Αρχική » Περιεχόμενα » Εκπαίδευση » Νέα εξεταστέα ύλη για την πιστοποίηση των «τεχνικών αερίων καυσίμων των ΙΕΚ»

Νέα εξεταστέα ύλη για την πιστοποίηση των «τεχνικών αερίων καυσίμων των ΙΕΚ»

Αντώνης Σαχωλαρίδης Μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος

Στο προηγούμενο τεύχος του «Υ», ξεκινήσαμε τη δημοσίευση των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στη νέα εξεταστέα ύλη για την πιστοποίηση των αποφοίτων ΙΕΚ στην ειδικότητα «τεχνικός αερίων καυσίμων». Σ’ αυτό το τεύχος συνεχίζουμε τη δημοσίευση αυτών των ερωτήσεων, παρουσιάζοντας την «Ομάδα Β», που αποκαλούνται «Ειδικές ερωτήσεις». Όπως προανέφερα στο προηγούμενο τεύχος, πιστεύω ότι αυτή η εξεταστέα ύλη είναι επιπέδου σπουδαστών ΕΜΠ και ΤΕΙ και όχι για τους νέους που διάλεξαν να σπουδάσουν στα ΙΕΚ, δημόσια ή ιδιωτικά. Από το επόμενο τεύχος θα αρχίσω να σχολιάζω αυτές τις ερωτήσεις και θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για μένα, αν αναγνώστες μας έκαναν το ίδιο.

Ομάδα Β

Ειδικές ερωτήσεις

1. Περιγράψτε τις διεργασίες με τις οποίες μπορεί να παραχθεί αέριο από στερεά καύσιμα.
2. Σε ποιους τομείς χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο;
3. α) Τι είναι το συνθετικό φυσικό αέριο;
β) Να αναφέρετε τους τρόπους παραγωγής συνθετικού φυσικού αερίου.
4. Ποιες είναι οι κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας;
5. Διατυπώστε τον ορισμό της θερμοκρασίας καύσεως ενός καυσίμου.
6. Διατυπώστε τον ορισμό του σημείο αναφλέξεως ενός καυσίμου.
7. Διατυπώστε τον ορισμό του σημείου της θερμοκρασίας αναφλέξως.
8. α) Διατυπώστε τον ορισμό της ταχύτητας καύσεως ενός καυσίμου.
β) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται;
9. Να δοθούν οι ορισμοί των ορίων αναφλεξιμότητας.
10. α) Πώς κατατάσσονται τα αέρια από άποψη καύσης;
β) Πού κατατάσσεται το αέριο που παράγεται στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου;
γ) Πού κατατάσσεται το φυσικό αέριο που διανέμεται στην Ελλάδα;
11. Ποια είναι τα κυριότερα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο;
12. α) Τι ρύθμιση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μια συσκευή για να διατηρήσουμε αμετάβλητη τη θερμική της ισχύ, όταν τροφοδοτηθεί εναλλάξ με δύο αέρια που έχουν διαφορετικό δείκτη Wobbe;
β) Η δυνατότητα ρύθμισης είναι απεριόριστη; Να αιτιολογηθεί η απάντηση.
13. Τι ονομάζεται ηλεκτρική αντίσταση, τι αγωγιμότητα και με ποιες μονάδες μετρούνται;
14. Τι ονομάζεται πυκνωτής και από ποια μέρη αποτελείται; Γιατί η ένταση φορτίσεως ενός πυκνωτή είναι μεγάλη στην αρχή της φόρτισης;
15. Γιατί οι αγωγοί θερμαίνονται, όταν δια μέσου αυτών κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα; Πώς ορίζεται το Ωμ και το Αμπέρ;
16. Τι καλείται ηλεκτρομαγνήτης, τι φέρουσα δύναμη και πώς υπολογίζεται αυτή;
17. Τι χρειάζεται ο ουδέτερος αγωγός σε τριφασικό σύστημα διανομής κατ’ αστέρα; Πώς αναγνωρίζουμε πρακτικά τις συνδεσμολογίες αστέρα και τριγώνου;
18. Τι είναι μαγνήτης, τι είναι μαγνητισμός και τι μαγνητικό υλικό;
19. Να αναφέρετε τρόπους μετρήσεως τάσεως, εντάσεως και αντιστάσεως. Ποια λέγονται εναλλασσόμενα μεγέθη;
20. Τι ονομάζουμε διηλεκτρική σταθερά ενός μονωτικού υλικού; Τι ονομάζουμε ηλεκτροστατική αντοχή διηλεκτρικού;
21. Ποιες είναι οι μέγιστες επιτρεπόμενες πιέσεις εσωτερικής εγκατάστασης ενός κτιρίου;
22. Τι περιλαμβάνει μία εσωτερική εγκατάσταση αερίου;
23. α) Τι περιλαμβάνει η εγκατάσταση (ή δίκτυο) σωληνώσεων;
β) Τι είναι η κύρια αποφρακτική διάταξη (ΚΑΔ) και πού τοποθετείται;
γ) Τι είναι η κεντρική αποφρακτική διάταξη, πού τοποθετείται και σε ποιον ανήκει;
24. Τι είναι ο μονωτικός σύνδεσμος, το μονωτικό στοιχείο, ο διηλεκτρικός σύνδεσμος, ποια η σχέση μεταξύ τους, που τοποθετείται και γιατί;
25. Τι περιλαμβάνει:
α) Ο αγωγός τροφοδοσίας;
β) Ο αγωγός εσωτερικής διακλάδωσης;
γ) Ο αγωγός σύνδεσης κατασκευής;
δ) Ο αγωγός ασφαλείας;
ε) Ο παροχετευτικός αγωγός;
26. Τι είναι η βαλβίδα σεισμικής προστασίας σε εσωτερική εγκατάσταση σωληνώσεων φυσικού αερίου;
27. α) Τι χαρακτηρίζεται ως συσκευή αερίου;
β) Σε τι διακρίνονται οι συσκευές αερίου ανάλογα με την τροφοδοσία του αέρα καύσης και την απαγωγή καυσαερίων; (αναφορά μόνο στις κατηγορίες).
28. Ποιες συσκευές χαρακτηρίζονται τύπου Α και τι υποκατηγορίες υπάρχουν σε συσκευές αερίου;
29. Ποιες συσκευές χαρακτηρίζονται τύπου Β και τι υποκατηγορίες υπάρχουν σε συσκευές αερίου;
30. Ποιες συσκευές χαρακτηρίζονται τύπου C και τι υποκατηγορίες υπάρχουν σε συσκευές αερίου;
31. Σε τι διακρίνονται οι συσκευές αναλόγως με τη δυνατότητα χρήσης για λειτουργία με αέρια διαφόρων οικογενειών;
32. Να αναφέρετε τις 15 διαφορετικές συσκευές αερίου ανάλογα με τον σκοπό χρήσης.
33. Τι είναι ασφάλεια ροής μιας συσκευής φυσικού αερίου;
34. Τι είναι η διάταξη επιτήρησης καυσαερίων;
35. Τι είναι η διάταξη επιτήρησης ατμόσφαιρας;
36. Τι ονομάζεται χώρος εγκατάστασης και σε τι διακρίνονται αναλόγως της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος;
37. α) Τι ονομάζεται λεβητοστάσιο;
β) Για τη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ τι λαμβάνουμε υπόψιν;
38. Τι είναι:
α) Αερισμός χώρου;
β) Άμεσος αερισμός;
γ) Έμμεσος αερισμός;
δ) Θυρίδα αερισμού;
ε) Μηχανικός αερισμός;
στ) Χώρος φυσικού αερισμού;
39. Τι είναι η εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων και τι περιλαμβάνει;
40. Τι ονομάζεται;
α) Καπνοδόχος;
β) Αποκλειστική καπνοδόχος;
γ) Κοινή καπνοδόχος;
δ) Στοιχείο σύνδεσης (ή καπναγωγός);
41. Τι είναι ο ατομικός αγωγός καυσαερίων;
42. Τι είναι το σύστημα αέρα – καυσαερίων;
43. Τι είναι:
α) Η αποφρακτική διάταξη καυσαερίων;
β) Διάταξη δευτερεύοντος αέρα;
γ) Διάταξη στραγγαλισμού καυσαερίων;
44. Τι είναι φρεάτιο και πού χρησιμοποιείται;
45. Σε τι διακρίνονται αναλόγως του σκοπού και του τρόπου διαστασιολόγησης;
α) Τα φρεάτια προσαγωγής αέρα;
β) Τα φρεάτια απαγωγής;
γ) Τι είναι το αποκλειστικό φρεάτιο απαγωγής;
46. Τι ονομάζεται:
α) Πίεση αερίου;
β) Απόλυτη πίεση του αερίου;
γ) Πίεση ηρεμίας του αερίου;
δ) Πίεση ροής του αερίου;
ε) Πίεσης τροφοδοσίας του αερίου;
στ) Πίεση λειτουργίας (ΟΡ) του αερίου;
ζ) Μέγιστη πίεση λειτουργίας (ΜΟΡ);
47. Τι ονομάζεται:
α) Πίεση ακροφυσίου;
β) Μέγιστη εμφανιζόμενη πίεση (ΜΙΡ) εγκατάστασης αερίου;
γ) Πίεση σχεδιασμού (DP) εγκατάστασης σωληνώσεως αερίου;
δ) Πίεση δοκιμής στεγανότητας σε εγκατάσταση αερίου;
ε) Πίεση δοκιμής αντοχής (STP) σε εσωτερική εγκατάσταση σωληνώσεως;
48. Τι ονομάζεται:
α) Πυκνότητα (p);
β) Σχετική πυκνότητα (d);
49. Τι είναι θερμογόνος δύναμη και σε τι μονάδες μετριέται;
50. Τι είναι:
α) Ανώτερη θερμογόνος δύναμη;
β) Κατώτερη θερμογόνος δύναμη;
γ) Τι τάξεως είναι ο λόγος ανώτερης προς κατώτερη θερμογόνα ικανότητα για αέρια της δεύτερης οικογένειας;
51. Τι είναι ο δείκτης WOBBE, σε τι μονάδες μετριέται και ποια η πρακτική σημασία του;
52. Τι είναι:
α) Θερμορροή;
β) Θερμική φόρτιση (Q);
γ) Μέγιστη θερμική φόρτιση (Qmax);
δ) Ελάχιστη θερμική φόρτιση (Qmin);
ε) Ονομαστική θερμική φόρτιση (Qn);
53. Τι είναι:
α) Θερμική ισχύς (Ρ);
β) Ονομαστική θερμική ισχύς (Pn);
γ) Συνολική ονομαστική θερμική ισχύς (ΣPn);
54. Τι είναι βαθμός απόδοσης μιας συσκευής αερίου;
55. Τι είναι τιμή σύνδεσης συσκευής αερίου;
56. Τι είναι παροχή όγκου αιχμής;
57. Τι είναι τιμή ρύθμισης;
58. Πόσων ειδών δοκιμές σε εγκατάσταση σωληνώσεων υπάρχουν και τι αφορούν;
59. Τι είναι βαλβίδα αυτόματης διακοπής σε δίκτυο αερίου, γιατί χρησιμοποιείται και πού τοποθετείται;
60. Τι είναι οι αυτόματες βαλβίδες ανακούφισης;
61. Τι περιλαμβάνει μια τεχνική έκθεση εγκατάστασης, ποιος την συντάσσει και ποιος την εγκρίνει;
62. Ποιες οι οικογένειες των αερίων καυσίμων; Ποια αέρια περιλαμβάνονται; Ποιας οικογένειας αέριο διανέμεται στην Ελλάδα;
63. Τι σωληνώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις αερίου εκτός κτιρίου και εντός εδάφους;
64. Ποια μέτρα προστασίας των σωληνώσεων φυσικού αερίου πρέπει να λαμβάνονται πριν και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους σε μία τάφρο;
65. Περιγράψτε τους χώρους όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση των μετρητών αερίου, καθώς και αυτούς όπου απαγορεύεται.
66. Πώς υπολογίζεται η πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής με πίεση λειτουργίας μέχρι 100 mbar;
67. Πώς προβλέπεται η σταθερή σύνδεση συσκευής αερίου;
68. Ποιες οι απαιτούμενες αποστάσεις των συσκευών αερίου από καυστά δομικά υλικά;
69. Να αναφέρετε τις διατάξεις που αφορούν τις μηχανικές εγκαταστάσεις προσαγωγής αέρα.
70. Ποιες οι απαιτήσεις της τεχνικής της καύσης των καπναγωγών και ποιες οι λειτουργικές απαιτήσεις;
71. Τι γνωρίζετε για τη δοκιμή στεγανότητας σε αγωγούς με πίεση λειτουργίας μέχρι 100 mbar.
72. Με ποιους τρόπους μπορούμε να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία των συσκευών αερίου και ποιες οι ενδείξεις της μη άρτιας λειτουργίας τους;
73. Να αναφέρετε ενέργειες σε περιπτώσεις οσμής αερίου στην ύπαιθρο.
74. Ποιος ο κατάλληλος σχεδιασμός και κατασκευή των εγκαταστάσεων μηχανικής απαγωγής καυσαερίων ώστε να έχουμε σωστή απαγωγή;
75. Τι γνωρίζετε για τη ρύθμιση και δοκιμή λειτουργίας των συσκευών αερίου;
76. Σε τι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτηση σωληνώσεων φυσικού αερίου τόσο εντός όσο και εκτός κτιρίων;
77. Μέθοδοι καθαρισμού σωληνώσεων χαλύβδινου δικτύου υψηλής πίεσης (μεταφορά).
78. Να αναφέρετε τι διατάξεις πρέπει να υπάρχουν σε κάθε εγκατάσταση ρύθμισης πίεσης αερίου (μέχρι 100 mbar) ώστε να διασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία της.
79. Να αναφέρετε τι διατάξεις πρέπει να υπάρχουν σε κάθε εγκατάσταση ρύθμισης πίεσης αερίου (από 100 mbar μέχρι 1 bar) ώστε να διασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία της.
80. Ποια είναι τα είδη ροών; Τι είναι ο αριθμός Reynolds και ποια η επίδρασή του στη ροή σε σωλήνα;
81. Πώς δημιουργείται η πτώση πίεσης σε τοπικές αντιστάσεις;
82. Πώς συνδέονται οι συσκευές αερίου και ποιες οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουμε κατά τη σύνδεση;

Συνεχίζεται στο επόμενο