Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » ΟΒΥΕ » Η ΟΒΥΕ ενημερώνει τους συνδέσμους για το νέο φορολογικό νόμο

Η ΟΒΥΕ ενημερώνει τους συνδέσμους για το νέο φορολογικό νόμο

Για τις αλλαγές που επέφερε στο ΦΠΑ και τη φορολογία εισοδήματος ο νόμος 3522/2006, ενημέρωσε τους συνδέσμους η ΟΒΥΕ. Η επιστολή με ημερομηνία 1/3/2007, υπογράφεται από τον πρόεδρο (Αριστοτέλη Παπακονδύλη) και το γενικό γραμματέα (Διονύση Σβορώνο) της ΟΒΥΕ και έχει ως εξής:
«Αγαπητοί συνάδελφοι
Παρακαλούμε πολύ, να μελετήσετε προσεκτικά τις νέες φορολογικές διατάξεις και τις αλλαγές που προκύπτουν. Τη συγκεκριμένη επιστολή να τη διανείμετε στα μέλη σας.
ΑΛΛΑΓΕΣ
Α) Αλλαγές στο ΦΠΑ
Οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίστανται και συμπληρώνονται ως εξής:
17. Ανακαίνιση και επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοικιών, εξαιρουμένων των υλικών των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται από την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχίων (Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α’).
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.1.2007.
δ) Ως παροχή υπηρεσιών και η περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται υλικά, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, με την προϋπόθεση ότι από τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.
Διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου.
Με βάση το νέο νόμο που ισχύει από 1-1-2007, μειώθηκε ο συντελεστής ΦΠΑ από 19% σε 9% για εργασίες που σχετίζονται με την α) ανακαίνιση και επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοικιών β) εξαιρούνται από το συντελεστή 9% τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την επισκευή σε περίπτωση που η αξία τους ξεπερνά το 1/3 της αμοιβής. Η ως άνω διάταξη έχει εφαρμογή μόνο σε παλαιές (να έχουν κατοικηθεί) ιδιωτικές κατοικίες, όχι σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική στέγη. Με την επιφύλαξη μέχρι έκδοσης της διευκρινιστικής εγκυκλίου από το υπουργείο Οικονομικών, παραθέτουμε μερικά παραδείγματα για πληρέστερη κατανόηση του θέματος. Παραδείγματα εφαρμογής της ως άνω διάταξης.
1. Υδραυλικός επισκευάζει το καζανάκι σε ιδιώτη. Το κόστος των υλικών είναι 10,00 ευρώ, η συνολική αμοιβή του (εργασία και υλικά) είναι 50,00 ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση εκδίδει ΑΠΥ που υπάγεται σε ΦΠΑ 9%.
2. Υδραυλικός επισκευάζει τις σωληνώσεις ύδρευσης μετά από καταστροφή σε διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως κατοικία. Το κόστος των υλικών είναι 250,00 ευρώ, η συνολική αμοιβή του (εργασία και υλικά) είναι 1.000,00 ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση εκδίδει ΑΠΥ που υπάγεται σε ΦΠΑ 9%. Στην πιο πάνω περίπτωση, αν η αξία των υλικών ήταν πάνω από 1/3 της συνολικής αμοιβής του (1.000,00:3 = 333,33) δηλαδή 350,00 ευρώ, τότε εκδίδει ΑΠΥ που διαχωρίζει την αξία των υλικών με ΦΠΑ 19% και την αμοιβή του με ΦΠΑ 9%.
3. Υδραυλικός επισκευάζει τις σωληνώσεις ύδρευσης μετά από καταστροφή σε διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως ιατρείο (επαγγελματική στέγη), στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται θέμα μειωμένου συντελεστή, γιατί ο νόμος αναφέρει μόνο ιδιωτικές κατοικίες.
Β) Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος
Οι αλλαγές στη φορολογία των φυσικών και νομικών προσώπων αφορούν:
1. Η νέα κλίμακα με την οποία φορολογούνται τα αποκτηθέντα κατά το 2007 εισοδήματα των φυσικών προσώπων προβλέπει: για μισθωτούς και συνταξιούχους αφορολόγητο 12.000 ευρώ και συντελεστές 29% για τα επόμενα 18.000 ευρώ εισοδήματος, ενώ για ελεύθερους επαγγελματίες, εισοδηματίες και λοιπά φυσικά πρόσωπα το αφορολόγητο είναι 10.500 ευρώ και συντελεστής 15% για τα επόμενα 1.500 ευρώ εισοδήματος. Για όλα τα φυσικά πρόσωπα σε εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ και μέχρι 75.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 39%, ενώ για εισόδημα πέραν των 75.000 ευρώ διατηρείται ο ανώτατος συντελεστής 40%.
• Παράταση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω taxisnet για πρώτη φορά.
Για το λόγο αυτό παρατείνεται μέχρι την 12η Μαρτίου 2007 η προθεσία υποβολής των εκκαθαριστών δηλώσεων ΦΠΑ 2006, η οποία έληγε την 25η Φεβρουαρίου 2007, των υποκείμενων που τηρούσαν βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• Παρατείνεται η υποβολή φορολογικών δηλώσεων των επιτηδευματιών με Β’ κατ. βιβλία στις 16 Μαρτίου».