Αρχική » Περιεχόμενα » Εκπαίδευση » Διέξοδος τα ΙΕΚ για πολλούς απόφοιτους Λυκείου

Διέξοδος τα ΙΕΚ για πολλούς απόφοιτους Λυκείου

Οι ειδικότητες «τεχνικός αερίων καυσίμων» και «τεχνικός θερμικών  και υδραυλικών εγκαταστάσεων» σε πολλά δημόσια ΙΕΚ

Χιλιάδες υποψήφιοι και φέτος δεν κατάφεραν να πιάσουν τη βάση του “10” και έμειναν εκτός των ΑΕΙ και ΤΕΙ και βρίσκονται σε αναζήτηση της «επόμενης ημέρας».
Παράλληλα, χιλιάδες είναι οι νέοι που τέτοια εποχή κάθε χρόνο, αναζητούν ένα δρόμο για να αποκτήσουν τεχνικές και επαγγελματικές εξειδικεύσεις. Στόχος αυτών των νέων είναι η δια μέσου της κατάρτισής τους πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή για άλλους η βελτίωση της θέσης τους στην παραγωγική διαδικασία στην οποία ήδη συμμετέχουν.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) παρέχουν περίπου 120 ειδικότητες και βρίσκονται σε όλους τους νομούς της χώρας.
Σήμερα 18.000 νέοι φοιτούν στα δημόσια ΙΕΚ (και άλλοι 13.000 στα ιδιωτικά) ενώ τη νέα χρονιά θα προσφερούν στους υποψηφίους συνολικά περίπου 10.000 νέες θέσεις.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει κάνει ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) φέτος, σε ολόκληρη τη χώρα θα λειτουργήσουν 114 δημόσια και 41 ιδιωτικά ΙΕΚ με πάνω από 120 ειδικότητες και διάρκεια σπουδών μέχρι 4 εξάμηνα.
Τα δίδακτρα είναι 367 ευρώ το εξάμηνο για τα δημόσια ΙΕΚ, ενώ στα ιδιωτικά ξεπερνούν, ανάλογα με την ειδικότητα, τα 1.000 ευρώ το εξάμηνο.
Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΕΕΚ αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α/5-3-3001 «καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα»). Παράλληλα οι κάτοχοι διπλωμάτων ΟΕΕΚ μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (άρθρο 8 Ν. 3051/02 – ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).
Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης.
Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Φεβρουάριο και το εαρινό αρχίζει τον Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση στα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, πραγματοποιείται κυρίως τις απογευματινές ώρες.
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ αποκτούν «Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης». Η βεβαίωση αυτή τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση «Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι καταρτιζόμενοι τυγχάνουν αναβολής από τη στράτευση. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, φέτος, για το χειμερινό εξάμηνο, για τα δημόσια ΙΕΚ γίνονται εντός του Σεπτεμβρίου ενώ για τα ιδιωτικά μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.

Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο: Σεπτέμβριο – Οκτώβριο για το χειμερινό εξάμηνο και στα τέλη Ιανουαρίου για το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης.
Όσοι ενδιαφέρονται για τα δημόσια ΙΕΚ υποβάλλουν αίτηση στο/στα ΙΕΚ της προτίμησής τους, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Πρωτότυπο τίτλο σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο).
• Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
• Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που επιθυμούν να επιλεγούν (εφόσον έχουν).
• Βεβαίωση ιδιότητας τέκνου πολύτεκνης οικογένειας (εφόσον τυγχάνουν αυτής της ιδιότητας).
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη:
• Ο βαθμός του τίτλου σπουδών.
• Η ηλικία του υποψηφίου.
• Η επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα που επέλεξε ο υποψήφιος.
• Η οικογενειακή κατάσταση (παιδί πολύτεκνης οικογένειας).

Πρακτική άσκηση
Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας καθιερώθηκε προαιρετική πρακτική άσκηση για τους απόφοιτους τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών ΙΕΚ, διάρκειας έξι μηνών.
Δικαίωμα πρακτικής άσκησης έχουν οι απόφοιτοι των ΙΕΚ που δεν έχουν ακόμη λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης.
Η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνει στο δημόσιο τομέα, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο ΟΕΕΚ έχει θεσμοθετήσει 6.000 θέσεις για πρακτική άσκηση αποφοίτων ΙΕΚ από τις οποίες οι 3.000 είναι επιδοτούμενες.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης, καθορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται από το υπουργείο Παιδείας ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΕΕΚ.
Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των επιπέδων επαγγελματικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους. Για την υλοποίηση του έργου αυτού συστάθηκε και λειτουργεί εθνική επιτροπή καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Ο ΟΕΕΚ προωθεί κατά προτεραιότητα τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων για τα οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ο στόχος αυτής της προτεραιότητα, είναι να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Στον ΟΕΕΚ λειτουργεί, επίσης, επιτροπή ισοτιμιών με αρμοδιότητα τη χορήγηση ισοτιμιών τίτλων σπουδών της δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ισοτιμώνται τίτλοι αυτού του επιπέδου που έχουν εκδοθεί από κατηργημένες σχολικές μονάδες της χώρας ή αντίστοιχες σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

Οι ειδικότητες «τεχνικός αερίων καυσίμων»
και «τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων»
Για τους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου ανάμεσα στις ειδικότητες του χειμερινού εξαμήνου υπάρχουν και αυτές του τεχνικού αερίων καυσίμων και τεχνικού θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα και επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων σ’ αυτές τις ειδικότητες καθορίζονται με τα Π.Δ. 362/2001 (ΦΕΚ 245/Α/22-10-01) και Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/1-3-2000) αντίστοιχα.
Εκτός από τα δημόσια ΙΕΚ της παραπάνω ειδικότητες έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους και δύο ιδιωτικά ΙΕΚ.

Και για απόφοιτους Γυμνασίου
Οι απόφοιτοι γυμνασίου μπορούν επίσης να εγγραφούν στα ΙΕΚ σε συγκεκριμένες ειδικότητες που εντάσσονται στο μεταγυμνασιακό κύκλο. Συγκεκριμένα υπάρχουν στα ΙΕΚ (δυστυχώς σε λίγα) οι ειδικότητες «τεχνίτης εγκαταστάσεων θέρμανσης» και «τεχνίτης εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης» με διάρκεια φοίτησης δύο εξάμηνα. Εκτός από τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ που ανήκουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Παιδείας, υπάρχουν και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΕΔ (Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕΕ) που προσφέρουν τις αντίστοιχες ειδικότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για τα ΙΕΚ και τις ειδικότητες που παρέχει το καθένα, από:
• Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), Εθνικής Αντιστάσεως 41 και Καχραμάνογλου, Νέα Ιωνία. Τηλ. 210-2709002-4 και 210-2709021-22.  Ιστοσελίδα: http://www.oeek.gr
• Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΑΕ, Γ. Λύρα 140 και Λεωφόρος Τατοΐου 125, Νέα Κηφισιά. Τηλ. 210-6245300.
Ιστοσελίδα:
http://www.ep-katartisi.gr