Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » Σύνδεσμοι » Ο ΣΕΥΘ ενημερώνει τους συναδέλφους και όλους τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την κατάθεση των ΥΔΚΕ

Ο ΣΕΥΘ ενημερώνει τους συναδέλφους και όλους τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την κατάθεση των ΥΔΚΕ

Σε ανακοίνωση του Συνδέσμου, αναφέρεται:
«Αξιότιμοι Συνάδελφοι και Φίλοι Καταναλωτές,
Ο Σύνδεσμός μας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης όλων των αδειούχων συναδέλφων, των εμπλεκομένων αρμόδιων φορέων του πολεοδομικού μας συγκροτήματος, τους Δήμους, καθώς και των Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας όπως Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ε.Υ.Α.Θ. και Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣ.), για την υποχρεωτική συμπλήρωση και κατάθεση αριθμημένης Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών (Υ.Δ.Κ.Ε.) μαζί με όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να μπορέσουν να συνδεθούν στα δίκτυα κοινής ωφέλειας, όπως ορίζουν και τα παρακάτω Προεδρικά Διατάγματα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 112 – 17/10/2012 (Φ.Ε.Κ. 197 Α’) με το οποίο ορίζεται ο «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.». Καθώς επίσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατου Νόμου Προεδρικού Διατάγματος 4712 – 29/07/2020 (Φ.Ε.Κ. 146 Α’) ,Άρθρο 34 παράγραφος 1 – «Υποχρεώσεις αδειούχων υδραυλικών – Ρυθμίσεις για τη θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων»., ορίζεται ότι:
«1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 112/2012 (Α΄ 197) αντικαθίσταται ως εξής : «4. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο Παράρτημα Β. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθεί σας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.».
Οι συνάδελφοι μαζί με όλα τα νόμιμα παραστατικά υπογράφουν και καταθέτουν στις παραπάνω υπηρεσίες αλλά και στον Σύνδεσμό μας για αρχειοθέτηση, τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Υ.Δ.Κ.Ε.
Πολλοί Δήμοι και τα Δημοτικά τους Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας του πολεοδομικού μας συγκροτήματος, όπως και η Εταιρεία Κοινής Ωφέλειας Ε.Υ.Α.Θ., έχουν ξεκινήσει να απαιτούν την κατάθεση της Υ.Δ.Κ.Ε., καθώς με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται ότι στις εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται ασχολούνται αδειούχοι επαγγελματίες υδραυλικοί που κατέχουν όλα τα απαραίτητα νομικά και φορολογικά παραστατικά, ακολουθούν τις προδιαγραφές της μελέτης και των εξαρτημάτων (όπως ορίζει ο εκάστοτε μελετητής ή κατασκευαστής), και τέλος ακολουθούν τους κανόνες της εκάστοτε νομοθεσίας.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 112 – 17/10/2012 (Φ.Ε.Κ. 197 Α’) και με όσα ορίζει το Άρθρο 8 παράγραφος 2 – «Θεώρηση Αδειών», για την ανανέωση ισχύος πριν από την λήξη (8 έτη) της εκάστοτε άδειας άσκησης επαγγέλματος την οποία κατέχει ο κάθε συνάδελφός μας, ένα από τα απαραίτητα νομικά και φορολογικά δικαιολογητικά το οποίο χρειάζεται για να καταθέσει, είναι και η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασίας (Υ.Δ.Κ.Ε.) Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Υδραυλικού.
Ουσιαστικά, η κατάθεση και υπογραφή της Υ.Δ.Κ.Ε. είναι η εγγύηση της εργασίας μας όλα αυτά τα χρόνια, καθώς επίσης και ένα από τα πολλά εργαλεία – πλεονεκτήματα που μας ξεχωρίζουν ως Αδειούχους Ελεύθερους Επαγγελματίες.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά, και είμαστε στην διάθεση σας σε οτιδήποτε χρειαστείτε».
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
O προεδρος, Φώτιος Τσαπαδάς
Ο γεν. γραμματέας, Παναγιώτης Ευαγ. Καράμπελας

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Σύνδεσμοι