Αρχική » Περιεχόμενα » Εκπαίδευση » Νέα εξεταστέα ύλη για την πιστοποίηση των «τεχνικών αερίων καυσίμων των ΙΕΚ» (ΜΕΡΟΣ 3ο)

Νέα εξεταστέα ύλη για την πιστοποίηση των «τεχνικών αερίων καυσίμων των ΙΕΚ» (ΜΕΡΟΣ 3ο)

  Tου Αντώνη Σαχωλαρίδη,  Μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος


Στα προηγούμενα τεύχη του «Υ», ξεκινήσαμε τη δημοσίευση των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στη νέα εξεταστέα ύλη για την πιστοποίηση των αποφοίτων ΙΕΚ στην ειδικότητα «τεχνικός αερίων καυσίμων». Σ’ αυτό το τεύχος ολοκληρώνουμε τη δημοσίευση αυτών των ερωτήσεων της «Ομάδας Β», που αποκαλούνται «Ειδικές ερωτήσεις». Όπως προανέφερα, πιστεύω ότι αυτή η εξεταστέα ύλη είναι επιπέδου σπουδαστών ΕΜΠ και ΤΕΙ και όχι για τους νέους που διάλεξαν να σπουδάσουν στα ΙΕΚ, δημόσια ή ιδιωτικά. Από το επόμενο τεύχος θα αρχίσω να σχολιάζω αυτές τις ερωτήσεις και θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για μένα, αν αναγνώστες μας έκαναν το ίδιο.

83. Τι γνωρίζετε για τις μηχανικές εγκαταστάσεις προσαγωγής αέρα και πώς λειτουργούν αυτές;
84. Να αναφέρετε επιγραμματικά τους τρόπους απαγωγής αέρα του λεβητοστασίου.
85. Ποιες είναι οι βασικές διατάξεις απαγωγής καυσαερίων;
86. Να αναφέρεται τους τρόπους απαγωγής καυσαερίων (επιγραμματικά).
87. Ποια είναι τα δομικά υλικά των καπναγωγών;
88. Τι αποστάσεις πρέπει να έχουν οι εγκαταστάσεις απαγωγής καυσαερίων από καυστά δομικά υλικά και παράθυρα;
89. Σε τι δοκιμές υπόκεινται αγωγοί μεπίεση έως 100 mbar;
90. Να αναφέρεται τις δοκιμές στις οποίες υπόκεινται αγωγοί με πίεση έως 100 mbar – 1 bar.
91. Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για την εισαγωγή αερίου σε νέες εγκαταστάσεις σωληνώσεων;
92. Ποια είναι τα είδη ελέγχων που απαιτούνται σε αδρανοποιημένες εγκαταστάσεις πριν από την εισαγωγή αερίου;
93. Ποιες ενέργειες απαιτούνται σε περιπτώσεις οσμής αερίου σε κτίρια;
94. Ποιες ενέργειες απαιτούνται σε περιπτώσεις οσμής αερίου στην ύπαιθρο;
95. Τι πρέπει να εξετάζεται πριν την έναρξη δομικών επεμβάσεων επί των εγκαταστάσεων αερίου;
96. Σε μια επιχείρηση ή σε μια κτιριακή εγκατάσταση τι μέτρα πυροπροστασίας θα λάβουμε ως προς το φυσικό αέριο;
97. Τι όροι πρέπει να πληρούνται κατά την εγκατάσταση μετρητών αερίου;
98. Ποιοι θεωρούνται απαγορευμένοι χώροι εγκατάστασης συσκευών αερίου;
99. Ποιοι χώροι είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση αερίου και ποιες διαστάσεις θα πρέπει να πληρούν αυτοί οι χώροι;
100. Τι προστασία πρέπει να παρέχουμε για ασφάλεια εκτός κτιρίου στις σωληνώσεις φυσικού αερίου;
101. Τι προστασία πρέπει να παρέχουμε για ασφάλεια εντός κτιρίου στις σωληνώσεις φυσικού αερίου;
102. α) Σε τι οφείλεται η διαφορά πίεσης σε ανερχόμενους ή κατερχόμενους αγωγούς μεταφοράς αερίου;
β) Από τι εξαρτάται η άνωση και πώς υπολογίζεται;
103. Πώς υπολογίζεται ο συντελεστής αντίστασης ροής ξ για στρωτή ροή;
104. Πώς υπολογίζεται ο συντελεστής αντίστασης ροής ξ για τυρβώδη ροή;
105. Απαιτήσεις για το μέγεθος του χώρου εγκατάστασης για συσκευές αερίου τύπου Β2, Β3, Β5.
106. Απαιτήσεις για το μέγεθος του χώρου εγκατάστασης για συσκευές αερίου τύπου Β1, Β4.
107. Τι μονωτικά στοιχεία χρησιμοποιούμε σε μεταλλικούς αγωγούς εντός εδάφους; 108. α) Ποιες δοκιμές στις εγκαταστάσεις γίνονται από τον κατασκευαστή ως προς την αντοχή και στεγανότητα του δικτύου;
β) Να αναφέρετε τον τρόπο ελέγχου της εγκατάστασης.
109. Ποιες είναι οι πρόσθετες απαιτήσεις για την εγκατάσταση συσκευών αερίου τύπου Α;
110. Ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις για τροφοδοσία αέρα καύσης όσον αφορά τις συσκευές αερίου τύπου Β;
111. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι συσκευών αερίου;
112. Σε τι χρησιμεύει ο συντελεστής θερμοδιαφυγής και πώς υπολογίζεται;
113. Πώς πρέπει να γίνεται η σύνδεση των συσκευών Β3, C8 και ποιος ο μέγιστος αριθμός συνδέσεων;
114. Με ποια κριτήρια γίνεται ο υπολογισμός των διαστάσεων της καπνοδόχου;
115. Πώς γίνεται ο προσδιορισμός της ροής μάζας καυσαερίων;
116. Πώς πρέπει να είναι η μορφή και το μέγεθος των φρεατίων; Τι κλίση πρέπει να έχουν;
117. Πώς υπολογίζεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας της καπνοδόχου για κατάσταση ισορροπίας καθώς και για μεταβατική κατάσταση;
118. Πώς υπολογίζεται ο αριθμός Reynolds;
119. Πώς υπολογίζεται ο αριθμός Nusselt;
120. Ποιος διαχειρίζεται το φυσικό αέριο στην Ελλάδα και πώς διακινείται; Δώστε σύντομη περιγραφή.
121. α) Ποια είναι η σύσταση του σοβιετικού φυσικού αερίου;
β) Ποια είναι η σύσταση του αλγερινού φυσικού αερίου;
122. Ποια είναι η χρήση του φυσικού αερίου στις βιομηχανίες;
123. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης του φυσικού αερίου στις βιομηχανικές χρήσεις;
124. Ποιες είναι οι αναγκαίες μετατροπές σε μια βιομηχανία για τη χρήση του φυσικού αερίου;
125. Τι είναι το φαινόμενο θερμοκηπίου και ποια η επίπτωση της χρήσης φυσικού αερίου σε αυτό;
126. Περιγράψτε συντοπτικά τη διαδικασία εγκατάστασης χαλύβδινων αγωγών.
127. Ραδιογραφικός έλεγχος συγκολλήσεων, τρόποι ραδιογράφησης.
128. Τι είναι το πενετράμετρο, τι είδους φιλμ χρησιμοποιείται στις ραδιογραφίες και σε τι πυκνότητα;
129. Τι περιλαμβάνει το ημερολόγιο συγκολλήσεων και ποια η χρήση του;
130. Τι είναι διάβρωση και ποια τα είδη της;
131. Τι είναι το σύστημα SCADA;
132. Τι γνωρίζετε για την καθοδική προστασία;
133. α) Πώς υγροποιείται το φυσικό αέριο;
β) Ποια η αποθηκευτική ικανότητα των δεξαμενών της νήσου Ρεβυθούσας;
134. Τι είδος σωληνώσεων χρησιμοποιούνται αναλόγως της πίεσης του δικτύου φυσικού αερίου; 135. α) Να αναφέρετε τις δύο κατηγορίες πολυαιθυλενίου (σύμφωνα με τις προδιαγραφές CEN), που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων.
β) Περιγράψτε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας.
136. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ΡΕ 80 και ΡΕ 100;
137. α) Τι σημαίνει πρότυπος λόγος διαστάσεων (Π.Λ.Δ.) ενός σωλήνα πολυαιθυλενίου;
β) Ποια είναι η χρήση του Π.Λ.Δ.;
γ) Ποιους Π.Λ.Δ. αποδέχεται η ΔΕΠΑ;
138. Περιγράψτε τη μέθοδο ηλεκτροσύντηξης.
139. Ποια τάση χρησιμοποιεί το κιβώτιο ελέγχου για το ρεύμα που προκαλεί την ηλεκτροσύντηξη και γιατί;
140. Ποιες είναι οι κρίσιμες παράμετροι για την επιτυχία μιας ηλεκτροσύντηξης;
141. α) Γιατί απαιτείται το ξύσιμο της επιφάνειας των άκρων των σωλήνων πριν την ηλεκτροσύντηξη;

β) Σε πόση έκταση επιβάλλεται να γίνει;
γ) Με ποια μηχανήματα μπορεί να γίνει;

142. Περιγράψτε τη διατομή και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ενός τυπικού χαντακιού δικτύου διανομής.

143. α) Γιατί το χρώμα των σωλήνων πολυαιθυλενίου είναι κίτρινο; Πού οφείλεται αυτό;
β) Ποιοι σταθεροποιητές υπεριώδους ακτινοβολίας χρησιμοποιούνται στους κίτρινους σωλήνες και με ποιο ποσοστό;
144. α) Γιατί τα εξαρτήματα πολυαιθυλενίου έχουν μαύρο χρώμα; Πού οφείλεται αυτό;
β) Ποιος σταθεροποιητής υπεριώδους ακτινοβολίας χρησιμοποιείται στην πρώτη ύλη από την οποία κατασκευάζονται και με ποιο ποσοστό;
145. Περιγράψτε τη διαδικασία επισκευής σε σωλήνες πολυαιθυλενίου υπό πίεση.
146. Περιγράψτε τη διαδικασία της πνευματικής δοκιμής στους σωλήνες πολυαιθυλενίου.
147. Ποια στοιχεία αναγράφονται επί της εξωτερικής επιφάνειας των πλαστικών σωλήνων διανομής φυσικού αερίου;
148. Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την προστασία των σωλήνων ΡΕ σε ειδικά περάσματα;
149. Γιατί οι σωλήνες σε κουλούρες μεταφέρονται και αποθηκεύονται συσκευασμένοι σε περιτύλιγμα μαύρου πολυαιθυλενίου;
150. Ποια στοιχεία αναφέρονται στις πινακίδες ενδείξεων του δικτύου διανομής;
151. Περιγράψτε τη διαδικασία τοποθέτησης παροχετευτικού "ταυ" σε κεντρικό ή δευτερεύοντα σωλήνα πολυαιθυλενίου υπό πίεση.
152. Περιγράψτε τη μέθοδο αναγνώρισης της επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας ηλεκτροσύντηξης:
α) Αμέσως μετά το πέρας της συγκόλλησης.
β) Κατά τη διάρκεια ελέγχου του δικτύου και πριν την πλήρωση με αέριο.
153. Ποια συσκευή αερίου ονομάζεται πιεστικός καυστήρας και ποια ατμοσφαιρικός καυστήρας; 154. Τι ονομάζεται χώρος εγκατάστασης συσκευών αερίου;
155. Ποια τα ηλεκτρικά μέρη του πιεστικού καυστήρα αερίου;
156. Ποια τα μέρη παρακολούθησης και ελέγχου του πιεστικού καυστήρα αερίου;
157. Περιγράψτε τη λειτουργία ενός πρεσσοστάτη ή πιεζοστάση αερίου χαμηλής πίεσης.
158. Ποια είναι τα εξαρτήματα με τα οποία συνδέεται το control του καυστήρα και λαμβάνει σήματα και σε ποια εξαρτήματα στέλνει εντολές λειτουργίας ή διακοπής;
159. Τι ελέγχους πρέπει να κάνουμε πριν την εκκίνηση ενός καυστήρα;
160. Περιγράψτε τον τρόπο μέτρησης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των καυσαερίων με αναλυτή FYRITE.
161. Τι γνωρίζετε για την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ρύθμισης παροχής ή προοδευτικού ανοίγματος;
162. Να αναφέρετε το σύνολο των εξαρτημάτων που αποτελούν το GAS-TRAIN.
163. Τι είναι το MULTI BLOCK;
164. α) Ποια είναι τα σημαντικά τμήματα ενός θερμαντή νερού συνεχούς ροής;
β) Δώστε σύντομη περιγραφή του μανδύα.
165. Ποιες είναι οι διατάξεις ρύθμισης και ασφάλειας σε θερμαντήρες νερού συνεχούς ροής;
166. Ποια είναι η αιτία όταν σε θερμαντή νερού συνεχούς ροής:
α) Η φλόγα του καυστήρα ανάβει πολύ αργά (με αναβοσβήσιμο);
β) Ο καυστήρας ανάβει που και που με κλειστή βρύση νερού;
167. α) Ποια είναι τα είδη πιεστικών καυστήρων;
β) Δώστε σύντομη περιγραφή αυτών.
168. α)Τι είναι αποφρακτική βαλβίδα ασφαλείας S.A.V.;
β) Τι είναι ασφαλιστική βαλβίδα εκτόνωσης S.B.V.;
169. Πότε επιτυγχάνεται ένας καλός βαθμός απόδοσης με καύσιμο το φυσικό αέριο;
170. α) Γιατί η περίσσεια αέρα είναι απαραίτητη για την καύση;
β) Τι σχηματίζεται, όταν καίγεται υγραέριο με έλλειψη αέρα;
171. Να αναφέρετε τις πιθανές περιπτώσεις διακοπής της λειτουργίας πιεστικού καυστήρα.
172. Τι είναι η συσκευή αερίου ανώτερης θερμογόνου δύναμης ή συσκευή συμπύκνωσης;
173. Ποια είναι τα σημεία που καθιστούν τους καυστήρες γενικά κατάλληλους;
174. Τι γνωρίζετε για την ηλεκτρομαγνητική βαβλίδα ρύθμισης παροχής ή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα προοδευτικού ανοίγματος του πιεστικού καυστήρα;
175. Ποιος είναι ο σκοπός του ηλεκτροδίου ιονισμού και τι ρεύμα μετράει;
176. Να αναφέρετε τα βασικά μέρη που αποτελείται ο καυστήρας αερίου.
177. Τι γνωρίζετε για τον ηλεκτρονικό ή προγραμματιστή ενός καυστήρα;
178. Πότε έχουμε εμπλοκή στο ηλεκτρονικό ενός καυστήρα;
179. Ποια είναι η ασφάλεια ανάφλεξης και ποιος είναι ο σκοπός της σε ατμοσφαιρικό καυστήρα;
180. Ποια είναι η ασφάλεια έλλειψης αερίου;
181. Τι σκοπό έχει η ασφάλεια έλλειψης νερού;
182. Πώς λειτουργεί η ασφάλεια έλλειψης νερού;
183. Για τον υπολογισμό της απώλειας καπνοδόχου ποια στοιχεία απαιτούνται;
184. Τι γνωρίζετε για την πιεζοανάφλεξη (χωρίς ηλεκτρική σύνδεση) μιας συσκευής;
185. Τι γνωρίζετε για το ακροφύσιο καυστήρα ατμοσφαιρικού επιδαπέδιου λέβητα;
186. Τι γνωρίζετε για τον σωλήνα ανάφλεξης ατμοσφαιρικού καυστήρα επιδαπέδιου λέβητα;
187. Πώς πρέπει να είναι οι οπές και οι εγκοπές στην πλάκα του ατμοσφαιρικού καυστήρα για να έχουμε σταθεροποίηση φλόγας και όχι αντεπιστροφή φλόγας;
188. Τι γνωρίζετε για το σημείο δρόσου των καυσαερίων;
189. Να αναφέρετε αναλυτικά τον εξοπλισμό ατμοσφαιρικού καυστήρα (ασφαλιστικές διατάξεις).
190. Πώς δημιουργείται ο ελκυσμός στην καμινάδα και σε τι μετράται;
191. Τι γνωρίζετε για την θερμοηλεκτρική ασφάλεια ανάφλεξης;
192. Τι γνωρίζετε για τον επιλογέα θερμοκρασίας της ασφάλειας έλλειψης νερού;
193. Τι γνωρίζετε για το θερμαντή νερού συνεχούς ροής (ταχυθερμαντήρα);
194. Τι γνωρίζετε για τη φλόγα ανάφλεξης στον ατμοσφαιρικό καυστήρα;
195. Τι γνωρίζετε για τους ατμοσφαιρικούς καυστήρες;
196. Ποια αποτελέσματα θα έχουμε στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας αέρα ή μεγαλύτερης ποσότητας αέρα κατά τη διαδικασία της καύσης;
197. Τι σημαίνει λιγότερη περίσσεια αέρα στα καυσαέρια;
198. Τι σημαίνεται μια υψηλή αναλογία του CO2 στα καυσαέρια;
199. Ποιες είναι οι συνέπειες από μια κακή καύση φυσικού αερίου;
200. Πώς επιτυγχάνεται η βελτίωση μετάδοσης της θερμότητας σε ατμοσφαιρικό λέβητα;
201. Πώς μεταδίδεται η θερμοκρασία της καύσεως του καυσίμου στους πιεστικούς και ατμοσφαιρικούς λέβητες και με τι ποσοστό ανάλογα προς τη μετάδοση;