ΣΙΔΕΝΟΡ

af-sidetub.jpg

Νέοι χαλυβδοσωλήνες φυσικού αερίου, πυρόσβεσης, ύδρευσης και θέρμανσης
af-sidetub.jpgΗ ΣΙΔΕΝΟΡ παράγει χαλυβδοσωλήνες αυτογενούς συγκόλλησης υψηλών απαιτήσεων με σωληνοποίηση εν θερμώ και ολική εξομάλυνση στους 850°C – 1.100 °C σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 για τα κάτωθι δίκτυα :
1. Δίκτυα φυσικού αερίου*.
Χαλυβδοσωλήνες SD TUBE ΙΒΣ – TUBO TYPE είναι πιστοποιημένοι με CE και παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10255/σειρά medium (μεσαίου τύπου) με αφαίρεση της εσωτερικής κρέμασης της συγκόλλησης.
2. Δίκτυα πυρόσβεσης. Χαλυβδοσωλήνες SD TUBE ΙΒΣ – PYRO σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10255/σειρά medium με αυλακωμένα άκρα ειδικά για τα δίκτυα πυρόσβεσης.
3. Δίκτυα ύδρευσης και Θέρμανσης.
• Χαλυβδοσωλήνες SD TUBE ΙΒΣ – TUBO TYPE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10255/σειρά medium με αφαίρεση της εσωτερικής κρέμασης της συγκόλλησης.
• Χαλυβδοσωλήνες SD TUBE ΙΒΣ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10255/Σειρά L (ελαφρού τύπου).
af-sidenor2.jpgΤο νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10255 είναι υποχρεωτικό και καταργεί τα προηγούμενα πρότυπα ΕΛΟΤ 269 (μεσαίου τύπου) και ΕΛΟΤ 270 (ελαφρού τύπου) σύμφωνα με την απόφαση του ΕΛΟΤ, πρακτικό συνεδρίασης Νο. 360 / 11-4-2006. Το πρότυπο ΕΝ 10255 συντάχθηκε κατόπιν παραγγελίας (mandate 131) της ΕΕ για την υποστήριξη της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για τα προϊόντα δομικών κατασκευών.
af-sidenor4.jpgΓια τα δίκτυα φυσικού αερίου είναι υποχρεωτική η σήμανση CE όπως αυτή ορίζεται από την Κ.Υ.Α. Δ3/Α/22560 (ΦΕΚ 1730/Β/9-12-2005), από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 / Annex ZA και από την ειδική γνωμοδότηση του ΕΛΟΤ με πρακτικό συνεδρίασης 05-5508-7231/Ν044/ΓΚ/μβ/2007-10-24. Η πιστοποίηση CE παρέχεται από φορέα πιστοποίησης χώρας – μέλους της Ε.Ε. ειδικά εξουσιοδοτημένο να εκδίδει πιστοποιητικά συμμόρφωσης.
Για τα δίκτυα πυρόσβεσης, η ΣΙΔΕΝΟΡ παράγει γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με αυλακωμένα άκρα κατάλληλους για όλα τα συστήματα ταχείας σύνδεσης οι οποίοι εξασφαλίζουν:
1. Μείωση κόστους έως και 30% λόγω μείωσης του χρόνου σύνδεσης σε σύγκριση με συνδέσεις: συγκολλητές/φλατζωτές/βιδωτές.
2. Μείωση φύρας έως και 10%, καθώς κατά την κατεργασία ανοίγματος της αυλάκωσης των χαλυβδοσωλήνων στο εργοτάξιο, είναι δυνατό να συμβεί αστοχία του χάλυβα ή του γαλβανίσματος.
Για την μεταφορά αερίων καυσίμων όπως το φυσικό αέριο, για τα δίκτυα πυρόσβεσης, αλλά και για τα υπόλοιπα θερμοϋδραυλικά δίκτυα, το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής χαλυβδοσωλήνων είναι η ασφάλεια. Το υλικό των σωληνώσεων θα πρέπει να αντέχει με ασφάλεια στις δεδομένες συνθήκες λειτουργίας για τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής της εγκατάστασης. Επιπλέον, η μηχανική αντοχή του υλικού πρέπει να είναι κατάλληλη για μακρά διάρκεια ζωής υπό τις δεδομένες συνθήκες λειτουργίας.
af-sidenor1.jpgaf-sidenor3.jpgΠαράλληλα, σημαντικός παράγοντας επιλογής χαλυβδοσωλήνων είναι η δυνατότητα κατεργασίας του υλικού. Το επιλεγόμενο υλικό πρέπει να μπορεί εύκολα να καμφθεί, να διαμορφωθεί, να συγκολληθεί ή γενικά να συνδεθεί με άλλο τρόπο. H επιλογή του υλικού πρέπει να υπόκειται και σε οικονομική θεώρηση σε απόλυτη συνάρτηση με την ποιότητα.
Οι χαλυβδοσωλήνες της ΣΙΔΕΝΟΡ είναι η “ασφαλής επιλογή” για τον εγκαταστάτη και τον τελικό χρήστη και υπερέχουν έναντι των συμβατικών χαλυβδοσωλήνων, καθώς διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001, πιστοποίηση CE και εγγύηση καλής λειτουργίας για 25 χρόνια.
* Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (Κ.Υ.Α. Δ3/Α/11346/15-7-2003)