Καταληκτική προθεσμία για την ανανέωση των Αδειών η 31 Δεκεμβρίου

Δημοσιεύουμε επιστολή που έφτασε στα γραφεία μας από την διοίκηση της ΟΒΥΕ:

«ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΒΥΕ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το Ν.4485/2017 (άρθρο 105 §2), ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία η 31η -12-2018 για την αντικατάσταση των αδειών (παλαιών), που κατέχουν υδραυλικοί όπως σχετικώς προβλέπεται στο άρθρο: 9 του Π.Δ. 112/2012 197Α.

Παρατίθενται η σχετική παράγραφος υπ. αρ.: 2 του ν. 4485/17 άρθρο 105:

“ Η παρ. 1 του άρθρου 112 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:«Για την αντικατάσταση των αδειών και αναγγελιών που προβλέπονται στα άρθρα 9 του π.δ. 112/2012 (Α’ 197), 10 του π.δ. 113/2012 (Α’ 198), 9 του π.δ. 114/2012 (Α’ 199), 13 και 21 του π.δ. 115/2012 (Α’ 200) και 9 του π.δ. 1/2013 (Α’ 3) ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η 31η Δεκεμβρίου 2018.».

Αυτό σημαίνει ότι : πρέπει άμεσα να ενημερώσετε τα μέλη σας – αν δεν το έχετε κάνει – αδειούχους επαγγελματίες υδραυλικούς – ώστε να προβούν στις ανάλογες διαδικασίες για την αντικατάσταση της παλαιάς τους άδειας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.,
Ο πρόεδρος, Δ. Βαργιάμης
Ο γ. γραμματέας, Θ. Τουντζιαράκης

Α.Π.   760,  ΑΘΗΝΑ 6/12/2018»