζει την μεταλλική τάπα να φράξει την έξοδο της βαλβίδας και να διακόψει την ροή των αερίων προς το υπόλοιπο δίκτυο.

* Ο Γ.Ανδριανός είναι Διπλ.Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, και ασχολείται επαγγελματικά με το υγραέριο από το 1994, και με το φυσικό αέριο από το 2002. Ήταν εισηγητής σε πλήθος ημερίδων και συνεδρίων με θέματα τα αέρια καύσιμα , στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι γενικός διευθυντής της εταιρείας “Ανδριανός” η οποία είναι αντιπρόσωπος του Γερμανικού οίκου GOK, καθώς και αρκετών άλλων Ευρωπαικών εταιριών.