Αρχική » Περιεχόμενα » Εκπαίδευση » Νέα εξεταστέα ύλη για την πιστοποίηση των «τεχνικών αερίων καυσίμων των ΙΕΚ»

Νέα εξεταστέα ύλη για την πιστοποίηση των «τεχνικών αερίων καυσίμων των ΙΕΚ»

Έχω πολλές φορές σημειώσει ότι η ποιότητα των σπουδαστών των ΙΕΚ στις τεχνικές ειδικότητες είναι πολύ χαμηλή. Όταν βέβαια με βαθμό 4 (άριστα το 20) έμπαινε κανείς στα ΤΕΙ γιατί να διαλέξει ένα ΙΕΚ; Προτιμούσε ένα ΙΕΚ σε μια ειδικότητα που φανταζόταν ότι θα του εξασφάλιζε μια άνετη ζωή (π.χ. λογιστή, χειριστή Η/Υ κ.λπ.) όχι όμως και ένα ΙΕΚ τεχνικής ειδικότητας. Κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί φαντάζονται ότι οι σπουδαστές αυτών των ειδικοτήτων στα ΙΕΚ είναι επιπέδου σπουδαστών του ΕΜΠ ή ονειρεύονται τη σταδιακή μετατροπή των ΙΚΕ σε ΤΕΙ. Μήπως έτσι κάπως δεν έγιναν οι σχολές εργοδηγών, σχολές υπομηχανικών, μετά ΤΕΙ και μετά τα ΤΕΙ ισότιμα με τα πανεπιστημιακά τμήματα; Μελέτησαν λοιπόν και ανακοίνωσαν την εξεταστέα ύλη και τις ερωτήσεις, βάσει των οποίων θα πιστοποιούνται οι απόφοιτοι των ΙΕΚ. Σ’ αυτό το τεύχος δημοσιεύουμε την α’ ομάδα αυτών των ερωτήσεων. Ελλείψει χώρου θα συνεχίσουμε και στο επόμενο τεύχος και θα αρχίσω να τις σχολιάζω. Θα ήταν όμως ιδιαίτερη χαρά για εμένα, αν μερικοί αναγνώστες μας έκαναν το ίδιο. Μπορεί να μη βλέπω σωστά το θέμα. Μπορεί να έχω άδικο όταν πιστεύω ότι όχι μόνο ο απόφοιτος ΙΕΚ αλλά ούτε και ο μηχανικός είναι αναγκαίο να ξέρει τη σύνθεση του σοβιετικού (ναι, όχι ρωσικού αλλά σοβιετικού) φυσικού αερίου.
Κατάλογος ερωτήσεων
Ομάδα Α

1. α) Να ορισθεί ο ορισμός της δύναμης.
β) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δύναμης;
γ) Τι ονομάζεται συνισταμένη και ποιες είναι οι συνιστώσες μιας δύναμης;
2. Πότε λέμε ότι δύο δυνάμεις βρίσκονται σε ισορροπία;
3. Διατυπώστε την αρχή της Δράσης – Αντίδρασης των δυνάμεων.
4. Διατυπώστε τον ορισμό της ροπής δύναμης F ως προς ένα σημείο Α.
5. α) Τι ονομάζεται ζεύγος δυνάμεων;
β) Διατυπώστε τον ορισμό της ροπής ζεύγους δυνάμεων.
6. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης δυνάμεων στις παρακάτω περιπτώσεις;
α) Δυνάμεις συγγραμικές και ομόφορες.
β) Δυνάμεις συγγραμικές και αντίφορες.
γ) Δυνάμεις υπό γωνία φ=90°.
7. Διατυπώστε τον ορισμό του κέντρου βάρους ενός σώματος. Ποιοι είναι οι κεντροβαρικοί άξονες;
8. α) Πότε λέμε ότι μία σταθερή δύναμη F εκτελεί έργο W και ποιες είναι οι μονάδες έργου;
β) Δώστε τον ορισμό της ισχύος Ρ και αναφέρετε τις μονάδες μέτρησής της.
9. Αναφέρετε τα τρία είδη δυνάμεων που εμφανίζονται σε κάθε κίνηση.
10. α) Από τι εξαρτάται η τριβή;
β) Να αναφέρετε τα είδη των τριβών που υπάρχουν.
11. Πότε εμφανίζονται οι παρακάτω καταπονήσεις;
α) Εφελκυσμός και θλίψη.
β) Διάτμηση.
γ) Κάμψη.
δ) Στρέψη.
ε) Λυγισμός.
12. Περιγράψτε τα είδη στηρίξεως των δοκών.
13. Απεικονίστε με ένα διάγραμμα τάσεων την παραμόρφωση των στερεών.
14. Ποιες μηχανικές ιδιότητες γνωρίζετε κι από τι εξαρτάται η κάθε μία;
15. Με ποιους τρόπους μπορούμε να μετρήσουμε το ιξώδες ενός υγρού;
16. α) Πώς ένα φορτισμένο σώμα δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο;
β) Πού οφείλεται αυτό το ηλεκτρικό πεδίο;
17. Διατυπώστε το νόμο του Coulomb.
18. Διατυπώστε τον τύπο που δίνει την ηλεκτρική αντίσταση σύρματος.
19. Περιγράψτε το φαινόμενο HALL.
20. α) Πού οφείλεται η υπεραγωγιμότητα;
β) Ποια η διαφορά μετάλλων και ημιαγωγών ως προς την ειδική αντίσταση;
21. Διατυπώστε τον ορισμό της διηλεκτρικής αντοχής.
22. Πώς ορίζεται η θερμική αγωγιμότητα και από τι εξαρτάται;
23. Δώστε τον ορισμό της λανθάνουσας θερμότητας τήξης.
24. Εξηγήστε τι θα παρατηρήσουμε όταν φέρουμε σε επαφή δύο σύρματα από διάφορα μέταλλα και θερμάνουμε την περιοχή επαφής.
25. Τι δείχνουν τα διαγράμματα φάσεων των υλικών;
26. α) Τι ονομάζεται προστασία από τη διάβρωση;
β) Περιγράψτε τρόπους προστασίας από τη διάβρωση.
27. Τι γνωρίζετε για το χαλκό και τα κράματά του;
28. α) Τι ονομάζουμε με τον όρο μονωτικά ήχου;
β) Περιγράψτε τον τρόπο μετάδοσης του ήχου.
29. α) Διατυπώστε τον ορισμό των μονωτικών θερμότητας.
β) Περιγράψτε τις ιδιότητες των μονωτικών που επηρεάζουν την επιλογή του.
30. Να αναφέρετε τα μονωτικά ηλεκτρολογίας που γνωρίζετε.
31. Περιγράψτε με συντομία τις θερμικές ιδιότητες των διηλεκτρικών.
32. Περιγράψτε με συντομία τις μηχανικές ιδιότητες των διηλεκτρικών.
33. Περιγράψτε με συντομία τις χημικές ιδιότητες των διηλεκτρικών.
34. α) Διατυπώστε τον ορισμό της επίχρωσης.
β) Ποια είναι τα συστατικά των επιχρώσεων;
γ) Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος των επιχρώσεων.
35. Τι γνωρίζετε για τις δηλητηριάσεις από αέριο;
36. Σε ένα παχύμετρο ακριβείας δεκάτου του χιλιοστομέτρου, το μηδέν του βερνιέρου βρίσκεται στην εικοστή πέμπτη γραμμή του κανόνα και η τέταρτη γραμμή του βερνιέρου συμπίπτει με μία από τις γραμμές του κανόνα. Να ευρεθεί ποια είναι η ένδειξη και στα δύο συστήματα μέτρησης. Να γίνει και γραμμική παράσταση και του κανόνα και του βερνιέρου.
37. Πόσα είδη φαλτσογωνίας υπάρχουν και ποια είναι αυτά;
38. Από τι εξαρτάται η τραχύτητα μίας λίμας και πώς ταξινομούνται οι λίμες;
39. Πόσων ειδών λαμαρίνες έχουμε και τι μέσα προστασίας λαμβάνουμε έναντι της οξείδωσης;
40. Τι πρέπει να έχει υπόψιν του ο τεχνίτης για την εκλογή της κατάλληλης ρίνης (λίμας) για μια εργασία;
41. Τι σημαίνει R3/4"; Τι ονομάζεται συστολή στις σωληνώσεις και ποιος ο προορισμός της;
42. Σε ποια θερμοκρασία γίνεται η βαφή του χάλυβα;
Είναι η θερμοκρασία βαφής σταθερή για όλους τους χάλυβες ή διαφορετική και από τι εξαρτάται η θερμοκρασία αυτή;
43. Ποια τα χαρακτηριστικά ρίνης (λίμας) και τι γνωρίζετε περί της πυκνότητας των οδόντων αυτής;
44. Για τη συγκόλληση τεμαχίων λαμαρίνας πάχους 2 mm τι μπεκ θα χρησιμοποιηθεί και ποια η πίεση του οξυγόνου και της ασετυλίνης;
45. Ποια είναι τα υλικά καθαρισμού κατά τις οξυγονοκολλήσεις;
46. Να αναφέρετε πώς γίνεται η προετοιμασία ελασμάτων α) για οξυγονοκόλληση και β) για ηλεκτροσυγκόλληση. Ποια τα ελαττώματα της οξυγονοκόλλησης;
47. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ελικοειδών τρυπανιών;
48. Να αναφέρετε από ένα παράδειγμα για τη χρήση κορδονιέρας, μηχανήματος διαμορφώσεως ελασμάτων (στράντζα) και κυλίνδρου κάμψεως.
49. Τι είναι κορδονιέρα και πού χρησιμοποιείται;
50. Τι είναι ασημοκόλληση και τι μπρουτζοκόλληση και πού χρησιμοποιούνται;
51. Τι είναι βόρακας, πού χρησιμοποιείται και γιατί;
52. Τι καλείται μορφοσίδηρος, πού χρησιμοποιείται και τι πλεονεκτήματα παρουσιάζει;
53. Διατίθεται συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης και συσκευή οξυγονοκόλλησης. Ποια συσκευή θα προτιμήσετε για τη συγκόλληση δύο ελασμάτων πάχους 2 mm και 12 mm;
54. Τι είναι ετερογενείς και τι αυτογενείς συγκολλήσεις; Να αναφέρετε από ένα παράδειγμα.
55. Τι γνωρίζετε περί χώματος χυτηρίου και ιδιοτήτων αυτού;
56. Πώς κατασκευάζονται οι σωλήνες άνευ και μετά ραφής;
57. Ποια διαφορά υπάρχει στο χρώμα και στην κοχλίωση των ελαστικών σωλήνων οξυγόνου και ασετυλίνης μιας συσκευής οξυγονοκόλλησης;
58. Για ποιο λόγο στις φιάλες οξυγόνου και ασετυλίνης υπάρχουν δύο μανόμετρα;
59. Τι χρειάζεται ο μανομετροεκτονωτής στις οξυγονοκολλήσεις;
60. Ποια η προετοιμασία δύο ελασμάτων για να γίνει συγκόλλησή τους;
61. Τι πάχος ηλεκτροδίου και πόσα Αμπέρ θα χρησιμοποιήσουμε για τη συγκόλληση χαλύβδινων ελασμάτων πάχους 6 mm σε οριζόντια θέση και τι για τη συγκόλληση χαλύβδινων ελασμάτων πάχους 2 mm σε κάθετη θέση;
62. Ποιος ο προορισμός των καρδιών στα χυτήρια και για ποιον λόγο χρωματίζονται τα πρότυπα;
63. Να αναφέρετε τα είδη ηλεκτροσυγκολλήσεων και ένα παράδειγμα συγκολλήσεως για κάθε είδος.
64. Τι ονομάζουμε ηλεκτρόδια στις ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου; Τι προσφέρει η επένδυση των ηλεκτροδίων;
65. Ένα παχύμετρο μετράει με ακρίβεια 0,05 mm. Σε πόσα μέρη είναι χωρισμένος ο βερνιέρος του;
66. Τι είναι οι μαλακές και τι οι σκληρές συγκολλήσεις;
67. Τι σημαίνει R1/2" και ποια η γωνία σπειρώματος;
68. Να αναφέρετε τα εξαρτήματα συνδέσεως των σωλήνων.
69. Τι σημαίνει ουδέτερη, οξειδωτική και ανθρακωτική φλόγα στις οξυγονοκολλήσεις;
70. Από ποια μέρη αποτελείται μια σωλήνωση, από τι υλικά κατασκευάζεται και πώς εκλέγεται η κατάλληλη διάμετρος του σωλήνα;
71. Τι είναι φλάντζα;
72. Από τι αποτελείται ένα έδρανο άξονα;
73. Πώς κατατάσσονται τα έδρανα των αξόνων;
74. Τι υλικό χρησιμοποιείται για την κατασκευή μιας τροχαλίας για ιμαντοκίνηση και από ποια μέρη αποτελείται αυτή;
75. Από έναν άξονα κινούμενο με 1000 στρ. ανά λεπτό θέλουμε να μεταδώσουμε κίνηση σε άλλον, που να εκτελεί 250 στρ. ανά λεπτό. Ζητείται η διάμετρος της τροχαλίας, που πρέπει να τοποθετηθεί στο δεύτερο άξονα, αν ο κινητήριος άξονας έχει διάμετρο 200 mm και η ολίσθηση του ιμάντα είναι 3%.
76. α) Για ποιο λόγο γίνεται η δειγματοληψία των αερίων;
β) Συνήθως πόσα δείγματα λαμβάνονται από τη δεξαμενή που περιέχει το αέριο και σε τι διαφέρουν μεταξύ τους;
77. Ποια στάδια ακολουθούνται κατά την πορεία της δειγματοληψίας; Να αναφερθείτε σύντομα σε κάθε στάδιο.
78. Δώστε τους ορισμούς για τα παρακάτω:
α) Αντιπροσωπευτικό ή γενικό δείγμα φυσικού αερίου.
β) Κάτω, μεσαίο, άνω δείγμα φυσικού αερίου.
γ) Σύνθετο δείγμα φυσικού αερίου.
δ) Δειγματολήπτης (φιάλη).
79. α) Τι ονομάζονται προδιαγραφές του καυσίμου;
β) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται αυτές;
80. Τι ονομάζεται έλεγχος ποιότητας αερίου;
81. Πού χρησιμοποιείται η αέρια χρωματογραφία στην ανάλυση του φυσικού αερίου και ποιο διεθνές πρότυπο την περιγράφει;
82. Από ποια στοιχεία αποτελείται το σύστημα ανάλυσης με το οποίο γίνεται διαρκής μέτρηση και καταγραφή της ποιότητας του φυσικού αερίου;
83. Τι γνωρίζετε για την πυρανίχνευση των κτιριακών εγκαταστάσεων που καταναλώνουν φυσικό αέριο;
84. Σε πόσες κατηγορίες διακρίνονται τα αυτόματα συστήματα πυροπροστασίας SRPINKLER και ποιες είναι αυτές;