Ίδρυση Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ)

Στην ίδρυση Συνδέσμου με την επωνυμία «Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας» και διακριτικό τίτλο «ΕΣΠΕΝ», προχώρησαν οι εκπρόσωποι έξι προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου:
1. Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής – Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία Ενέργειας (Φυσικό Αέριο).
2. Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία (Ζενιθ).
3. Ήρων Θερμοηλεκτρική Ανώνυμη Εταιρεία.
4. Elpedison Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία.
5. NRG Supply and Trading Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία.
6. Watt and Volt Ανώνυμη Εταιρεία.
Ο καταστατικός σκοπός του ΕΣΠΕΝ είναι:
I. Η προώθηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την προμήθεια στους καταναλωτές επαρκούς, αξιόπιστης, οικονομικά συμφέρουσας και περιβαλλοντικά φιλικής ενέργειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο) καθώς επίσης και η διενέργεια κάθε νόμιμης πράξης προς την κατεύθυνση αυτή.
II. Η μελέτη θεμάτων και η διατύπωση προτάσεων που άπτονται της προμήθειας ενέργειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο).
III. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η προμήθεια ενέργειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο) στην ελληνική αγορά σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.
IV. Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς προμήθειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο) στην Ελλάδα σύμφωνα με τις προβλέψεις τόσο του Εθνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου.
V. Η εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για την επίτευξη του σκοπού του Συνδέσμου.
VI. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο).
VII. Η συμμετοχή στη νομοπαρασκευαστική και κανονιστική/ρυθμιστική διαδικασία, που αφορά στην αγορά ενέργειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο).
VIII. Η προώθηση διεθνών συνεργασιών στον τομέα της ενέργειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο).
IX. Η προώθηση των διαφόρων μορφών ενεργειακών υπηρεσιών καθώς και των νέων τεχνολογιών που αφορούν στον κλάδο της ενέργειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο) (ενδεικτικά αναφέροντας ηλεκτροκίνηση, αποθήκευση ενέργειας, demand -response κ.α.).
Ο ΕΣΠΕΝ αποβλέπει στην καθοριστική συμβολή του στην περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον Έλληνα καταναλωτή και τη διασφάλιση της μέγιστης ικανοποίησης του.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΠΕΝ συγκροτήθηκε σε σώμα την 1η Οκτωβρίου 2020:

Πρόεδρος: Αναστάσιος Παπαναγιώτου, WATT+VOLT.
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Δανιόλος, Ήρων.
Ταμίας: Στάθης Βωβός, Elpedison.
Μέλη: Ιωάννης Μητρόπουλος, Φυσικό Αέριο. Federico Regola, Ζενιθ. Αναστάσιος Λωσταράκος, NRG.
Παράλληλα, ο ΕΣΠΕΝ αναζητά γενικό διευθυντή για να αναλάβει την διοίκηση του Συνδέσμου.