Αρχική » Περιεχόμενα » Άρθρα » Βιβλίο ελέγχου και συντήρησης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας

Βιβλίο ελέγχου και συντήρησης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας

Καθιερώθηκε στις επιχειρήσεις από το Πυροσβεστικό Σώμα Βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας οφείλουν να τηρούν, πλέον, οι επιχειρήσεις που εφοδιάζονται με πιστοποιητικό πυροπροστασίας από τις κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες. Τούτο σημαίνει έλεγχο, τουλάχιστον μία φορά το έτος και σε κάθε περίπτωση κατά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και της ισχύουσας νομοθεσίας, των συστημάτων τους. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Ανδρέα Κόη, που εγκρίθηκε από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, οι επιχειρήσεις, για να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό πυροπροστασίας κι εφόσον έχουν υποχρέωση εγκατάστασης μονίμων μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, υποχρεούνται να προσκομίσουν «Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Πυροπροστασίας» προς θεώρηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο έλεγχος και η συντήρηση των συστημάτων πρέπει να γίνεται από άτομα που έχουν τα απαραίτητα από το νόμο προσόντα, και τα οποία θα ενημερώνουν ενυπόγραφα το τηρούμενο από την επιχείρηση ή εγκατάσταση βιβλίο. Η διάταξη του πυροσβεστικού σώματος με αριθμό 12/2007 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, φύλλο 545/18-4-2007 και έχει ως εξής:

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12/2007

Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄258).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ. Του άρθρου 1 του π.δ. 210/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄99) «Κωδικοποίηση διατάξεων προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».
2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη ελέγχου και συντήρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας που είναι εγκατεστημένα στις πάσης φύσης επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
4. Καθορίζουμε την υποχρεωτική τήρηση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας στις πάσης φύσης επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις που εφοδιάζονται με πιστοποιητικό πυροπροστασίας από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ως ακολούθως:

 Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

1. Η Πυροσβεστική Αρχή με σκοπό την τακτή συντήρηση και καλή λειτουργία των συστημάτων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, των πάσης φύσης επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, επιβάλλει σε αυτές, εφόσον έχουν ήδη εφοδιασθεί ή πρόκειται να εφοδιασθούν με πιστοποιητικό πυροπροστασίας, την υποχρεωτική τήρηση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
2. Από την υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, οι οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.
3. Την ευθύνη για την τακτή και επαρκή συντήρηση, καθώς και την καλή λειτουργία των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης – εκμεταλλευτής της επιχείρησης ή εγκατάστασης. Για το σκοπό αυτό, επιβάλλεται τουλάχιστον μία (1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση κατά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και της ισχύουσας νομοθεσίας, ο προδιαγραφόμενος έλεγχος και συντήρηση των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας από άτομο που έχει τα απαραίτητα από το νόμο προσόντα, που θα ενημερώνει ενυπόγραφα το τηρούμενο από την επιχείρηση ή εγκατάσταση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
4. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, το οποίο είναι σύμφωνο με το συνημμένο Παράρτημα της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση ή εγκατάσταση, φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο και θα πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της Π.Υ. και να επιδειχθεί εφ’ όσον ζητηθεί.
5. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή μεταβίβασης της επιχείρησης, εκδίδεται νέο Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας που ανήκει στο νέο ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή αυτής.
6. Κάθε Π.Υ., διατηρεί Αρχείο Καταχώρησης Βιβλίων Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Ι. Κάθε βιβλίο έχει Γενικό Αύξοντα Αριθμό (Γ.Α.Α.) που ταυτίζεται με αυτόν του Αρχείου Καταχώρησης.
7. Το βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας συνοδεύει τη μελέτη πυροπροστασίας της επιχείρησης ή εγκατάστασης.
8. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης σελιδομετρείται και θεωρείται στην πρώτη σελίδα του, από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το εν λόγω βιβλίο, υπογράφεται επίσης, από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή εγκατάστασης στην πρώτη σελίδα του.
9. Το εν λόγω βιβλίο διατίθεται από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με την καταβολή ευλόγου τιμήματος, που καθορίζεται ύστερα από απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το τίμημα για τη διάθεση στους μελετητές μηχανικούς της νομοθεσίας πυρασφαλείας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

 Άρθρο 2

Μεταβατικές Διατάξεις

 1. Οι πάσης φύσης επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις, προκειμένου μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας να εφοδιασθούν με πιστοποιητικό πυροπροστασίας και εφόσον έχουν υποχρέωση εγκατάστασης μονίμων μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, υποχρεούνται να προσκομίσουν Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Πυροπροστασίας προς θεώρηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Επιχειρήσεις που έχουν ήδη εφοδιασθεί με πιστοποιητικό πυροπροστασίας από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και προκειμένου να ανανεώσουν αυτό, υποχρεούνται να προσκομίσουν Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας προς θεώρηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Άρθρο 3

Κυρώσεις

1. Η Πυροσβεστική Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, ανακαλεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας της επιχείρησης ή εγκατάστασης και γνωστοποιεί την ενέργειά της αυτή στην αδειοδοτούσα Αρχή.
2. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

 Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

 Η ισχύς της παρούσας Διάταξης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 7 Μαρτίου 2007

Ο Αρχηγός ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛ. ΚΟΗΣ

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2007

Εγκρίθηκε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ