Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » ΟΒΥΕ » Οι θέσεις της ΟΒΥΕ για το Νέο Εργασιακό Νομοσχέδιο

Οι θέσεις της ΟΒΥΕ για το Νέο Εργασιακό Νομοσχέδιο

Ενημερωτικό δελτίο τύπου δημοσιοποίησε η διοίκηση της ΟΒΥΕ, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Ομοσπονδίας πάνω στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Στην επιστολή αναφέρεται:
«Καταρχάς η διοίκηση της ΟΒΥΕ δηλώνει την αντίθεσή της σε διατάξεις που θέτουν υπό μερική αμφισβήτηση ή οποιαδήποτε διαπραγμάτευση το θεσμοθετημένο οκτάωρο, και αλλοιώνουν το εργασιακό τοπίο δημιουργώντας περιβάλλον μη εργασιακής ειρήνης.
Είναι σαφές και ιστορικά αποδεδειγμένο, ότι οι χώρες που έχουν και διατηρούν ένα εργασιακό δίκαιο βασισμένο στον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά στη διατήρηση των μικρών επιχειρήσεων πηγαίνουν μπροστά και αναπτύσσονται ορθά και με θετικό πρόσημο. Το ζητούμενο στην εργασία είναι να υπάρχει εργασιακή ειρήνη για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Bασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου
1. Κατάργηση διάκρισης αποζημίωσης απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών (Άρθρο 64 ): Η αιφνιδιαστική κατάργηση αυτής της διαφοροποίησης έρχεται σε μια εποχή έντονης αβεβαιότητας για το μέλλον αρκετών επιχειρήσεων και θα προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις καθώς αυξάνει το σχετικό κόστος για αυτές χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις μεταποιήσεις δεν έχουν ρευστότητα.
2. Υπερωρίες, Ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας, Κυριακές (Άρθρα 58-63): Με το άρθρο 58 ενοποιείται και αυξάνεται το όριο για τις υπερωρίες σε 150 ώρες ετησίως, ενώ για εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εργασίας μπορεί να χορηγείται άδεια υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων με προσαύξηση 60%. Με το άρθρο 59 εισάγεται η ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Με το άρθρο 63 εξαιρούνται από την αργία της Κυριακής οι εργαζόμενοι σε σειρά κλάδων και δραστηριοτήτων πέραν των προβλεπόμενων.
Η ΟΒΥΕ: δεν συμφωνεί με τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις καθώς θεωρεί ότι θα αποτελέσουν τροχοπέδη για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας – όταν ήδη η ανεργία βρίσκεται σε ποσοστά υψηλά- αλλά- και διαφωνεί πλήρως με διατάξεις που θέτουν υπό αίρεση την αργία – ανάπαυση της Κυριακής τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τις επιχειρήσεις, για τις οποίες θα προκύπτει μεγαλύτερο κόστος και ουσιαστικά ζημία.
3. Ψηφιακή κάρτα εργασίας (άρθρο 74): Πρόκειται για οριζόντια ρύθμιση που θα εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις και τις υποχρεώνει να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο και λειτουργικό.
– Για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων (μικρών και πολύ μικρών) η ρύθμιση αυτή, όποτε και αν εφαρμοστεί θα οδηγήσει σε σοβαρή αύξηση του κόστους τους, καθώς απαιτούνται πόροι για την δημιουργία των ψηφιακών υποδομών, συντήρησης και λειτουργίας.
– Σε εποχές που ο τζίρος των επιχειρήσεων, λόγω πανδημίας, έχει πέσει κατακόρυφα θα πρέπει τέτοιες τεχνολογικές αλλαγές να ενταχθούν σε ειδικά προγράμματα – επιδότησης των μικρών επιχειρήσεων για να ανταπεξέλθουν στα σχετικά κόστη.
4. Σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας / Νομιμοποίηση εκπροσώπων / Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 1876/1990 (Άρθρο 96 ): Καταργείται η επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 1264/1982, πού μέχρι σήμερα αποτελούσε το όργανο διευθέτησης των ζητημάτων που εγείρονταν περί ικανότητας, αρμοδιότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών. Αντικαθίσταται με την κατάθεση αγωγής ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου που επιφορτίζεται πλέον να εξετάζει την υπόθεση εντός ορισμένου χρονοδιαγράμματος. Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα έφεσης επί της πρωτόδικης απόφασης, διαδικασία που δεν προβλεπόταν.
Η ΟΒΥΕ είναι αντίθετη με τη νέα διαδικασία, καθώς θεωρεί ότι θα υπάρξει τεράστια καθυστέρηση και πολλές υποθέσεις δεν θα διεκπεραιώνονται.
Επιπλέον, προβλέπεται η υποχρεωτική εγγραφή όλων των εργοδοτικών οργανώσεων στο Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο οποίο θα τηρούνται σειρά στοιχείων των εργοδοτικών οργανώσεων.
Η ΟΒΥΕ διαφωνεί με την εν λόγω διάταξη καθώς στις εργοδοτικές επαγγελματικές οργανώσεις, όπως του Κλάδου, συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με μοναδικό κριτήριο την ιδιότητά τους ως επαγγελματίες χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις και συνεπώς η εγγραφή τους αποτελεί προσωπική επιλογή του καθενός ξεχωριστά για τη συμμετοχή τους στο επαγγελματικό σωματείο. Εν κατακλείδι οι οργανώσεις εργοδοτών θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση ανάρτησης στο Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν τα μέλη τους.
Η διοίκηση της ΟΒΥΕ με υψηλό αίσθημα ευθύνης, δηλώνει ότι το ζητούμενο είναι να επικρατήσει εργασιακή ειρήνη και όχι συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Η ΟΒΥΕ τάσσεται a priori υπέρ της διατήρησης της οκτάωρης εργασίας χωρίς αστερίσκους, υπέρ των Σ.Σ.Ε. και όχι των μονομερών και ατομικών, υπέρ της αργίας της Κυριακής, και δηλώνει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση με ειδική νομοθετική ρύθμιση να προχωρήσει σε ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων της χώρας, μέσα από προγράμματα επιδότησης του μισθολογικού κόστους – αλλά και σε ενίσχυση της ρευστότητάς τους προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, διότι για να υπάρχει εργασιακό δίκαιο πρέπει να υπάρχουν αρχικά επιχειρήσεις, και κατ’ επέκταση εργαζόμενοι.
Tέλος, είναι σαφές, ότι η ΟΒΥΕ υποστηρίζει κάθε συλλογική απόφαση για απεργία – κινητοποίηση ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που θίγει τα συμφέροντα των εργαζόμενων, αλλά και κατ’ επέκταση των αυτοαπασχολούμενων – ελεύθερων επαγγελματιών».

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως ΟΒΥΕ