Αρχική » Περιεχόμενα » Ηλιακός κλιματισμός (Περιεχόμενα) (Αφιερώματα) » Ηλιακός κλιματισμός στο κτίριο «Προμηθέας Πυρφόρος» της Sol Energy

Ηλιακός κλιματισμός στο κτίριο «Προμηθέας Πυρφόρος» της Sol Energy

sol afierwma.jpg

Σε ειδικά διαμορφωμένο χωροδικτύωμα, στην οροφή του κτιρίου, εγκαταστάθηκαν 30 ηλιακοί συλλέκτες – αποτέλεσμα των ερευνητικών εργασιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» – συνολικής επιφάνειας 84,6 m².
Για τη βέλτιστοποίηση της λειτουργίας του ηλιακού πεδίου, καθώς και για τη διαρκή παρακολούθηση και καταγραφή όλων των απαραίτητων παραμέτρων (θερμοκρασία, ροή, ακτινοβολία) χρησιμοποιούνται κατάλληλα τοποθετημένες ηλεκτροβάνες και αισθητήρια θερμοκρασίας.
Στόχος των ανωτέρω είναι η διερεύνηση της απόδοσης του ηλιακού συστήματος και η βέλτιστη λειτουργία του για διαφορετικά σενάρια λειτουργίας :
• Το θέρος, χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμού νερού υψηλών θερμοκρασιών 85-90oC για χρήση σε ψύκτη τεχνολογίας απορρόφησης.
• Για την παραγωγή θερμού νερού μέσων θερμοκρασιών για φόρτιση των διεποχιακών θερμικών δεξαμενών.
• Το χειμώνα για την παραγωγή θερμού νερού κάλυψης των αναγκών θέρμανσης χώρων.
sol afierwma.jpgΟ ηλιακός κλιματισμός (Absorption)
Η αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος ηλιακού κλιματισμού περιλαμβάνει: το ηλιακό πεδίο, τις μη μεταλλικές θερμικές αποθήκες θερμού και ψυχρού νερού καθώς και τον ψύκτη τεχνολογίας απορρόφησης . Η παραγόμενη ενέργεια από το ηλιακό πεδίο, προωθείται στις κεντρικές δεξαμενές αποθήκευσης ενέργειας του κτιρίου, από τις οποίες τροφοδοτείται το ανάλογο κύκλωμα του ψύκτη απορρόφησης. Ταυτόχρονα το παραγόμενο ψυχρό νερό οδηγείται στην ανάλογη δεξαμενή εποχιακής αποθήκευσης.
Κατάλληλα όργανα μέτρησης θερμοκρασίας, υγρασίας και παροχής καταγράφουν την ενεργειακή εναλλαγή και τη διαδικασία παραγωγής νερού κλιματισμού ώστε να γίνεται επιτόπου υπολογισμός της ψυκτικής απόδοσης και εκτίμηση της βέλτιστης θέσης λειτουργίας του συστήματος.
Η διαχείριση της λειτουργίας του ψύκτη απορρόφησης και της αντλίας θερμότητας, πραγματοποιείται έτσι ώστε το σύστημα κύριας τροφοδοσίας των δικτύων κλιματισμού να είναι αυτό που έχει εποχιακά το μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης.
Επιτοίχια και ενδοδαπέδια υποσυστήματα κλιματισμού
Επισημαίνεται ο καινοτόμος σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενδοδαπέδιων και επιτοίχιων εναλλακτών πολυαιθυλενίου, με δυνατότητα ενεργειακής απολαβής και απόρριψης από τις θερμικές αποθήκες και η καταγραφή της συμπεριφοράς τους σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιακών λειτουργιών.
Ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες υπάρχει δυνατότητα επιλογής του συστήματος τροφοδοσίας (θερμικές αποθήκες ψυχρού ή θερμού νερού ή απευθείας διασύνδεση μέσω κλειστού δευτερεύοντος κυκλώματος με το γεωεναλλάκτη ή το φρεάτιο υπογείων υδάτων).
Οι θερμοκρασίες προσαγωγής είναι απόλυτα ελεγχόμενες (μέσω κατάλληλων μετρητικών οργάνων συστήματος αυτοματισμού και αναλογικών ενεργοποιητών) έτσι ώστε να προσαρμόζονται στα προσδιδόμενα ή απορριπτόμενα φορτία του κτιρίου.
Με αυτόν τον τρόπο τα περιφερειακά συστήματα κλιματισμού (περιφερειακές μονάδες ή F.C.U.) λειτουργούν επικουρικά προκλιματίζοντας νωπό αέρα ή συμπληρώνοντας τα φορτία στα οποία το σύστημα ενδοδαπέδιων ή επιτοίχιων εναλλακτών δεν μπορεί να ανταποκριθεί, λόγω έλλειψης ισχύος ή θερμοκρασιακής ανισοκατανομής.  
Σε όλο το εύρος της εγκατάστασης πραγματοποιείται καταγραφή μετρήσεων θερμοκρασίας και υγρασίας από σχετικά όργανα.
Οι κλιματιστικές μονάδες και ο εξαερισμός
Η διαχείριση του νωπού αέρα γίνεται μέσω κεντρικών κλιματιστικών μονάδων διπλού στοιχείου και υπάρχει δυνατότητα προκλιματισμού του, είτε μέσω των ψυκτικών μηχανών είτε μέσω του συστήματος  γεωεναλλακτών ή του φρεατίου υπογείων υδάτων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας αφού υπάρχει η δυνατότητα παράκαμψης της αντλίας θερμότητας ή του ψύκτη απορρόφησης με μοναδική ενεργειακή απαίτηση αυτήν των αντλητικών συγκροτημάτων ή και κυκλοφορητών.
Κατά συνέπεια, τα ψυκτικά μηχανήματα λειτουργούν επικουρικά εφόσον οι εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες δεν επιβάλλουν τη χρήση επιπλέον ενεργειακής πηγής.
Η επιλογή της πρωτεύουσας ενεργειακής πηγής για την προαναφερθείσα λειτουργία, γίνεται μέσω συλλογής κατάλληλων δεδομένων από τους μετρητικούς σταθμούς υγρασίας  και θερμοκρασίας για την ελαχιστοποίηση των πρωτογενών ενεργειακών καταναλώσεων (ηλεκτρική ενέργεια στους συμπιεστές).
Με την ανωτέρω λειτουργία διασφαλίζεται η μέγιστη ποιότητα αερισμού διατηρώντας ταυτόχρονα εξαιρετικές συνθήκες άνεσης και μέγιστο βαθμό εξοικονόμησης ενέργειας.