OBYE: Συνεχής και πολυσχιδής αγώνας για τον Κλάδο

Σε συνεργασία και με τις κλαδικές Ομοσπονδίες των τεχνικών επαγγελμάτων για την υπεράσπιση των έννομων συμφερόντων των μελών – αδειούχων υδραυλικών όλης της χώρας, αλλά και των λοιπών τεχνικών επαγγελμάτων

Ειδικότερα, και μετά από ενέργειες της ΓΣΕΒΕΕ, στις 17/4/19 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των κλαδικών Ομοσπονδιών (ΠΟΣΕΗ – ηλεκτρολόγοι, ΠΟΒΑΣ – αλουμινοσιδηροκατασκευαστές, ΠΟΒΕΣΑ – ανελκυστήρες, ΟΨΕ – ψυκτικοί, ΠΟΒΣΚΞ – ξύλο, ΠΟΕΒΥ – υαλοπίνακες και ΟΒΥΕ) στα γραφεία της Συνομοσπονδίας, με θέμα «νομοθεσία τεχνικών επαγγελμάτων». Τη σύσκεψη συντόνιζε ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και πρόεδρος της ΟΒΥΕ, Δημήτρης Βαργιάμης.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αναπτύχθηκε εποικοδομητικός και ουσιαστικός διάλογος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ, υπογραμμίστηκε από τους εκπρόσωπους όλων των κλαδικών Ομοσπονδιών, η ανάγκη για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας στην κατεύθυνση της προστασία των έννομων συμφερόντων των επαγγελματιών τεχνικών, αλλά και άλλες προτάσεις για τη τροποποίηση διατάξεων σχετικών Π.Δ., που σχετίζονται με τη τεκμηρίωση προϋπηρεσίας και τη διαδικασία θεώρησης των αδειών.
Η ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης των μελών της – κλαδικών Ομοσπονδιών των τεχνικών επαγγελμάτων – προχώρησε σε άμεσες ενέργειες για την πραγματοποίηση συνάντησης εκπροσώπων των κλαδικών Ομοσπονδιών με το γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Α. Μακρυκώστα, η οποία και πραγματοποιήθηκε τη Τρίτη, 8/5/19 στο γραφείο του γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας. Στη συνάντηση εργασίας, αναφέρθηκαν και κατατέθηκαν κοινές προτάσεις και θέσεις των κλαδικών Ομοσπονδιών των τεχνικών επαγγελμάτων για την βελτίωση του ρυθμιστικού νομοθετικού πλαισίου και συναφών θεμάτων.


Προτάσεις
• Προώθηση ρύθμισης που θα μειώνει τα αυξημένα παράβολα που απαιτούνται για την αντιστοίχιση και τη θεώρηση επαγγελματικών αδειών των Παρ. 2 & 3 του Άρθρου 14 ΠΔ 108/2013, τουλάχιστον κατά 50% και βάσει των Άρθρο 8 παρ.: 4 α) & β) του ΠΔ 112/2012 & ΚΥΑ 457/25/Φ.Γ.9.6.4 Αρ ΦΕΚ 33/2013, του ΠΔ 1/2013 και της ΥΑ Αρ.9030/589/Φ.Γ.9.6.4. (Γ) ΦΕΚ 1750/Β/2013.
• Εξορθολογισμός του πλαισίου αδειών για τις ειδικότητες σε σχέση με τις προγενέστερες διατάξεις (π.χ. ΠΔ 108/2013, ΠΔ 1/2013, ΠΔ 112/2012). Η κοινή θέση των Ομοσπονδιών είναι η διαμόρφωση μιας θεσμοθετημένης διαδικασίας που να προβλέπει την αντικατάσταση της άδειας του μισθωτού στον ιδιωτικό τομέα, με μία διακριτή επαγγελματική άδεια (π.χ Συντηρητή Ηλεκτρολόγου) από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Βιομηχανίας των κατά τόπους Περιφερειών, όταν αυτοί προσλαμβάνονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας και την επαναφορά της άδειας Εγκαταστάτη αμέσως μετά τη λήξη της εξαρτημένης σχέσης εργασίας.
• Εξορθολογισμός του πλαισίου δραστηριοποίησης μηχανολόγων στα τεχνικά επαγγέλματα και η θεσμοθέτηση διαδικασιών αδειοδότησης που θα τεκμηριώνεται και θα κατοχυρώνεται μέσω ενός (1) έτους προϋπηρεσίας και τεχνικής εξέτασης για την απόκτηση σχετικής άδειας στην υψηλότερη ειδικότητα ως προς το εκάστοτε τεχνικό επάγγελμα. Ο προσδιορισμός ενός σαφούς πλαισίου θα προσδιορίσει θεμιτούς όρους ανταγωνισμού, ενώ θα διασφαλίσει ένα περιβάλλον προστασίας του καταναλωτή, δεδομένης της ιδιαίτερης επικινδυνότητας και τεχνικής φύσης των επαγγελμάτων.
• Διαμόρφωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου και σχετικής ρύθμισης ως προς τη μεταφορά προϋπηρεσίας σε συγγενή α’ βαθμού, με βάση το πλαίσιο της ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας όπου υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης συγγενή πρώτου βαθμού, χωρίς να είναι υποχρεωτική η ασφάλισή του. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας από συγγενή πρώτου βαθμού χωρίς ένσημα, με την υποχρέωση να εμφανίζεται η σχέση εργασίας και απασχόλησης π.χ. μέσω της αναγγελίας στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΟΑΕΔ.
• Καθολική αδειοδότηση σε όλα τα επίπεδα επαγγελματικών λειτουργιών για τα τεχνικά επαγγέλματα του τεχνίτη εγκαταστάτη κατασκευών αλουμινίου – σιδήρου και του τεχνίτη μεταποίησης – εμπορίας – επεξεργασίας και τοποθέτησης υαλοπινάκων.
• Θεσμοθέτηση υποχρεωτικής ασφάλισης περί Αστικής Ευθύνης από τους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς καταναλωτές, με σκοπό την ασφάλιση έναντι τυχόν ζημιάς από αμέλεια με υποχρεωτικό ποσόν καλύψεως, βάσει του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, ο οποίος συμπληρώθηκε αργότερα με το Ν.3587/2007 (ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 29/2005 περί πρακτικών θεμάτων ανταγωνισμού).
Η συνάντηση εργασίας την Τρίτη 8/5/19, πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικά καλό κλίμα και η θετική ανταπόκριση του γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Α. Μακρυκώστα, έδωσε τη δυνατότητα να εξεταστούν και αρκετά επιμέρους θέματα των τεχνικών κλάδων, που έθεσαν οι κ.κ. Δημήτριος Βαργιάμης, Αντιπρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ και Πρόεδρος Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος, Γιώργος Βλασόπουλος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων, Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, Δημήτριος Κοντούσιας, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος, Θεόφιλος Παγιάτης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Κατασκευαστών Αλουμινίου Σιδήρου, Χρήστος Λούσης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων και Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, που συμμετείχαν σε αυτή, εκπροσωπώντας τις κλαδικές Ομοσπονδίας των τεχνικών Επαγγελμάτων.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι οι ενέργειες της Συνομοσπονδίας, αλλά και η υποστήριξη του επιστημονικού της προσωπικού υπήρξε σημαντική όσον αφορά σε ζητήματα και θέματα, που σχετίζονται με το νομοθετικό – ρυθμιστικό πλαίσιο για όλα τα τεχνικά επαγγέλματα.
Τέλος, και όσον αφορά στον Κλάδο, ο πρόεδρος, Δημήτρης Βαργιάμης ανέλυσε ενδελεχώς τις προτάσεις της ΟΒΥΕ για τη τροποποίηση διατάξεων της νομοθεσίας, ενώ, έθεσε παράλληλα- μεταξύ άλλων- την άμεση ανάγκη για δραστική μείωση των παραβόλων για τη θεώρηση των αδειών.

Οι προτάσεις της ΟΒΥΕ στη συνάντηση με το γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, Α. Μακρυκώστα
«Στο πλαίσιο της σημερινής συνάντησης, που διεξάγεται μετά από πρωτοβουλία και ενέργειες της ΓΣΕΒΕΕ, η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ., Δημήτριο Βαργιάμη, υποβάλλει τις ακόλουθες προτάσεις για τη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τον κλάδο, αλλά και γενικότερα τα τεχνικά επαγγέλματα (Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α 1, ν. 3982/2011 ΦΕΚ 143Α άρθρα 1-16 2 ).
1. Άρθρο 8 παρ.: 4-β, του ΠΔ 112/2012, & ΚΥΑ 457/25/Φ.Γ.9.6.4 Αρ ΦΕΚ 33/11-1- 2013(αρθ.:1): αναγκαία η τροποποίηση των προαναφερθέντων διατάξεων για τη μείωση των παραβόλων θεώρησης αδειών (σε ποσοστό 50%).
2. Τροποποίηση και αποσαφήνιση των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 8 του ΠΔ 112/2012 ΦΕΚ 197Α, δηλαδή: αν κατά τη θεώρηση των αδειών θα ζητούνται στοιχεία τεκμηρίωσης υπηρεσίας για 3 χρόνια εντός της οκταετίας και αν ναι, για ποιά ακριβώς – για τα 3 τελευταία; Ή Θα ζητούνται στοιχεία και για τα οκτώ χρόνια;
3. Υπεύθυνη δήλωση εκτέλεσης –ΥΔΕ: Να υπάρξει σχετική ρύθμιση, που θα προβλέπει μια νέα υπεύθυνη δήλωση – δημόσιο έγγραφο – ΥΔΕ, η οποία θα αφορά τα νεόδμητα και τα υφιστάμενα κτίρια, και θα είναι υποχρεωτική όσον αφορά στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, υγραερίου (LPG). Επιπλέον, η νέα Υ.Δ.Ε., να συμπεριλαμβάνεται στους φακέλους, που υποβάλλονται στις ΔΕΥΑ, Πυροσβεστικές υπηρεσίες, Εταιρείες Διανομής Αερίου(ΕΔΑ), Πολεοδομίες για τις συνδέσεις με τα δίκτυα, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, υγραερίου (LPG). Η νέα ΥΔΕ να διακινείται από τις επαγγελματικές ενώσεις που καλύπτουν τον κλάδο να είναι μοναδική (με αρίθμηση) και να υποβάλλεται, καταχωρείται (αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά) από τον αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό υδραυλικό, σε μητρώο που θα τηρείται στις επαγγελματικές ενώσεις που καλύπτουν τον κλάδο ή στα κατά τόπους επιμελητήρια για την ασφαλή σύνδεση των κτιρίων με τα δίκτυα.
4. Άρθρο 6 Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α: Να προστεθεί παράγραφος για όσους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και επιθυμούν να αναβαθμίσουν την άδεια τους από αρχιτεχνίτη σε εργοδηγού, η προϋπηρεσία τους να τεκμηριώνεται αποδεδειγμένα με τιμολόγια και Υπεύθυνες Δηλώσεις Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ) στα οποία να αναφέρεται ότι απασχολήθηκαν σε έργα 2ης ειδικότητας.
5.Υπεύθυνη Δήλωση Καλή Εκτέλεσης – ΥΔΚΕ (αρ.: 7 παρ. 4 & άρθρο 13 παρ.: Β΄ Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α: Όσον αφορά στην ΥΔΚΕ να αποσαφηνιστεί το θέμα με τη σύνδεσή της με τη τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 6 ΠΔ 112/2012), και επιπροσθέτως να αποσαφηνιστεί, αν οι ΥΔΚΕ θα αποτελούν πρωταρχικό στοιχείο σύνδεσης με το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών προκειμένου να τεκμηριώνεται η προϋπηρεσία.
Άλλες προτάσεις που θα λύσουν τα προβήματα στην αγορά των υδραυλικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, αλλά και γενικότερα:
Α) Δημιουργία – θεσμοθέτηση ενός νέου ηλεκτρονικού μητρώου: Μητρώο Συντελεστών Φυσικού Αερίου – ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, διασυνδεδεμένου με τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να κατοχυρώνεται- να διασφαλίζεται, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, λόγω της μεγάλη επικινδυνότητας που, αυτές ενέχουν.
Β) θεσμοθέτηση ελεγκτικού μηχανισμού – προστασία τεχνικών επαγγελμάτων: Δημιουργία- σύσταση ελεγκτικού μηχανισμού για την αδήλωτη επαγγελματική δραστηριότητα, ο οποίος θα εποπτεύει και θα ελέγχει, αν αυτός, που απασχολείται σε τεχνικό επάγγελμα έχει την προβλεφθείσα άδεια, και αν είναι νόμιμος όσον αφορά :ΔΟΥ έναρξη – ενεργό ΚΑΔ. Και βέβαια οι έλεγχοι να αφορούν και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει.
Γ) Αναγνώριση προϋπηρεσίας: Να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία Α΄ βαθμού συγγένειας με κατάθεση δικαιολογητικών όταν αυτή ξεκινά.

Για το προεδρείο, Ο πρόεδρος, Δημήτρης Βαργιάμης
Ο γεν. γραμματέας, Θοδωρής Τουτζιαράκης»