Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » Άλλη μία απάντηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ για τη Θράκη

Άλλη μία απάντηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ για τη Θράκη

ΟΜΩΣ, ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΑΚΟΜΗ…
Από απαντήσεις «χορτάσαμε». Μάθαμε τους νόμους και τα σχετικά άρθρα απ’ έξω. Βεβαίως, το ζητούμενο δεν ήταν να τα μάθουμε εμείς, αλλά οι πολεοδομίες της Θράκης που καταστρατηγούν το νόμο 3175/2003, αναφορικά με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
Έστω κι έτσι, υπάρχει μία κινητικότητα επί του θέματος, που δεν μπορεί, κάπου θα οδηγήσει.
Στα πλαίσια αυτά δημοσιεύουμε τη νέα επιστολή της γενικής διευθύντριας πολεοδομίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, κας Όλγας Μουτζαλιά, προς το γραφείο του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, το γενικό επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, το υπουργείο Ανάπτυξης, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Θράκης, και βέβαια, εμάς.
Όπως επισημαίνει η κ. Μουτζαλιά, το ΥΠΕΧΩΔΕ, για το ζήτημα της Θράκης έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες με βάση το «ενημερωτικό σημείωμα» που απέστειλε στους φορείς.
Το «ενημερωτικό σημείωμα», με ημερομηνία 25/9/2008, έχει ως εξής:

«Σχετικά με τη διείσδυση του φυσικού αερίου στην αστική κατανάλωση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Μετά την έκδοση της ΚΥΑ Δ3/Α/11346/2003 (ΦΕΚ 963/Β/15-7-2003) «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργία έως και 1 bar», η υποβολή μελέτης καυσίμου κατά το στάδιο έκδοσης οικοδομικής άδειας στις νέες οικοδομές, καθώς επίσης και η κατασκευή του δικτύου, είναι υποχρεωτική για τις περιοχές των δήμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 420/87, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 3175/03 (ΦΕΚ 207/Α/29-8-2003) και δεν εξαιρούνται περιοχές ή τμήματα αυτών, εφ’ όσον δεν γίνεται σαφής αναφορά στον ανωτέρω νόμο.
2. Σύμφωνα με τις παρ. 3.1.1. και 3.2.1.1. του Τεχνικού Κανονισμού ΚΥΑ Δ3/Α/11346/2003, ο έλεγχος των μελετών και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου αποτελεί αρμοδιότητα της Εταιρίας Αερίου (ΕΠΑ), ενώ η διαδικασία ελέγχου και παραλαβής των εγκαταστάσεων του δικτύου φυσικού αερίου από την ΕΠΑ γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 30 παρ. 7 του Ν. 3175/03.
3. Κατά το στάδιο έκδοσης των οικοδομικών αδειών στα  πλαίσια του άρθρου 7 του Π.Δ. 8-7-93 (ΦΕΚ 795/Δ/13-7-2003) «Περί τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών», η ΕΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 7 του Ν. 3175/03, αποστέλλει την εγκεκριμένη μελέτη φυσικού αερίου στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
4. Επίσης στην παρ. 7 του άρθρου 30 του Ν. 3175/03, ορίζεται ότι για τη σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα κοινής ωφελείας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4/Α/85), απαιτείται η προηγούμενη βεβαίωση από την ΕΠΑ ότι η εγκατάσταση κατασκευάστηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και πληροί τις απαιτήσεις του τεχνικού κανονισμού.
5. Ειδικότερα η οργάνωση, σύσταση και λειτουργία των ΕΠΑ δεν είναι αρμοδιότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά του υπουργείου Ανάπτυξης. Με το (β) σχετικό έγγραφό μας έχουμε ζητήσει από το ΥΠΑΝ και τη ΔΕΠΑ να επιληφθεί του θέματος, για την οριστική επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει με τη σύσταση των ΕΠΑ, για να εφαρμοστούν άμεσα οι αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 7 του Ν. 3175/03. Έτσι ώστε ακολούθως να δοθούν οι δέουσες οδηγίες προς τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες των περιοχών αυτών. (Σημειωτέον ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί ΕΠΑ στην περιοχή της Θράκης).
Κατά συνέπεια, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Π.Δ. 420/87 και ο Ν. 3175/03 καθορίζουν την υποχρέωση υποβολής μελέτης και εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων στις νέες οικοδομές και ο τεχνικός κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των υλικών και εξαρτημάτων των εγκαταστάσεων αυτών. Η εγκύκλιος 27/04 είναι διευκρινιστική σχετικά με θέματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του τεχνικού κανονισμού, και δεν ρυθμίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Συνεπώς τα αναφερόμενα στο (α) σχετικό έγγραφο και ειδικότερα η παρ. 12 της εγκυκλίου 27/04 δεν εξαιρεί τις περιοχές αυτές από την υποχρέωση υποβολής μελέτης και εγκατάστασης αλλά τις διασφαλίζει ορίζοντας ότι θα υπαχθούν στις διατάξεις στις παρ. 10 του άρθρου 30 του Ν. 3175/03 και θα εφαρμοσθούν αναλογικά οι διαδικασίες των άρθρων 2, 3 και 5 της παρ. 4 του Π.Δ. 420/87 σχετικά με τη σύνταξη, επίβλεψη και εφαρμογή μελέτης εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων.
Τέλος με το (β) σχετικό έγγραφό μας, ήδη επισημάναμε ότι δεν ισχύει η παρ. 3γ. του (ζ) σχετικού (47944/14-12-04) εγγράφου μας, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΔΕΠΑ και είχαμε αποστείλει τα (δ) και (ε) σχετικά έγγραφά μας με τα οποία κάναμε γνωστό στις Ν. Αυτοδιοικήσεις των περιοχών αυτών ότι δεν εξαιρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3175/03 περιοχές ή (τμήματα αυτών) από την υποχρέωση υποβολής μελέτης και εγκατάστασης φυσικού αερίου, επειδή δεν έχει συσταθεί ΕΠΑ για τον έλεγχο των μελετών και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στην περιοχή τους.
Η διευθύντρια
Ο. Μουτζαλιά
Αρχ. Πολεοδόμος»