Πρόστιμο 2.000 ευρώ σε λαθρεγκαταστάτη στην Κοζάνη επέβαλε η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας

Πρόστιμο 2.000 ευρώ για «άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας» επεβλήθη από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε άτομο που βρέθηκε να εκτελεί υδραυλικές εργασίες. 
Σύμφωνα με την απόφαση η οποία πάρθηκε στις 14 Ιανουαρίου και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στις 4 Νοεμβρίου 2015, μετά από καταγγελία το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με έλεγχο διαπίστωσε ότι το εν λόγω άτομο εκτελούσε υδραυλικές εργασίες χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια. Ένα μήνα αργότερα ο καταγγελλόμενος κλήθηκε σε ακρόαση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης (Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων) και εξέφρασε τις απόψεις του.
Η απόφαση του Περιφερειάρχη (υπογράφεται με εντολή του από τον Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Πλακεντά), αναφέρει ότι το πρόστιμο των 2.000 ευρώ επιβάλλεται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της Υ.Α. Φ.Γ.96/οικ. 15712/1013 (ΦΕΚ 2540Β/2011).
Αναφέρεται επίσης: “Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, ή της ανάρτησή της στο διαδίκτυο, ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3200 (ΦΕΚ 97Α/1955), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 282 του Ν.3852 (ΦΕΚ87Α/2010).
Εφόσον δεν υποβληθεί προσφυγή, η πληρωμή του προστίμου πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας υποβολής της προσφυγής.
Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να προσκομιστεί στην υπηρεσία της Π.Ε. Κοζάνης εντός του χρονικού διαστήματος των τριών (3) μηνών.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί η παραπάνω κατάθεση, το πρόστιμο θα βεβαιωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να εισπραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων”.

Επισημαίνεται ότι στην όλη υπόθεση ήταν καθοριστική η συμβολή του Συνδέσμου Υδραυλικών Κοζάνης του οποίου η διοίκηση με συνεχείς ενέργειες προσπαθεί να καταπολεμήσει το φαινόμενο της λαθρεγκατάστασης στις υδραυλικές εργασίες στην περιοχή.