ΠΔ 114 (ΦΕΚ Α -199/17.10.2012

ΠΔ 114: Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης,επισκευής και επιτήρησης των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων