Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών με αναφορά στις καταγγελίες υδραυλικών
Την προσοχή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο θέμα της χορήγησης αδειών στους υπαλλήλους τους για την άσκηση ιδιωτικών έργων με αμοιβή, εφιστά ο υφυπουργός Εσωτερικών Θανάσης Νάκος.
Υπογραμμίζει δε, ότι στην περίπτωση που οι αιτούντες υπάλληλοι έχουν στερηθεί την άδεια άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος μετά την κτήση της υπαλληλικής ιδιότητας, δεν θα πρέπει να προβαίνουν στη χορήγηση άδειας εργασίας.
Τα ανωτέρω αναφέρονται στην εγκύκλιο 51 του υπουργείου εσωτερικών, η οποία εστάλη στις διευθύνσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας με αφορμή το νέο κώδικα δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων.
Στην εγκύκλιο γίνεται μνεία και στις καταγγελίες που κατά καιρούς γίνονται από υδραυλικούς, με την επισήμανση ότι είναι ζητούμενο η προστασία των συμφερόντων διαφόρων επαγγελματικών ομάδων και η κατοχύρωση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.
Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

«Εγκύκλιος 51
Θέμα: Άσκηση ιδωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή και συμμετοχή σε εταιρίες υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού
Όπως σας γνωστοποιήσαμε με το Α.Π. 38222/9-7-2007 έγγραφό μας, την 28η-6-2007 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 3584/2007 (ΦΕΚ Α 143) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
Ειδικότερα, στο άρθρο 38, παρ. 1 τίθεται γενικός κανόνας ότι, η άσκηση στους υπαλλήλους ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, απαγορεύεται.
Στην παρ. 2 προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση άσκηση με αμοιβή έργου ή εργασίας, που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία μπορεί να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία.
Ακολούθως στην παρ. 3 ορίζεται ότι απαγορεύεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39, παρ. 2 του ως άνω νόμου απαγορεύεται ο υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία, ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανωνύμου εταιρίας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρίας. Μετά από άδεια, η οποία χορηγείται κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, ο υπάλληλος μπορεί να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρίας ή γεωργικού συνεταιρισμού με την προϋπόθεση ότι δεν είναι διευθύνων, εντεταλμένος σύμβουλος ή διαχειριστής.
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι για τον υπάλληλο, προκειμένου να συμμετέχει σε εταιρία ή να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, απαιτείται άδεια από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
Σας θέτουμε υπόψη ότι η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ 1. εδ. θ του ν. 3583/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων).
Γενικότερα, στο άρθρο 110 παρ. 1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ορίζεται ότι «πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που συντελείται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη και μπορεί να καταλογισθεί στον υπάλληλο».
Οι περιφέρειες της χώρας πρέπει να επιστήσουν την προσοχή στα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων της έδρας τους, ότι οφείλουν, κατά την παροχή της σύμφωνης γνωμοδότησής τους, να εξετάζουν προσεκτικά το αίτημα του υπαλλήλου, είτε αυτό αφορά συμμετοχή σε εταιρία, είτε άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας.
Τονίζουμε ότι στη σχετική απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου πρέπει να αναφέρεται ρητά το συγκεκριμένο έργο ή εργασία.
Οι αρμόδιες διευθύνσεις καθώς και τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να ερευνούν κατά περίπτωση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να μην προβαίνουν στη χορήγηση της αιτούμενης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας, στην περίπτωση που οι αιτούντες υπάλληλοι έχουν στερηθεί την άδεια άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος μετά την κτήση της υπαλληλικής ιδιότητας, όπως προκύπτει από ειδικές απαγορευτικές διατάξεις π.χ.:
• Ν. 2801/2000, άρθρο 8 παρ. 7α όσον αφορά στην ύπαρξη κωλύματος για την κτήση ειδικής άδειας οδηγού ΕΔΧ από υπαλλήλους ΟΤΑ α’ βαθμού.
Επειδή στην υπηρεσία μας περιέρχονται καταγγελίες για υπαλλήλους συγκεκριμένων κλάδων κυρίως μηχανικών, ηλεκτρολόγων, οδηγών, υδραυλικών κ.λπ. οι οποίοι κατέχουν ιδιωτικά γραφεία ή ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, σας καλούμε να ενημερώσετε τους εκπροσωπούντες τον οικείο ΟΤΑ, ότι η λειτουργία ιδιωτικού γραφείου στο όνομα του υπαλλήλου απαγορεύεται από τις ανωτέρω διατάξεις, η δε χορήγηση της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι προαναφερόμενες διατάξεις και ότι θα πρέπει να εξετάζουν ενδελεχώς την κάθε περίπτωση και να ασκούν τις πειθαρχικές τους αρμοδιότητες, όπου συντρέχει περίπτωση.
Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας καθώς και στα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια για την εφαρμογή των ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός μεν η νομιμότητα της χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβής στους υπαλλήλους των ΟΤΑ, αφετέρου δε η προστασία των συμφερόντων διαφόρων επαγγελματικών ομάδων και η κατοχύρωση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας.
Ο υφυπουργός
Θανάσης Νάκος»