Αρχική » Επικαιρότητα » ΟΒΥΕ: Παρέμβαση σχετικά με την αντικατάσταση οικιακών συσκευών χρήσης ζεστού νερού με ηλιακά συστήματα

ΟΒΥΕ: Παρέμβαση σχετικά με την αντικατάσταση οικιακών συσκευών χρήσης ζεστού νερού με ηλιακά συστήματα

Σε ακόμη μία παρέμβαση προέβη η διοίκηση της Ομοσπονδίας, αποστέλλοντας επιστολή σε σχέση με τη δράση που αναμένεται να ανακοινώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επιδότηση αντικατάστασης ηλεκτρικών θερμοσίφωνων από ηλιακά συστήματα. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή ο ν. 5027/2023 «Σύστημα καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας ανθρώπινου δυναμικού… λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κ.α. διατάξεις». Μέρος Ε’: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας».
Σχετικές προτάσεις της Ομοσπονδίας που εμπεριέχονται στη σχετική επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρατίθενται ακολούθως:
Να προβλεφθεί στη δράση ότι εκτός από το τιμολόγιο αγοράς του ηλιακού συστήματος, να συμπεριλαμβάνεται και το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ), το οποίο πρέπει να συνοδεύεται και από την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε), που έχει θεσμοθετηθεί από την ελληνική Πολιτεία (επισυνάπτεται σχ. Νομοθεσίας: ν.4712/2020 ΦΕΚ146Α, & ν.3982/2011 ΦΕΚ143Α, Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ197Α, έτσι ώστε να περιοριστεί η παραοικονομία και κατ’ επέκταση η φοροαποφυγή.
Ταυτόχρονα προτείνεται το συνολικό ποσοστό επιδότησης να φτάνει στο 70%, έτσι ώστε να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για τους καταναλωτές προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και να αντικατασταθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες από ηλιακά συστήματα.

Με ακόλουθη επιστολή της, η διοίκηση της ΟΒΥΕ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας(ΥΠΕΝ), αλλά και την επιτελική δομή ΕΣΠΑ τομέας ενέργειας – ΥΠΕΝ, αιτείται μεταξύ και άλλων, την υπαγωγή του επαγγέλματος στη δράση «ανακυκλώνω – αλλάζω θερμοσίφωνα»
Στην επιστολή της διοίκησης που υπογράφεται από τον πρόεδρο Δημήτρη Βαργιάμη και τον γενικό γραμματέα, Παναγιώτη Παπαργύρη, υπογραμμίζεται αίτημα για την εισαγωγή ΚΑΔ του επαγγέλματος στη δράση «Ανακυκλώνω – Αλλάζω θερμοσίφωνα», ενώ επίσης επισημαίνεται ότι, στον οδηγό της δράσης, πρέπει να αναφέρεται η υποχρέωση κατάθεσης στο φάκελο με τα δικαιολογητικά του Τιμολόγιου Παροχής Υπηρεσιών ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών του προσώπου που εκτέλεσε την εγκατάσταση – τοποθετήση του ηλιακού θερμοσίφωνα.
Επιπλέον, στην επιστολή τονίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ 112/2012 ΦΕΚ 197Α), οι αδειούχοι υδραυλικοί, έχουν το δικαίωμα να εγκαθιστούν ηλιακούς θερμοσίφωνες και την υποχρέωση να εκδίδουν ΥΔΚΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης) σύμφωνα με τον ν. 4712/2020 αρ. 34, διασφαλίζοντας έτσι την ορθή τοποθέτηση και λειτουργία του ηλιακού συστήματος. Σημειώνεται δε, ότι με την έκδοση της ΥΔΚΕ παρέχεται 10 ετής εγγύηση βάσει του Α.Κ. και, επομένως, «προστατεύεται» το καταναλωτικό κοινό. Τέλος, στην επιστολή επισημαίνεται ότι με την αποδοχή των ανωτέρω σύννομων αιτημάτων από το αρμόδιο Υπουργείο, αφενός θα διασφαλιστεί η δημόσια υγιεινή και η ορθή εγκατάσταση και αφετέρου θα αποφευχθεί περαιτέρω διόγκωση της παραοικονομίας.
Από το γραφείο Τύπου της ΟΒΥΕ

Από το γραφείο τύπου της Ομοσπονδίας