Λειτουργία σταθερών εστιών καύσης

Υπουργική απόφαση  189533: ” Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού”. ΦΕΚ Β¨ 2654/9/11/2011