Ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ Δημ. Βαργιάμης στο υπουργείο Εσωτερικών

Με στόχο τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων των αδειούχων υδραυλικών όλης της χώρας, αλλά και την κατοχύρωση των καταναλωτών, την Πέμπτη 24/5/2018, ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ, κ. Δημήτρης Βαργιάμης, συναντήθηκε με το γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνο Πουλάκη, στο γραφείο του γενικού Γραμματέα στην έδρα του Υπουργείου. Είχε προηγηθεί γραπτό αίτημα του προεδρείου της ΟΒΥΕ για την πραγματοποίηση της συνάντησης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης και του διάλογου που αναπτύχθηκε με το γενικό Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Πουλάκη, ο πρόεδρος της ΟΒΥΕ έθεσε και ανέλυσε τα ιδιαίτερα προβλήματα του Κλάδου σε σχέση με την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας από τις κατά τόπους ΔΕΥΑ όλης της χώρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εφαρμογή της νομοθεσίας, και το αίτημα της Ομοσπονδίας: να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο που κατατίθεται στις ΔΕΥΑ και η Υπεύθυνη Δήλωση καλής Εκτέλεσης  – ΥΔΚΕ.

Tον πρόεδρο της ΟΒΥΕ συνόδευαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Υδραυλικών Χανιών, κ. Ζαχαρίας Σταματάκης, και ο γραμματέας, κ. Εμμανουήλ Κατσουλάκης, υποστηρίζοντας την προσπάθεια της Ομοσπονδίας

Ειδικότερα, ο πρόεδρος επεσήμανε ότι η έκδοση και η υπογραφή της ΥΔΚΕ, αποτελεί υποχρέωση του αδειούχου υδραυλικού. Επίσης, υπογράμμισε ότι οι κατά τόπους ΔΕΥΑ, πρέπει να μεριμνούν ώστε η ΥΔΚΕ, να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο με τα δικαιολογητικά που κατατίθενται προκειμένου μια εγκατάσταση να συνδεθεί με τα δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Δημ. Βαργιάμης στο γενικό Γραμματέα, «η ΥΔΚΕ προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και η έκδοσή της αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό στοιχείο για την ασφάλεια των καταναλωτών, αφού ο αδειούχος υδραυλικός υπογράφει για τις εργασίες που εκτέλεσε και για τη χρησιμοποίηση υλικών με προδιαγραφές», ενώ συμπλήρωσε ότι «ομοίως πρέπει να εφαρμόζεται και για τις εγκαταστάσεις πυροσβεστικών συστημάτων οι οποίες αποτελούν εργασιακό πεδίο των αδειούχων υδραυλικών».
Από την πλευρά του, ο γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Κωνσταντίνος Πουλάκης, άκουσε τα αιτήματα της Ομοσπονδίας τα οποία του δόθηκαν και εγγράφως (βλ. επιστολή παρακάτω), και ανέφερε ότι θα τα μελετήσει και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα απαντήσει συγκεκριμένα.
Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι τον πρόεδρο της ΟΒΥΕ συνόδευαν ο πρόεδρος του συνδέσμου Υδραυλικών Χανιών, κ. Ζαχαρίας Σταματάκης, και ο γραμματέας κ. Εμμανουήλ Κατσουλάκης, υποστηρίζοντας την προσπάθεια της Ομοσπονδίας .

Η επιστολή της ΟΒΥΕ

Προς Υπουργείο Εσωτερικών – Γενικό γραμματέα υπουργείου κ. Κ. Πουλάκη .

«Αιτήματα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ), στο πλαίσιο συνάντησης σας με εκπροσώπους του προεδρείου αυτής».

Ο πρόεδρος του ΔΣ., Δημήτρης Βαργιάμης και όλα τα μέλη του προεδρείου και του διοικητικού συμβουλίου της ΟΒΥΕ, σας ευχαριστούν για τη σημερινή συνάντηση.
Κύριε γενικέ,
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα του αδειούχου υδραυλικού και ειδικότερα σύμφωνα με διατάξεις του Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α, που εκδόθηκε σε εφαρμογή & του ν.3982/2011 ΦΕΚ 143Α (αρ.1-16), το επάγγελμα του υδραυλικού είναι ρυθμισμένο νομοθετικά ειδικότερα στις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να ασκείται νομίμως.
Το πρόβλημα όμως, δεν εντοπίζεται στην κείμενη νομοθεσία, αλλά στην έλλειψη επικαιροποιήμενων τεχνικών κανονισμών εγκαταστάσεων τόσο στην ύδρευση αποχέτευση, όσο και στην θέρμανση. Υπάρχουν σχετικές τεχνικές οδηγίες κανόνων τέχνης και επιστήμης του ΤΕΕ, αυτές όμως, εκδόθηκαν πριν πολλά χρόνια και πλέον δεν καλύπτουν αλλά ούτε διασφαλίζουν την ποιότητα των εγκαταστάσεων.
Επίσης, όσον αφορά στα ζητήματα ασφάλειας και κατοχύρωσης των καταναλωτών, είναι ανάγκη να υπάρξει έκδοση οδηγίας προς τις ΔΕΥΑ(Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης) όλης της χώρας , προκειμένου στο φάκελο που κατατίθεται για τις συνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης να ζητείται και να συμπεριλαμβάνεται και η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών – ΥΔΚΕ, η οποία προβλέπεται και από το Π.Δ. 112/2012ΦΕΚ 197Α άρ. 7 παράγραφος 4 & αρ. 13 Παράρτημα Β’. Η ΥΔΚΕ, την οποία έχει το δικαίωμα να την εκδίδει και να την υπογράφει αποκλειστικά και μόνο αδειούχος αρχιτεχνίτης και εργοδηγός υδραυλικός, εμπεριέχει στοιχεία όπως: τη χρησιμοποίηση υλικών με προδιαγραφές, την ασφάλιση αστικής ευθύνης και άλλα σημαντικά τα οποία δύναται, να λειτουργήσουν ως δίκτυ προστασίας για τους καταναλωτές και τις εγκαταστάσεις αυτών.
Κύριε γενικέ,
Ως εκ τούτων και σύμφωνα και με τα προαναφερθέντα η ΟΒΥΕ, αιτείται τα εξής:

  1. Tη θεσμοθέτηση ενιαίου κανονισμού για όλες τις ΔΕΥΑ που θα αφορά την ύδρευση, την αποχέτευση και τη διαχείριση αποβλήτων.

  2. Την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο με κατεύθυνση σε όλες τις ΔΕΥΑ της χώρας, στην οποία να αναφέρεται με σαφήνεια ότι στο φάκελο που κατατίθεται στις ΔΕΥΑ για συνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, να συμπεριλαμβάνεται και η ΥΔΚΕ, όπως αυτή προβλέπεται και από την ισχύουσα νομοθεσία.

  3. Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις μονίμων πυροσβεστικών συστημάτων με νερό ή άλλα υγρά (Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α, άρθρο 2 παρ. 3Α εδάφιο δ), ζητείται επίσης, η έκδοση εγκυκλίου από τα αρμόδια & συναρμόδια Υπουργεία, στην οποία να αναφέρεται ότι στο φάκελο που κατατίθεται στις κατά τόπους διοικητικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής για τις εγκαταστάσεις πυροσβεστικών συστημάτων, να συμπεριλαμβάνεται και η ΥΔΚΕ».

Με εκτίμηση, για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος, Δημήτριος Βαργιάμης
Ο γεν. γραμματέας, Θεόδωρος Τουτζιαράκης