Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » Σύνδεσμοι » Παρέμβαση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας Χανίων για τις εγκαταστάσεις υγραερίου και πετρελαίου

Παρέμβαση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας Χανίων για τις εγκαταστάσεις υγραερίου και πετρελαίου

Πληροφορίες από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Χανίων, σχετικά με τα όσα ορίζει η νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και υγραερίου, ζήτησε και πήρε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του νομού. Αφορμή, οι σχετικές αναφορές του συνδέσμου του νομού προς το Σώμα Επιθεώρησης, για καταστρατήγηση της νομοθεσίας και απασχόληση μη αδειοδοτημένων τεχνιτών στις εν λόγω εγκαταστάσεις.
Στη σχετική επιστολή της διεύθυνσης βιομηχανίας, που κοινοποιείται στην πυροσβεστική υπηρεσία, τον κρατικό αερολιμένα και το σύνδεσμο, αναφέρονται τα εξής:

«Αναφορικά με το θέμα των εγκαταστάσεων λεβήτων πετρελαίου που λειτουργούν στο χώρο του Κρατικού Αερολιμένα Χανίων καθώς και των εγκαταστάσεων υγραερίου σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. Οι λέβητες κεντρικής θέρμανσης λειτουργούν σε χώρο όπου υπάρχει πλήθος μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και λόγω της ισχύος τους κατατάσσονται στις απλές μηχανολογικές εγκαταστάσεις του Β.Δ. της 16/17 Μαρτίου 1950 «Περί διαιρέσεως, κατάταξης και υπογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» και η επίβλεψη της λειτουργία πρέπει να ανατίθεται σε διπλωματούχους μηχανολόγους ή ηλεκτρολόγους μηχανικούς.
Β. Η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με ισχύ μεγαλύτερη από 400.000 kcal/h απαιτείται να έχει επιβλέποντα για τη λειτουργία της πτυχιούχο υπομηχανικός μηχανολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό Τ.Ε. με τριετή άσκηση επαγγέλματος (σύμφωνα με το Β.Δ. 657/1970 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου παρά υπομηχανικών πτυχιούχων ανωτέρων τεχνικών σχολών») ή διπλωματούχο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό.
Γ. Οι εργασίες συντήρησης των λεβήτων και των εγκαταστάσεων θέρμανσης αναφέρονται τόσο στο μηχανολογικό μέρος τους όσο και στο ηλεκτρολογικό. Η συντήρηση της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης όπως αναφέρεται στο Π.Δ. 38/1991 «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και την έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες» όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 2 παράγραφος 5), ανατίθεται σε αδειούχους υδραυλικούς (τεχνίτης υδραυλικός Β’ τάξης ή εγκαταστάτης υδραυλικός) οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την «έντεχνη εργασία» επί των εγκαταστάσεων, ενώ την ευθύνη για την υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη συντήρησης έχουν τα πρόσωπα που ορίζονται από τις διατάξεις του Β.Δ. 16/17.3.1950 διπλωματούχοι μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι μηχανολόγοι Τ.Ε. και πτυχιούχοι ενεργειακής τεχνικής Τ.Ε.
Η συντήρηση των καυστήρων πρέπει να ανατίθεται σε αδειούχους συντηρητές καυστήρων.
Δ. Οι εγκαταστάσεις υγραερίου ανήκουν στην 3η ειδικότητα και στην 1η κατηγορία «εγκαταστάσεις διανομής και χρήσης καυσίμων αερίων» σύμφωνα με το Π.Δ. 38/1991 «Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες» όπως ισχύει σήμερα.
Η εκτέλεση και συντήρηση των εγκαταστάσεων υγραερίου πρέπει να ανατίθεται σε αδειούχους τεχνίτες υδραυλικούς Β’ τάξης 3ης ειδικότητας και 1ης κατηγορίας ή εγκαταστάτες 3ης ειδικότητας και 1ης κατηγορίας οι οποίοι εργάζονται υπό την επίβλεψη μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού.
Ο εγκαταστάτης – σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην παράγραφος 2.1.8 της ΚΥΑ 31856/2003 (ΦΕΚ Β’ 1257/3-9-2003) «Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών – βιοτεχνιών)» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει την οριζόμενη από το νόμο άδεια για την ανάληψη της εκτέλεσης ή και συντήρησης έργων αυτής της κατηγορίας.
Ο υπεύθυνος συντήρησης (σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.9 του ίδιου κανονισμού) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει την οριζόμενη από το νόμο άδεια για την ανάληψη της εκτέλεσης ή και συντήρησης έργων αυτής της κατηγορίας.
Συντήρηση είναι το σύνολο των εργασιών για τον καθορισμό και την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και για τη διατήρηση και επαναφορά της επιβαλλόμενης κατάστασης (παράγραφος 2.2.3).
Στον κανονισμό αναφέρεται η διαδικασία αδειοδότησης των εγκαταστάσεων υγραερίου των κατηγοριών Ι – ΙΙ – ΙΙΙ καθώς και την υποχρέωση του επιβλέποντα να παραδώσει στον καταναλωτή την Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης στην οποία περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης για όλη την εγκατάσταση υγραερίου.
Η εφαρμογή του παραπάνω κανονισμού αφορά εγκαταστάσεις οι οποίες δεν αδειοδοτούνται από την υπηρεσία μας ενώ για τις βιοτεχνίες ισχύει η Δ3/1858/1993 ΚΥΑ στην οποία γίνεται αναφορά μόνο στην υποβολή βεβαίωσης από διπλωματούχο μηχανικό για την καλή κατασκευή και λειτουργία της εγκαταστάσης.
Περισσότερα στοιχεία για το παραπάνω θέμα μπορείτε να ζητήσετε από τη διεύθυνση πολεοδομίας Ν. Α. Χανίων».