Π.Δ . Συντηρητών Καυστήρων

ΠΔ 114 (ΦΕΚ Α -199/17.10.2012

ΠΔ 114: Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης,επισκευής και επιτήρησης των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων

Λειτουργία σταθερών εστιών καύσης

Υπουργική απόφαση  189533: " Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού". ΦΕΚ Β¨ 2654/9/11/2011

Προεδρικό Διάταγμα 362/2001:

Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων καυσίμων (καυστήρων συσκευών).έκδοσης επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες.