Επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης εργαζομένων σε ΘΗΣ από το ΚΑΠΕ

Αιτήσεις συμμετοχής  μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2020

Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ», θα πραγματοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα εγκατάστασης, ρύθμισης, παρακολούθησης και συντήρησης των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ).
Τα προγράμματα θα λάβουν χώρα και στις 13 περιφέρειες της χώρας, θα έχουν διάρκεια 75 ωρών (45 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 30 πρακτικής άσκησης σε κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια), θα επιδοτούνται με πέντε ευρώ ανά ώρα και θα οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων κατά ISΟ/IEC 17024. Στους συμμετέχοντες θα προσφερθεί δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό.
Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα ΘΗΣ απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητές τους και την επαγγελματική τους θέση, αλλά και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων, είναι διαθέσιμα στον ιστοχώρο του ΚΑΠΕ, www.cres.gr. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι 13/11/2020, σε ηλεκτρονική μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.cres.gr/Katartisi
Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».