ΕΕΑ: Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής των συμβάσεων εργασίας – ΚΥΑ

Του Στάθη Δημ. Σταματελόπουλου, Νομικου Συνεργάτη του Ε.Ε.Α.
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, η υπ. αριθμ. οικ. ΓΔ2/16764/106/2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αφορά στον προσδιορισμό της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων επιχειρήσεων, που είτε έπαυαν την λειτουργία τους με εντολή της Δημόσιας Αρχής, είτε εντάσσονται στις πληττόμενες επιχειρήσεις, με βάση τους ΚΑΔ λειτουργίας τους (κύριο ή δευτερεύοντα με τα υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα) για τον μήνα Μάρτιο.
Ειδικότερα, η σχετική ΚΥΑ αφορά στις επιχειρήσεις, στις οποίες αναφέρεται η υπ. αριθμ. 12998/232/2020 (ΦΕΚ Β’ 1078) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό Μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, και των οποίων, ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής, ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας, ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19».
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ως άνω ΚΥΑ, η διαδικασία προσδιορισμού για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής των συμβάσεων εργασίας, έχει ως ακολούθως:
1. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τους εργαζόμενους με αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κεφαλαίου Α.1. και του άρθρου 2 του κεφαλαίου Α.2 της αριθμ.12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1078/Β728-3-2020) όπως ισχύει, προσδιορίζονται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ), που υποβάλλονται για την αντίστοιχη μισθολογική περίοδο.
2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) με κωδικό τύπου: 01 Κανονική, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό, ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου, ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη, ή μειωμένη, ή εκ περιτροπής απασχόληση, για το χρονικό διάστημα απασχόλησης, έως την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. τα στοιχεία της πραγματικής τους απασχόλησης.
3. Για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των ως άνω μισθωτών, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. της ίδιας μισθολογικής περιόδου, τα στοιχεία του μισθού, ή του ημερομισθίου, με πλήρη, ή μειωμένη, ή εκ περιτροπής απασχόληση, με βάση τις συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, όπως αυτά θα καταχωρίζονταν, εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους. Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Για τη μισθολογική περίοδο απασχόλησης Μαρτίου 2020, η ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας είναι αυτή, που δηλώνεται στην οικεία Α.Π.Δ., η οποία δεν μπορεί να είναι πριν την 15η Μαρτίου για τις επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στο κεφάλαιο Α.1. της αριθμ.12998/232/23-3-2020κοινής υπουργικής απόφασης (δηλαδή για αυτές που έπαυσαν τη λειτουργία τους με εντολή της Δημόσιας Αρχής),  ή πριν την 21η Μαρτίου, για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο κεφάλαιο Α.2 της ίδιας απόφασης (δηλαδή για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στις πληττόμενες με βάση του σχετικούς ΚΑΔ που διαλαμβάνονται στις εκάστοτε αποφάσεις και πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών)  .
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, με τον τρόπο αυτό επιλύεται και το σχετικό πρόβλημα, που είχε προκύψει σε σχέση με τον ακριβή χρόνο έναρξης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, δηλαδή, σχετικά με το αν η αναστολή ξεκινούσε από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης του εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από την ημερομηνία της πραγματικής θέσης σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας από τον εργοδότη. Αντίστοιχη δε ρύθμιση θα πρέπει να υπάρξει και για όσες επιχειρήσεις εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ μεταγενέστερα και δη από την 3/4/2020, με την υπ. αριθμ. Α 1075/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1160/3-4-2020), ώστε και για τον μήνα Απρίλιο να δοθεί η δυνατότητα στους εργοδότες να προσδιορίσουν μέσω των υποβαλλομένων ΑΠΔ τον πραγματικό χρόνο που έθεσαν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους και ο οποίος μπορεί να είναι διάφορος αυτού, κατά τον οποίο υπέβαλαν την σχετική δήλωση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ .
4. Στις περιπτώσεις, που επιχειρήσεις-εργοδότες, καταβάλλουν αποδοχές οικειοθελώς, ή εξ ελευθεριότητας, σε εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα ποσά των αποδοχών αυτών, που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις-εργοδότες, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
5. Στις περιπτώσεις, που επιχειρήσεις-εργοδότες, απασχολούν εκτάκτως με τηλεργασία, εργαζομένους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή και οι οποίοι συνέχισαν να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα ποσά των αποδοχών που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις-εργοδότες για το διάστημα διακοπής της αναστολής και έκτακτης παροχής τηλεργασίας, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ, με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
6. Η προθεσμία υποβολής της Α.Π.Δ. της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Μαρτίου 2020, και των συμπληρωματικών Α.Π.Δ. της ίδιας περιόδου, οι οποίες μπορεί να είναι περισσότερες από μία, παρατείνεται έως τις 15/05/2020 και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων, είτε έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζόμενων στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ΚΑΔ κύριας, ή δευτερεύουσας δραστηριότητας.
7. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στις αποδοχές, που καταχωρίζονται με τον κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών της παρ 3 του άρθρου 1 της παρούσας, μειωμένων κατά το ύψος των εισφορών, που αντιστοιχούν στις αποδοχές που καταχωρίζονται με τον κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών της παρ 4 και 5 του άρθρου 1 της παρούσας, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
8. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της διαδικασίας, που προβλέπεται στις παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος άρθρου και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
9. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στις Α.Π.Δ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών, καθώς και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και των εισφορών που δηλώνονται, για τα οποία βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και όπου απαιτείται, εκδίδονται και επιδίδονται ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.
Τέλος, ορίζεται ότι η ισχύς της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση τη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.