Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » Σύνδεσμοι » Η περίπτωση του Αγρινίου με τις άδειες συντηρητού, που χορηγεί η διεύθυνση βιομηχανίας

Η περίπτωση του Αγρινίου με τις άδειες συντηρητού, που χορηγεί η διεύθυνση βιομηχανίας

Επιμένει ο διευθυντής, παρά την αντίθετη άποψη του νομικού συμβούλου της νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας
Το πρόβλημα με τις άδειες των συντηρητών, που όψιμα εμφανίστηκε στην Αχαΐα, ξεκίνησε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, από τη διεύθυνση Βιομηχανίας Αιτωλοακαρνανίας.
Ο διευθυντής της υπηρεσίας, κ. Αναστάσιος Αλεξόπουλος, επικαλούμενος εγκυκλίους των υπουργείων Οικονομικών (1991) και Ανάπτυξης (2000), χορηγεί άδειες συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων σε όσους δεν προσκομίσουν βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από τις ΔΟΥ.
Στην πρακτική αυτή ο Σύνδεσμος Αγρινίου αντέδρασε από την πρώτη στιγμή, προφορικώς και εγγράφως. Το ίδιο και η ΟΒΥΕ.
Το όλο θέμα ξεκίνησε περί τα μέσα του 2007, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αλλάξει κάτι.
Το μόνο ίσως και σημαντικό, είναι ότι η νομική υπηρεσία της νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας, όπως μας είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θανάσης Κοντονάσιος, γνωμοδότησε υπέρ του Συνδέσμου. Ότι δηλαδή, πρέπει να δίνονται κανονικές άδειες και όχι άδειες συντηρητών στους υδραυλικούς που περνάνε επιτυχώς στις εξετάσεις και δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία.
«Μπορεί ο νομικός να γνωμοδότησε θετικά, εγώ όμως δεν είμαι μόνο υπάλληλος της νομαρχίας αλλά και του υπουργείου Ανάπτυξης, και από την προϊσταμένη μου αρχή περιμένω οδηγίες για το τι θα πράξω», φαίνεται να διεμήνυσε -μετά από αυτή την εξέλιξη- στον πρόεδρο του Συνδέσμου Αγρινίου ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, κ. Αλεξόπουλος.
Στα πλαίσια αυτά, απέστειλε, στις 30/7/2008, ερώτημα προς τα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών, για το ποιες άδειες πρέπει να χορηγεί στους υδραυλικούς.
Δημοσιεύουμε στη συνέχεια την επιστολή του προς τα αρμόδια υπουργεία, από την οποία φαίνεται και το σκεπτικό που τον οδηγεί στις άδειες συντηρητή.
Προς υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών
«Με το παραπάνω σχετικό, ενημερώσαμε το υπουργείο Ανάπτυξης (Δ/νση Υποστήριξης Ανάπτυξης – Τμήμα Τεχνικού Επαγγέλματος), για τον χειρισμό του θέματος που έθεσε η ΟΒΥΕ με την με αριθ. πρωτ. 275/20-9-2007 επιστολή της, αναφορικά με την χορήγηση των αδειών στους υδραυλικούς.
Συγκεκριμένα:
Για τη χορήγηση άδειας υδραυλικού (εκτός του βοηθού) που πέτυχε στις προβλεπόμενες εξετάσεις, εφαρμόζουμε το Π.Δ. 38/1991 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. Φ 6 10/οικ. 15956/889/5-7-2007 του υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία (άρθρο 6):
…«Θα χορηγείται άδεια συντηρητή σε όσους κρίνονται ικανοί κατά τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας και ήδη έχουν την παραπάνω ιδιότητα ή το επιθυμούν οι ίδιοι εφόσον δεν θα ασκήσουν το επάγγελμα του υδραυλικού ως επιτηδευματίες και δεν προσκομίσουν βεβαίωση έναρξης εργασιών οικίας  ΔΟΥ. Οι παραπάνω θα υποβάλουν για την περίπτωση αυτή δήλωση του Ν. 1599/86 με το ανάλογο περιεχόμενο».
Επιπρόσθετα για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών γενικά, λαμβάνεται υπόψη:
α) το άρθρο 8 § 9 του ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43 Α) σύμφωνα με το οποίο:
…«στις περιπτώσεις που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις για την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος άδεια αστυνομικής ή άλλης δημόσιας αρχής, η άδεια δεν θα χορηγείται αν δεν υποβάλλεται στην αρχή αυτή αντίγραφο της άσκησης επιτηδεύματος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας» και
β) το με αριθ. πρωτ. 1094986/6571/0009Α/ 12-12-1991 έγγραφο του υπουργείου Οικονομίας σύμφωνα με το οποίο:
…«καμία άδεια δεν πρέπει να χορηγείται εάν προηγουμένως δεν προσκομισθεί στις υπηρεσίες σας φωτοτυπία της έδρας άσκησης του επαγγέλματος και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δηλώσει με δήλωση του ν. 1599/86 ότι δεν θα ασκήσει επάγγελμα, τότε θα υποβάλλει δύο φωτοτυπίες της αίτησης που υπέβαλε για τη χορήγηση άδειας και στη μία θα γίνεται απλή θεώρηση από τη ΔΟΥ και στη συνέχεια η δήλωση αυτή θεωρημένη θα επιστρέφεται στις υπηρεσίες σας για τη χορήγηση της άδειας».
Για το εν λόγω θέμα ο «Σύλλογος Αδειούχων Εργολάβων Υδραυλικών Ν. Αιτωλοακαρνανίας» κατέθεσε επιστολή και ο νομικός σύμβουλος της Ν.Α. γνωμοδότησε επ’ αυτού με την από 04-07-2008 γνωμοδότηση, η οποία προτείνει διαφοροποίηση της μέχρι τώρα εφαρμογής της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.
Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφα των σχετικών και παρακαλούμε για την άποψή σας στο ερώτημα:
Σε υδραυλικό (εκτός του βοηθού) που πέτυχε στις προβλεπόμενες εξετάσεις και καταθέτει:
– Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζεται στο δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. και
– Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα ασκήσει το επάγγελμα του επιτηδευματία υδραυλικού θεωρημένη από τη ΔΟΥ, χορηγείται η άδεια
α) του υδραυλικού εκτέλεσης υδραυλικών εγκαταστάσεων (βιβλιάρια Κ.Α. 23.2, Κ.Α. 23.3., Κ.Α. 23.2.2., Κ.Α 23.2.3., Κ.Α. 23.2.4.), ή
β) του υδραυλικού συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων (βιβλιάρια Κ.Α. 23.2.1, Κ.Α. 23.3.1, Κ.Α. 23.2.5);».

Η άποψη του επίτιμου προέδρου της ΟΒΥΕ για το θέμα
Τη διαφωνία του στην πρακτική της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Αιτωλοακαρνανίας, να χορηγεί άδειες συντηρητού στους υδραυλικούς που δεν προσκομίζουν δήλωση έναρξης επιτηδεύματος, διατυπώνει, μέσα από επιχειρήματα που βασίζονται στη νομοθεσία, ο επίτιμος πρόεδρος της ΟΒΥΕ Σπύρος Αναγνωστόπουλος.
Όπως επισημαίνει:
«1. Με τη χορήγηση σ’ ένα συνάδελφο επαγγελματικής άδειας εργασίας «δηλώνεται (από την πολιτεία εννοείται) ότι αυτός έχει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία και είναι κατάλληλος (…) να εκτελέσει μια εργασία επί των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης». Άρθρο 2.7 του Π.Δ. 39/91 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για να πάει στις εξετάσεις, σε πρώτο στάδιο, και να πάρει την άδειά του σε δεύτερο, αναφέρονται λεπτομερώς και περιοριστικά στην παρ. 1 (10.1) του άρθρου 10 και κάθε απαίτηση για προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων είναι εκτός Π.Δ.
3. Ειδικότερα εκτός Π.Δ. αλλά και κάθε λογικής είναι η τυχόν απαίτηση από έναν ενδιαφερόμενο να αποδείξει, για να πάρει την άδειά του, ότι εργάζεται εδώ ή εκεί με αυτή την ιδιότητα ή την άλλη.
Και είναι εκτός Π.Δ. κάθε τέτοια απαίτηση γιατί το Π.Δ. στην παρ. 1 (7.1.) του άρθρου 7 καθορίζει ακριβώς το αντίθετο. Θέτει δηλαδή ως προϋπόθεση για να εργάζεται κάποιος κάπου να διαθέτει την κατάλληλη άδεια. Όποιος λοιπόν συγκεντρώσει την απαιτούμενη προϋπηρεσία και περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις δικαιούται να πάρει την άδειά του (που φανερώνει είπαμε τεχνική ικανότητα και γνώση να εκτελέσει μια εργασία) και η πολιτεία υποχρεούται να του τη χορηγήσει έστω και αν δεν δουλέψει ποτέ.
Όταν περάσουμε επιτυχώς τις εξετάσεις στο υπουργείο Συγκοινωνιών μας δίνουν την άδεια οδήγησης (που φανερώνει την ικανότητα οδήγησης όπως αντίστοιχα παραπάνω) χωρίς να μας ζητάνε …τιμολόγιο αγοράς αυτοκινήτου. Ο μόνος περιορισμός στον οποίο υπόκειται η άδεια, είναι η θεώρησή της κάθε πέντε χρόνια, οπότε ο κάτοχός της πρέπει να αποδείξει ότι εργάζεται κατά το χρόνο θεώρησης.
4. Σε ό,τι αφορά στην περίπτωση του Αγρινίου, φοβάμαι ότι υπάρχει μια παρεξήγηση. Και εξηγούμαι:
Α. Αν ένας συνάδελφος ζητάει μια κανονική άδεια, όπως όλοι μας, ισχύουν όλα τα παραπάνω και πρέπει να του χορηγηθεί χωρίς να του ζητείται να αποδείξει ότι εργάζεται εδώ κι εκεί με αυτή ή την άλλη ιδιότητα.
Β. Το έγγραφο όμως της υπηρεσίας και με το περιεχόμενό του και με τις επικαλούμενες διατάξεις, μιλάει για άδεια συντηρητή που είναι άλλη άδεια σε άλλο έντυπο.
Η άδεια συντηρητή χορηγείται:
– Σε όσους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο δημόσιο κ.λπ. Και αφού πρώτα καταθέσουν την κανονική τους άδεια στην υπηρεσία που τους τη χορήγησε (Διεύθυνση Βιομηχανίας, παρ. 7 (6.7.) του άρθρου 6 του Π.Δ. 38/91 όπως ισχύει).
– Σε όσους υπηρετούν ήδη στο δημόσιο και θέλουν άδεια συντηρητή, γιατί αυτή τους ζητάει ο αρμόδιος φορέας – εργοδότης τους.
– Άδεια συντηρητή μπορούν να πάρουν επίσης και όποιοι το επιθυμούν οι ίδιοι και αυτοί είναι που πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά ότι δεν θα ασκήσουν το επάγγελμα του υδραυλικού ως επιτηδευματίες ή ημερομίσθιοι κ.λπ. (Άρθρο 6 τελευταίο εδάφιο της εγκυκλίου της 5-7-2000).
5. Όσον αφορά την παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1882/90 που επικαλείται η υπηρεσία, καλό είναι να τη διαβάσουμε από την αρχή.
Γράφει λοιπόν ένα παλιό κείμενο που έχουν και μου το επιβεβαίωσαν στην εφορία:
«Σχετικά με την υποβολή δήλωσης έναρξης δραστηριότητας (…). Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας από άλλη υπηρεσία (αστυνομική αρχή, υπουργείο Εμπορίου, υγειονομική υπηρεσία κ.λπ.), η άδεια αυτή δεν θα χορηγείται (από την αστυνομία κ.λπ.) αν δεν υποβάλλεται στην αρχή αυτή (αστυνομία) η άδεια άσκησης επαγγέλματος που έχει χορηγηθεί από τη ΔΟΥ.
Δηλαδή (το έχουμε πει χίλιες φορές).
Για να ανοίξει κάποιος μια ταβέρνα, εκτός από την άδεια άσκησης επαγγέλματος από την εφορία χρειάζεται και άδεια λειτουργίας από το υγειονομικό, ας πούμε, ότι έχει δύο τουαλέτες.
Το υγειονομικό λοιπόν δεν πρέπει να δώσει στον ταβερνιάρη την άδεια λειτουργίας αν δεν τους προσκομίσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος από την εφορία.
Αυτά λένε τα χαρτιά του υπουργείου Οικονομικών και όχι δεν δίνει άδεια η Διεύθυνση Βιομηχανίας στους υδραυλικούς αν δεν της πάνε δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από την εφορία.
Μάλιστα μου είπαν (στην εφορία) ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Ότι δηλαδή, για να χορηγήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε έναν υδραυλικό δεν του ζητάνε την άδεια άσκησης επαγγέλματος αλλά βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο, που στο επιμελητήριο δεν σε γράφουν, αν δεν προσκομίσεις την άδεια υδραυλικού».